O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

“Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” są czasopismem ogólnopolskim, powstałym w 1973 r. o ambicjach wyjścia poza obszar Polski, co zapewniamy dzięki umiędzynarodowieniu Redakcji oraz Rady Naukowej, publikowaniu artykułów w językach obcych oraz recepcji zagranicznej czasopisma dokonywanej przez streszczenia obcojęzyczne i regularną wymianę prowadzoną przez Bibliotekę i Instytut Filologii Klasycznej. Czasopismo podejmuje problemy badawcze związane z literaturą antyczną Grecji i Rzymu, historią starożytną, recepcją antyku w różnych epokach oraz oryginalną literaturą łacińsko-polską i łacińską okresu średniowiecza, renesansu i baroku, a więc w zakresie szeroko pojętej filologii klasycznej. Celem pisma jest refleksja naukowo-badawcza nad antykiem w wielu aspektach i perspektywach badawczych. Prezentujemy również na swych łamach nowoczesne propozycje przekładowe wybranych tekstów łacińskich i greckich opatrzone komentarzami naukowymi.

Propagujemy różnorodne ujęcia tematu: zarówno rzetelne studia porównawcze, jak i nowe i oryginalne propozycje interpretacyjne. Publikujemy prace zarówno znanych badaczy, jak i artykuły młodszych naukowców. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” ukazują się dwa razy do roku. W trosce o wysoki poziom merytoryczny oraz szeroką możliwość nawiązania kontaktów naukowych, w „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” ” publikujemy średnio ok. 30% artykułów badaczy z zagranicy, a ok.  30% artykułów jest w toku recenzyjnym odrzucanych.

Strona internetowa czasopisma:  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl

Proces recenzji

W redagowaniu tekstów postępujemy zgodnie z zaleceniami MNiSzW precyzującymi zasady etyczne i dobre obyczaje w nauce w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Przysłanie przez Autora artykułu do redakcji „Symbolae Philologorum Posnaniensium” jest równoznaczne ze zgodą na przyjęty w czasopiśmie sposób recenzowania tekstu.

Wszystkie artykuły w „Symbolae Philologorum Posnaniensium” są recenzowane w następującym trybie:

1. Przysyłane artykuły są wstępnie kwalifikowane do recenzji przez redakcję, co stanowi warunek konieczny do skierowania nadesłanego tekstu do recenzji zewnętrznej.
2. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnego recenzenta polskiego lub zagranicznego spoza jednostki, w której zatrudniony jest autor tekstu. Dobór recenzenta jest uzasadniony jego/jej kompetencjami w danym obszarze zainteresowań badawczych, zbieżnym z tematem nadesłanego tekstu.
3. Recenzje dokonywane są anonimowo na zasadzie tzw. double-blind review process, zgodnie z którą autorzy i recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości.
4. Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma i corocznie uzupełniana.
5. Treść recenzji wyrażona w formie pisemnej według formularza recenzyjnego i z wyraźnym wskazaniem na decyzję o druku, druku po wskazanych poprawkach, lub odrzuceniu znana jest redakcji (jako poufna) i autorowi (w części przeznaczonej dla autora).
6. Na stronie internetowej czasopisma jest dostępny formularz recenzyjny do pobrania przez recenzentów.
7. Ostateczną decyzję o druku lub odrzuceniu artykułu podejmują zespołowo członkowie redakcji.
8. Przyjmowane do publikacji w „Symbolae” artykuły nie mogą łamać zasad rzetelności naukowej ani wskazań etycznych obowiązujących w nauce. Z tego powodu redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Teksty, które będą zawierały cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane, zostaną przez redakcję odrzucone, zaś naruszenie praw autorskich bądź dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.
9. Autor jest informowany przez redakcję o skierowaniu artykułu do recenzji zewnętrznej w terminie do 1 miesiąca od chwili wpłynięcia tekstu. Recenzję Autor powinien otrzymać najpóźniej 3 miesiące po otrzymaniu powyższego powiadomienia (o ile nie zadecydują inaczej przypadki losowe).

Formularz recenzji

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Czasopismo nie pobiera opłat za przesyłanie artykułów.

Zasady etyki

Zasady etyczne obowiązujące redakcję 

„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” to czasopismo teoretycznoliterackie Instytutu Filologii Klasycznej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które publikuje oryginalne, teoretyczno- naukowe artykuły, recenzje oraz komentowane przekłady.  Periodyk założony w 1973 roku przez zasłużonego filologa klasycznego prof. Jana Wikarjaka podejmuje ważne tematy współczesnego spojrzenia na antyk i późniejszą kulturę łacińskojęzyczną, nie stroniąc od rozważań interdyscyplinarnych. Pismo jest recenzowane i redagowane przez Komitet Redakcyjny oraz Radę Naukową, których członkami są uznani badacze z Polski oraz z zagranicy. Redakcja pisma – w porozumieniu z międzynarodową Radą Naukową – dokonuje wstępnej oceny oraz selekcji artykułów nadsyłanych do druku. Do dalszych prac kierowane są prace poprawne pod względem językowym i metodologicznym. Skutkiem negatywnej opinii redakcji jest rezygnacja z publikacji zgłoszonego artykułu – w takim przypadku autor zostaje powiadomiony pisemnie o decyzji redakcji. Jeśli wstępna opinia redakcji jest pozytywna, artykuł zostaje skierowany do niezależnego recenzenta – procedura recenzowania ma charakter poufny i jest przeprowadzana zgodnie ze standardem double-blind review process (tzw. recenzja podwójnie ślepa). W takim przypadku autor informowany jest zarówno o wstępnej decyzji redakcji, jak i decyzji ostatecznej, która uwzględnia uwagi recenzenta. W procesie oceny artykułów (przez redakcję i przez recenzenta) istotne są wyłącznie elementy o charakterze merytorycznym i językowym; nie formułujemy ocen o charakterze personalnym lub niemerytorycznym. Autorzy mają możliwość zapoznania się z pełną treścią recenzji, z zachowaniem jej anonimowości.

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo planuje wdrożyć nowoczesną procedurę ich oceny w systemie CrossCheck.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Autor zgłaszający artykuł do druku jest odpowiedzialny za jakość oraz oryginalność przedkładanego tekstu. Wszelkie przejawy naukowej nierzetelności (wykorzystanie – bez odpowiedniego przypisu – prac innych osób, ukrycie autorstwa bądź wsparcia zapewnianego przez instytucje finansujące badania) będą skutkowały odrzuceniem artykułu przez redakcję. W przypadku, kiedy te fakty wyjdą na jaw po publikacji, Redakcja jest zobowiązana podać ten fakt do  wiadomości na łamach czasopisma. Autor gwarantuje również, iż zgłaszany szkic nie był nigdy wcześniej drukowany w takiej samej postaci. Jeśli tekst jest zmodyfikowaną wersją wcześniejszej publikacji, powinno być to wyraźnie zaznaczone przy jego zgłoszeniu – w przypadku pozytywnej decyzji co do druku, tekst zostaje opatrzony odpowiednią informacją na temat danych bibliograficznych jego pierwotnej postaci.

Redakcja jest zdecydowanie przeciwna nierzetelnym praktykom w rodzaju ghost writing  oraz guest authorship (honorary authorship), które są przejawami nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego typu będą ujawniane i dokumentowane przez Redakcję.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Recenzent nie może zostać powołany do wykonania recenzji, jeśli zachodzi choćby najmniejsze podejrzenie dotyczące konfliktu interesów wynikającego ze współpracy bądź innych relacji wiążących recenzenta z autorem. Dokonując wyboru recenzenta, redakcja dokłada starań, by uniknąć tego rodzaju konfliktu, do tego samego zobowiązany jest recenzent.

Recenzent zobowiązany jest do przygotowania merytorycznej opinii na temat przedłożonego mu artykułu; opinia powinna być wolna od wszelkich uwag o charakterze osobistym, dotyczących autora lub opinii bez uzasadnienia merytorycznego.  Opinia recenzenta powinna zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w formularzu recenzenckim (za dostarczenie formularza recenzentowi odpowiedzialna jest redakcja pisma – dla ułatwienia formularz w postaci pliku pobrać można ze strony czasopisma. Recenzja musi zawierać jasną deklarację – pozytywną bądź negatywną – dotyczącą publikacji przedkładanego artykułu. W wypadku, gdy opinia recenzenta wydaje się krzywdząca dla autora tekstu, redakcja zastrzega sobie prawo powołania drugiego recenzenta lub odwołania się do opinii kompetentnego w danej problematyce badawczej członka Rady Naukowej pisma. Uzyskana w tym trybie opinia eksperta jest dla redakcji obowiązująca.

Recenzje, podpisane przez recenzentów i opatrzone datą ich wykonania, gromadzone są w formie elektronicznej w archiwum pisma.

Recenzenci

Recenzenci współpracujący z czasopismem w latach 2015-2019:

Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Piotr Bering (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Barbara Bibik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Corinne Bonnet (Université Toulouse II, Francja)
Sebastian Borowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska w Szczecinie)
Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Maria Chantry (Uniwersytet Wrocławski)
Stelios Chronopoulos (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy)
Jadwiga Czerwińska (Uniwersytet Łódzki)
Zbigniew Danek (Uniwersytet Łódzki)
Sylwester Dworacki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Janina Gajda-Krynicka (Uniwersytet Wrocławski)
Zofia Głombiowska (Uniwersytet Gdański)
Alfons Gregori i Gomis (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Steven Green (University College London, Wielka Brytania)
Philip Hardie (University of Cambridge, Wielka Brytania)
Barbara Hartleb-Kropidło (Uniwersytet Wrocławski)
Marek Hermann (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Janik (Uniwersytet Jagielloński)
Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki)
Przemysław Kordos (Uniwersytet Warszawski)
Kazimierz Korus (Uniwersytet Jagielloński)
Grzegorz Kotłowski (Uniwersytet Gdański)
Anna Maria Lasek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Giuseppe Ledda (Università di Bologna, Włochy)
Agnieszka Lew (Uniwersytet Warszawski)
Ignacy Lewandowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Katarzyna Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
Maria Marcinkowska-Rosół (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński)
Mieczysław Mejor (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Katarzyna Meller (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Ireneusz Mikołajczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski)
Krzysztof Morta (Uniwersytet Wrocławski)
Przemysław Nehring (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Radosław Piętka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Dariusz Piwowarczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Pokrzywniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Grzegorz Raubo (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski)
Michał Rzepiela (Instytut Języka Polskiego PAN)
Krzysztof Rzepkowski (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Sapota (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Gerson Schade (Freie Universität Berlin, Niemcy)
Ewa Skwara (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Kurt Smolak (Universität Wien, Austria)
Wojciech Sowa (Uniwersytet Wrocławski)
Lucyna Stankiewicz (Uniwersytet Gdański)
Mateusz Stróżyński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Teresa Szostek (Uniwersytet Wrocławski)
Olga Śmiechowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Maria Wasyl (Uniwersytet Jagielloński)
Hubert Wolanin (Uniwersytet Jagielloński)
Rafał Wójcik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Justyna Zaborowska-Musiał (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Karol Zieliński (Uniwersytet Wrocławski)
Alexia Zotou (Ateny, Grecja)