Środowisko naukowe Uniwersytetu Padewskiego w okresie studiów Klemensa Janickiego

Main Article Content

Danuta Quirini-Popławska

Abstrakt

The author of this article made a synthetic presentation of the results of the research of Polish and Italian historiography (based on the surveys into the primary sources) regarding the sojourn and study of Klemens Janicki at the University of Padua. Preserved doctoral diploma and poetic laurels bestowed upon the poet at the same time allowed the reconstruction of the course of this ceremony and identification of its participants. Academic atmosphere of Padua was presented in the article, including its prominent representatives: lawyers, philosophers and physicians, as well as the group of Polish students from the first half of the sixteenth century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
COMMENTATIONES

Bibliografia

 1. Teksty źródłowe
 2. a) Źródła rękopiśmienne
 3. Archivio Antico dell’Università di Padova, Acta Universitatis Legistarum, vol. V, VI, VII
 4. b) Źródła drukowane
 5. Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1526 ad annum 1537, ed. E. Martellozzo Forin, vol. III, parte 2, Padova 1970.
 6. Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1538 ad annum 1550, ed. E. Martellozzo Forin, vol. III, parte 3, Padova 1971.
 7. Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1501 ad annum 1550. Index nominorum, ed. E. Martellozzo Forin, vol. IV, Padova 1982.
 8. Acta graduum academicorum Gymnasii Patavinii ab anno 1551 ad annum 1565, ed. E. Dalla Francesca, E. Veronese, vol. IV, parte 1, Roma–Padova 2001.
 9. Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1566 ad annum 1600, ed. E. Martellozzo Forin, vol. IV, parte 2, Roma–Padova 2008.
 10. Acta Universitatis Legistarum (AAU di Padova, Acta Univ. Legist.), vol. IV, V, VI, VII.
 11. A. Benis, Materyały do historyi drukarstwa i księgarstwa w Polsce. I. Inwentarze księgarń krakowskich Macieja Scharffenberga i Floriana Unglera (1547–1551), „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce” 1892, vol. VII, 1–48.
 12. Biblioteka Literatury Polskiej. Nowy Korbut. Piśmiennictwo staropolskie, Warszawa 1964.
 13. K. Estreicher, Bibliografia polska, vol. XVIII, Kraków 1901.
 14. Jan z Ocieszyna Ocieski, jego działalność polityczna i dyaryusz podróży do Rzymu 1501–1548, ed. K. Hartley, Lwów 1917.
 15. K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, wyd. J. Krókowski, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław–Warszawa-Kraków 1966
 16. K. Miaskowski, Materiały. Dyplom promocji Klemensa Janickiego i doktora filozofii i poetę uwieńczonego, „Pamiętnik Literacki”, R.6, (1907), 507–511.
 17. Teki Naruszewicza, vol. IV (56), Biblioteka im. Czartoryskich w Krakowie.
 18. T. Wierzbowski, Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego, vol. I, Warszawa 1900.
 19. S. Windakiewicz, Materyały do historii Polaków w Padwie. Protokoły zgromadzeń nacji polskiej w Padwie. Statuta, „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce”, vol. VII, 1901.
 20. Opracowania
 21. Alberigo 1964: G. Alberigo, Barbaro Matteo Daniele, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. VI, Roma 1964, 89–95.
 22. Avesani 1969: R. Avesani, Bonamico Lazzaro, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XI, Roma 1969, 533–541.
 23. Barycz 1965: H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
 24. Barycz 1938: H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), Kraków 1938.
 25. Barycz 1935a: H. Barycz, Albinius (Albinus) Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. I, Kraków 1935, 47.
 26. Barycz 1935b: H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.
 27. Barycz 1948–1949: H. Barycz, Gallinius Marcin, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. VII, Kraków 1948–958, 237–238.
 28. Barycz 1975: H. Barycz, Maricjusz Szymon, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, 12–14.
 29. Baryczowa 1989: M. Baryczowa, Rotundus Mieleski Augustyn, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XXXII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1989–1991, 315–318.
 30. Belloni Speciale 1994: G. Belloni Speciale, Falloppia Gabriele, w: Dizionario Biografio degli Italiani, vol. XLIV, Roma 1994, 479–481.
 31. Bertolaso 1959–1960: B. Bertolaso, Ricerche d’archivio su alcuni aspetti dell’insegnamento medico presso la Università di Padova nel cinque e seicento, „Acta Medicae Historiae Patavina”, VI (1959–1960).
 32. Biliński 1967: B. Biliński, Tradizioni italiane all’Università Jagellonica di Cracovia, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
 33. Brugi 1905: B. Brugi, Gli scolari dello studio di Padova nel Cinquecento, Padova 1905.
 34. Brugi 1915: B. Brugi, I giurisconsulti italiani del secolo XVI, w: Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Saggi, Torino 1915, 89–112.
 35. Cytowska 1962: M. Cytowska, Janicki (Janicius, Januszewski) Klemens, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, 504–505.
 36. Ćwikliński 1922a : L. Ćwikliński, Clemente Janicius a Padova, w: Omaggio dell’Accademia Polacca di Scienze e Lettere all’Università di Padova nel settimo centenario della sua fondazione, Cracovia 1922, 117–143.
 37. Ćwikliński 1919: L. Ćwikliński, O wawrzynie doktorskim i poetyckim Klemensa Janickiego, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny. Rozprawy”, LVIII (1919), 1–37.
 38. Ćwikliński 1928: L. Ćwikliński, Janiciana. Przyczynki do biografii i oceny utworów Klemensa Janickiego, Poznań 1928.
 39. Ćwikliński 1900: L. Ćwikliński, Żywot i pisma Stanisława Nigra Chrościeskiego, Lwów 1900.
 40. Ćwikliński 1893; L. Ćwikliński, Klemens Janicki: poeta uwieńczony (1516–1543), Kraków 1893.
 41. Ćwikliński 1922 b: L. Ćwikliński, Padwa i Polska, Warszawa 1922.
 42. Davi 1995; M.R. Davi, Bernardino Tomitano filosofo e medico, Trieste 1995.
 43. Davi 2002: M.R. Davi, La vita e le opere di Bernardino Tomitano, w: Gli studenti nella storia dell’Università di Padova, ed. F. Piovan, Padova 2002.
 44. Dionisotti 1966; C. Dionisotti, Bembo Pietro, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. VIII, Roma 1966, 133–151.
 45. Dupuigrenet Desroussilles 1980–1981: T. Dupuigrenet Desroussilles, L’ università di Padova dal 1405 al concilio di Trento, w: Storia della cultura veneta dal primo Quattrocento al concilio di Trento, vol. III/II, Vicenza 1980–1981.
 46. Dworzaczek 1978: W. Dworzaczek, Odrowąż Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, 555–556.
 47. Facciolati 1757: J. Facciolati, Fasti Gymnasii Patavini, Patavii 1757.
 48. Favaro 1928: G. Favaro, Gabriele Falloppia modenese (MDXXIII–MDLXII). Studio biografico, Modena 1928.
 49. Fritz 1924: J. Fritz, Z dziejów pedjatrji XVI wieku, „Archiwum historii i filozofii medycyny”, I (1924), z. 1.
 50. Giomo 1893: G. Giomo, L’archivio antico della Università di Padova (1222–1814), Venezia 1893.
 51. Giro 2003: M. Giro, Saggi intorno le cose sistematiche dello studio di Padova, ed. P. Del Negro, F. Piovan, Padova 2003.
 52. Gogola 2003–2004: Z. Gogola, Stanisław z Opoczna, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XLII, Warszawa–Kraków 2003–2004, 64–65.
 53. Grabowski 1852: A. Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie, Kraków 1852.
 54. Hajdukiewicz, Kowalska 1977: L. Hajdukiewicz, H. Kowalska, Myszkowski Piotr, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XXII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 382–390.
 55. Hajdukiewicz, Kowalska 1980: L. Hajdukiewicz, H. Kowalska, Padniewski Filip, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XXV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1980, 1–7.
 56. Hajdukiewicz 1970: L. Hajdukiewicz, Dokumentacja bio-bibliograficzna: indeks biograficzny, w: Historia nauki polskiej, vol. VI, red. B. Suchodolski, Wrocław–Warszawa 1970.
 57. Hirsch 1963: A. Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Volker, vol. IV, München 1963.
 58. Janicki 2000: K. Janicki, O sobie samym do potomności. Księga żalów. Elegia VII, red. J. Kowalska, Poznań 2000.
 59. Janicjusz 1979: K. Janicjusz, Poezje wybrane, red. Z. Kubiak, Warszawa 1979.
 60. Kaczmarczyk 1937: K. Kaczmarczyk, Chrościejewski (Niger) Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. III, Kraków 1937, 450–451.
 61. Kaniewska 2003–2004: I. Kaniewska, Staroźrebski (Starozrzebski) vel Sobiejuski Wojciech, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XLII, Warszawa–Kraków 2003–2004, 361–366.
 62. Korytkowski 1883: J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, vol. II, Gniezno 1883; vol. III, Gniezno 1883.
 63. Kot 1987: S. Kot, Polska Złotego Wieku a Europa, red. H. Barycz, Warszawa 1987.
 64. Kotarski 1991: E. Kotarski, Klemens Janicki, w: Pisarze polscy. Sylwetki, red. S. Grzeszczuk, Warszawa 1991.
 65. Kowalska 1970: H. Kowalska, Krzysztoporski Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XV, Warszawa–Kraków 1970, 568–570.
 66. Kowalska 1977: H. Kowalska, Myszkowski Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XXII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 368–369.
 67. Krzywy 2011: R. Krzywy, Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janickiego, „Terminus”, XIII (2011), z. 24, 87–100.
 68. Lenart 2011: M. Lenart, Studenti Polacchi a Padova e loro mecenatismo in Patria, w: Mecenati, artisti e publico nel Rinascimento, ed. L. Secchi Tarugi, Firenze 2011.
 69. Lewandowski 2006: I. Lewandowski, Klemens Janicki. Polski Owidiusz nad Wartą zrodzony (1516–1543), w: Przystanki literackie. Kronika Miasta Poznania, 4, Poznań 2006.
 70. Łetowski 1852; L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, vol. II, Kraków 1852; vol. III, Kraków 1852; vol. IV, Kraków 1852.
 71. Marangoni 1901: G. Marangoni, Lazzaro Bonamico e lo Studio Padovano nella prima metà del cinquecento, „Nuovo Archivio Veneto”, Nuova Seria, II (1901), parte 1.
 72. Maver 1923: G. Maver, I Polacchi all’Università di Padova, w: Il nono cinquatenario della nascità di Niccolò Copernico, Roma 1923.
 73. McCuaig 1987: W. McCuaig, Andrzej Patrycy Nidecki, Carlo Sigonio, Onofrio Panvinio i nacja polska na uniwersytecie padewskim, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XXXII (1987), 79–85.
 74. Muccillo 1986: M. Muccillo, Monte Giovanni Battista, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXXII, Roma 1986, 365–367.
 75. Nowacki 1965: J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, w: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, vol. II, Poznań 1965.
 76. Nowacki 1938: J. Nowacki, Czarnkowski Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. IV, Kraków 1938, 215–217.
 77. Ongaro 2001: G. Angaro, Medicina, w: L’Università di Padova. Otto secoli di storia, ed. P. Del Negro, Padova 2001.
 78. Ongaro 1981: G. Ongaro, La medicina nello studio di Padova e nel Veneto, w: Storia della cultura veneta dal primo Quattrocento al concilio di Trento, vol. III/3, Vicenza 1981.
 79. Ongaro 2008: G. Ongaro, Mercuriale Girolamo, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIII, Roma 2009, 620–625.
 80. Piovan 1988: F. Piovan, Per la biografia di Lazzaro Bonamico. Ricerche sul periodo dell’insegnamento padovano (1530–1552), Trieste 1988.
 81. Piovan 2002: F. Piovan, Studenti, potere politico e società civile in età moderna, w: Gli studenti nella storia dell’Università di Padova. Cinque conferenze, ed. F. Piovan, Padova 2002.
 82. Rossi 2014: G. Rossi, Panciroli Guido, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXX, Roma 2014, 86–88.
 83. Rubczyński 1936: W. Rubczyński, Tracie di studi filosofici compiuti dai Polacchi a Padova verso la fine del Cinquecento, „Przegląd Filozoficzny”, XXXIX (1936), z. 1. Il settimo centenario dell’Università di Padova, Padova 1922.
 84. Sambin 1964: P. Sambin, Schede d’archivio per studenti e laureati polacchi a Padova nel primo Cinquecento, w: Relazioni tra Padova e la Polonia. Studi in onore dell’Università di Cracovia nel VI centenatio della sua fundazione, Padova 1964.
 85. Szczotka 1935: S. Szczotka, Antonin Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. I, Kraków 1935, 141.
 86. Ślaski 1980 : J. Ślaski, I poeti neolatini del primo umanesimo in Polonia e l’Italia (qualche proposta di ricerca), w: Italia, Venezia e Polonia fra medioevo e età moderna, ed. V. Branca, S. Graciotti, Firenze 1980.
 87. Ślaski, 2004: J. Ślaski, Marian Leżeński – padewczyk zapomniany, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XLVIII (2004).
 88. Tafiłowski 2013: P. Tafiłowski, Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453–1572), Lublin 2013.
 89. Tomasi, Zendri 2007: F. Tomasi, C. Zendri, Mantova Benevides Marco, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXIX, Roma 2007, 214–219.
 90. Tomczak 1992: A. Tomczak, Dzierzgowski Mikołaj, w: Słownik geograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, vol. I, red. S. Gierszewski, Z. Nowak, Gdańsk 1992.
 91. Trevisan 1995: R. Trevisan, Melchiorre Guilandino, w: L’orto botanico di Padova 1545–1995, ed. A. Minelli, Venezia 1995, 59–61
 92. Ulewicz 1967a: T. Ulewicz, Scrittori polacchi dell’500 nell’ ambiente umanistico di Padova e di Venezia, w: Italia, Venezia e Polonia tra umanesimo e rinascimento, ed. M. Brahmer,
 93. Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
 94. Ulewicz 1967b: T. Ulewicz, Pisarze polscy wieku XVII w kręgu humanistycznym Padwy i Wenecji.
 95. Uwagi i propozycje, „Ruch Literacki”, VIII (1967).
 96. Ulewicz 1987–1988: T. Ulewicz, L’enigmatica Accademia degli studenti Polacchi w Padova, w: Atti e memorie dell’Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti, vol. C, Padova 1987–1988.
 97. Urban 1959–1960: W. Urban, Górski Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. VIII, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, 452–454.
 98. Urban 1962: W. Urban, Hozjusz Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, 42–46.
 99. Wielkopolski Słownik Biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznań 1981.
 100. Windakiewicz 1891: S. Windakiewicz, Padwa. Studium z dziejów cywilizacji polskiej, Kraków 1891.
 101. Żelewski 1967–1968: R. Żelewski, Konarski Adam, w: Polski Słownik Biograficzny, vol. XIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, 447–449.