Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) oraz PDF (pdf)
  • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych
  • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt., interlinię 1,5-wierszową
  • Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach
  • Sporządzona została bibliografia załącznikowa
  • Tekst został uzupełniony o tłumaczenie tytułu na język angielski, abstrakt i key-words w języku angielskim oraz streszczenie w jednym z języków kongresowych lub w języku łacińskim.

Wytyczne dla autorów

Redakcja czasopisma „SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM” uprzejmie prosi autorów o zapoznanie się z wymogami, jakie powinny spełniać materiały składane do publikacji:

1. Redakcja przyjmuje artykuły o objętości do 40 stron formatu A4 w językach: łacińskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i polskim. 

2. W trosce o rzetelność naukową, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz guest authorship, redakcja prosi autorów o ujawnianie w formie przypisu do artykułu wkładu własnego oraz innych autorów w powstanie publikacji (tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. prezentowanych w pracy, wraz z podaniem jego afiliacji), a także przekazywanie informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in. w powstanie artykułu. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane. Zostaną o nich powiadomione odpowiednie podmioty.

3. Autorzy, których artykuły zostaną przyjęte do druku, są zobowiązani przesłać na adres wydawnictwa własnoręcznie podpisane oświadczenie potwierdzające autorstwo publikacji i to, że nie była ona dotychczas drukowana w żadnym innym periodyku (formularz oświadczenia do pobrania tutaj).

4. Prosimy o nadsyłanie artykułów w wersji elektronicznej (każdorazowo w dwóch formatach: .doc oraz .pdf) na adres symbolae@amu.edu.pl.

5. Artykuły nadsyłane do publikacji powinny zawierać:

– abstract w języku angielskim (kilka zdań) oraz do 10 słów kluczowych (keywords)

– streszczenie w jednym z języków kongresowych lub w języku łacińskim.

Preferowane będą artykuły napisane w jednym z języków kongresowych.

6. Przypisy powinny znajdować się u dołu kolumny tekstowej.

7. Jeśli tekst zawiera cytaty greckie, należy podać opis (nazwę) greckiej czcionki. Mile widziane będzie dołączenie odpowiedniej czcionki w oddzielnym pliku.

8. Krótsze cytaty prosimy umieszczać w cudzysłowach, dłuższe (również łacińskie, greckie i ich przekłady) powinny znaleźć się w oddzielnych akapitach, zapisane mniejszą czcionką, bez cudzysłowów. Bardzo krótkie cytaty, cytaty łacińskie i słowa obcojęzyczne należy zaznaczyć kursywą.

9. Odniesienia w przypisach powinny być zapisywane wg następujących wzorów:

a) samodzielne: Burnett 1971: 95–97,

b) w zdaniu, np.: jak zauważa w swojej pracy Burnett (1971: 95–97).

Nazwisko autora trzeba każdorazowo powtórzyć. Nie należy stosować skrótów opcit., id.

czy ibid. Dopuszczalne są odniesienia: cf. i vide.

10. Pod tekstem artykułu należy umieścić bibliografię załącznikową z zachowaniem podziału na:

a) teksty źródłowe, przekłady i komentarze,

b) opracowania.

11. Adresy bibliograficzne prosimy formułować według następujących wzorów:

Źródła, przekłady i komentarze:

K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, wyd. i wstęp J. Krókowski, przeł. E. Jędrkiewicz,

oprac. J. Mosdorf, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

Liryka grecka, t. II: Melika, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1999.

Tibulli aliorumque carminum libri tres, rec. I.P. Postgate, Oxonii 1915.

Opracowania:

Monografia:

Carcopino 1960: J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, przeł.

M. Pąkcińska, Warszawa 1960.

Włodarski 1987: M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987.

 

Artykuł w monografii:

Cytowska 1969: M. Cytowska, Nowe uwagi o Żywotach Królów Polskich Klemensa Janickiego, w:Europejskie związki literatury polskiej, red. J.Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, Z. Libera, Warszawa 1969, 77–88.

Artykuł w czasopiśmie:

Turzyński 1974: R. Turzyński, Z problematyki polsko-łacińskiej autobiografii  humanistycznej, „Meander” XXIV (1974), z. 3, 125–136.

W przypadku tytułów czasopism prosimy nie stosować skrótów, tylko pełne nazwy.

12. Przy odwoływaniu się do autorów starożytnych prosimy o stosowanie powszechnie przyjętej formy:

Hom. Od. VIII 368; Ar. Ra. 1333; Pind. O. 1, 69; Hes. fr. 165, 14–15 Merkelbach-West; Arist. Rhet. 1395 b 5; Quint. II 16, 7.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.