Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Aktualny numer

Tom 33 Nr 1 (2023)
Opublikowany 2023 września 20

„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.


INDEKSOWANE W:
CEJSH; INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar; CEEOL, ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021):70

Index Copernicus IVC 65,8 (2017)

DOI:
10.14746/sppgl
ISSN:
0302-7384
e-ISSN: 2720-2305

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Od 2016 r. do 09.2020 r.
Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC_by-nd/4.0

Od 10. 2020 r.
publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Licencja Creative Commons


WYDAWCA:

Uniwersytet  im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

COMMENTATIONES

Hanna Appel
5-13
Wokół badań nad „Commentariolum Petitionis”
PDF
Włodzimierz Appel
15-21
„Praworządność na wygnaniu”, czyli o nieprzemijającej aktualności pewnego Homerowego porównania
PDF
Aleksandra Arndt
23-34
Z Tracji do Grecji. Sabeth z powieści Maxa Frischa i jej związek z Wergiliuszową Eurydyką
PDF
Krystyna Bartol
35-40
While Theseus Was Sailing Away… PSI XV 1468 (= fr. 37 APHex): a Few Thoughts
PDF (English)
Piotr Bering
41-50
Mikołaj Rej and his “Kupiec” and Religious Topics on the Polish Stage
PDF (English)
Izabela Bogumił
51-65
Klasyczno-nieklasyczny dramat Kaspra Brüloviusa o Juliuszu Cezarze
PDF
Marta Czapińska-Bambara, Zbigniew Danek
67-81
Wieloznaczna semantyka czerni w „Metamorfozach” Owidiusza
PDF
Jerzy Danielewicz
83-89
Is There an Acrostic in Balbilla, Epigr. 31 Bernand?
PDF (English)
Konrad Dominas
91-102
Cyfrowe metamorfozy, czyli słów kilka o Owidiuszu w serwisie YouTube. Rekonesans
PDF
Zofia Głombiowska
103-127
Filip Buonaccorsi Kallimach „De legitimo amore”
PDF
Kazimierz Ilski, Anna Kotłowska
129-137
Nieetyczna kuropatwa. O niektórych źródłach „Listu” 40. Ambrożego z Mediolanu
PDF
Barbara Hartleb-Kropidło
139-167
Duch Remusa, Romulus i Lemuria. Publiusz Owidiusz Nazo, „Kalendarz poetycki” 5, 419–492
PDF
Elwira Kaczyńska
169-187
Greckie wyrazy βόρατον, βράθυ, βουρί jako przykłady zapożyczenia wielokrotnego
PDF
Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz
189-204
Norwidowskie interpretacje chrześcijańskiego Seneki
PDF
Janek Kucharski
205-218
Oedipus’ Freudian slips: language, kinship and tyranny
PDF (English)
Monika Miazek-Męczyńska
219-226
Owidiusz w międzygatunkowej rozterce – „Amores” II 18
PDF
Barbara Milewska-Waźbińska
227-242
Kilka uwag na temat recepcji twórczości Owidiusza w chrześcijańskeij poezji nowołacińskiej doby baroku
PDF
Tomasz Mojsik
243-259
Ovid, ‘Metamorphoses’ 5,254–6,2, and the Terms for the Muses in Greek and Roman Culture
PDF (English)
Martyna Petry
261-279
‘Patria ruens.’ Ruining and Overcoming Evil – the Example of Selected Poems by Claudian
PDF (Deutsch)
Joanna Pieczonka
281-295
Polskie przekłady „Testamentum porcelli”
PDF
Jakub Pigoń
297-312
Trojański palimpsest. Odniesienia intertekstualne w zakończeniu III księgi „Dziejów” Tacyta
PDF
Marlena Puk
313-329
„Quae tibi quaerebam (…) dona Tomitanus mittere posset ager” – o pewnym podarunku znad Pontu (Wokół „Ex Ponto” III 8)
PDF
Joanna Rybowska
331-349
O Metamorfozach Owidiusza z Haarlemu
PDF
Rafał Rosół
351-357
Płaszcz babiloński we fragmencie 791 Arystofanesa
PDF
Ewa Skwara
359-367
Ekwiwalencja funkcjonalna, czyli o przekładzie Plautyńskiej parabazy („Curc.” 462–486)
PDF
Joanna Sowa
369-381
Problem nieśmiałych młodzieńców, czyli ‘vitiosa verecundia’
PDF
Magdalena Stuligrosz
383-397
Przedstawienia i symbolika roślin w poezji Pindara
PDF
Monika Szczot
399-411
„Tecum per Romam ambulabamus”. Lekcje łaciny w esejach Micińskiego, Herberta, Krawczuka i Axera
PDF
Mikołaj Szymański
413-415
Afranius de sexagenariis de ponte deiciendis
PDF
Anna Maria Wasyl
417-449
‘Etsi peccaui, sum tamen ipse tuus’. O elegii pokutnej Drakoncjusza (i słówko o pojęciu: barokowa ‘elegia’ pokutna)
PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
451-465
Mityczny potwór Kampe w „Fasti” Owidiusza
PDF
Hubert Wolanin
467-489
Akustyka, mimetyka, estetyka, artykulacja: Grecy o głoskach języka
PDF
Wyświetl wszystkie wydania