Z Wielkopolski na Helikon. Rozważania o życiu i twórczości Bonawentury Czesława Graszyńskiego (1859–1922) w stulecie śmierci polsko-greckiego poety
PDF

Słowa kluczowe

Bonawentura Graszyński
honorary doctorate
Polish-Greek poetry
University of Poznań

Jak cytować

Witczak, K. T. (2022). Z Wielkopolski na Helikon. Rozważania o życiu i twórczości Bonawentury Czesława Graszyńskiego (1859–1922) w stulecie śmierci polsko-greckiego poety. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 32(1), 151–165. https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.7

Abstrakt

The aim of my paper is to present the life and poetical works of Bonawentura Czesław Graszyński (1859–1922), a Polish classical philologist, who wrote a number of tragedies and lyrical poems in Ancient Greek. He was born in Murowana Goślina (Greater Poland). After graduating from the high school in Leszno (Greater Poland), he studied medicine and classical philology from 1879 to 1887 at the University of Greifswald. In 1908 he received awards from the Academy of Athens, as well as George I of Greece. It can be said that Graszyński conquered Mount Helicon as a symbol of poetical mastery in Polish-Greek literature.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.7
PDF

Bibliografia

Corpusculum poesis Polono-Graecae saeculorum XVI–XVII (1531–1648), collegit, edidit, praefatione instruxit, annotationibus illustravit J. Czerniatowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Graszyński 1897: Β. Γρασίνιος, Ἁγία Σοφία, ἐν Λιψίαι 1897.

Graszyński 1899: Β. Γρασίνιος, Ἑστιάς, ἐν Λιψίαι 1899. (non vidi)

Graszyński 1906: Β. Γρασίνιος, Ἀναστασία, „Eos” XII/1 (1906), 52–59.

Graszyński 1911: Β. Γρασίνιος, Zygmunt Krasiński 1812–1912. (Jak anioł spadły...). Εἰς Ἰταλίαν, „Eos” XVII/2 (1911), 207–208.

Graszyński 1911–1912: Β. Γρασίνιος, Ἀθηναΐς [akty 1–2], „Eos” XVII/1 (1911), 88–111 & Ἀθηναΐς [akty 3–4], „Eos” XVIII/1 (1912), 90–106.

Graszyński 1912: Β. Γρασίνιος, Εἰς Πέτρον Σκάργαν (1612–1912), „Eos” XVIII/1 (1912), 107.

Graszyński 1913: Β. Γρασίνιος, Jan Kasprowicz, Εἰς Μοναλῖσαν, „Eos” XIX/1 (1913), 82–84.

Graszyński 1914–1915: Β. Γρασίνιος, Λέοντι Στερνβάχῳ εἰς τὰ εἴκοσι πέντε τῆς καθηγήσεως ἔτα οἱ τῆς τῶν ἐν Κρακοβίᾳ φιλολόγων ἑταιρείας μέτοιχοι, „Eos” XX/2 (1914–1915), 189.

Graszyński 1919–1920: B. Graszyński, Quaestiones in aliquot locos commentarii, ‘De mortibus persecutorum’ Lactantii, cuius creditur, „Eos” XXIV/1 (1919–1920), 24–25.

Graszyński 1920: Β. Γρασίνιος, Εἰς τὴν τοῦ πανεπιστημονικοῦ Μουσείου ἐν Ποσνανίᾳ ἄνοιξιν, w: Symbolae philologorum Posnaniensium, cura L. Ćwikliński editae, Posnaniae 1920, 4.

Graszyński 1922: [B. Graszyński], Casimiro de Morawski nestori philologorum Polonorum septuagenario, w: Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata, Cracoviae 1922, 3.

Graszyński 1929: Β. Γρασίνιος, Ἀμαλασοῦνθα, ἐν Ποσνανίαι 1929. (= Xenion philologis Posnaniae congregatis diebus 3–6 Iunii a. 1929 amicissime obtulerunt Conlegae Posnanienses, Posnaniae 1929).

Chołoniewski 1906a: [A. Chołoniewski], Starogrecki poeta w XX wieku, „Nowości Illustrowane” III/44 (1906), 2–3 (fot.).

Chołoniewski 1906b: A. Chołoniewski [= Stosław], Kyr Bonuenturas Grasinios, „Świat: pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone życiu społecznemu, literaturze i sztuce” I/40 (1906). (non vidi)

Darowski 1908: [A. Darowski], Odznaczenie polskiego uczonego, „Kurjer Lwowski” XXVI/49 (1908), 4.

Dembitzer 1907: Z. D[embitzer], Bonawentura Graszyński. Współczesny poeta polsko-grecki, „Gazeta Kołomyjska” XIX/3 (1907). (non vidi)

Dembitzer 1919: Z. Dembitzer, Bonawentura Graszyński, „Gazeta Lwowska” CIX/115 (1919), 2.

Dziech 1929: [J. Dziech], Vita auctoris, w: B. Graszyński, Xenion philologis Posnaniae congregatis diebus 3–6 Iunii a. 1929 amicissime obtulerunt Conlegae Posnanienses, Posnaniae 1929, 5–6.

Hahn 1959: W. Hahn, Bonawentura Czesław Graszyński (Zarys życia i twórczości), „Meander” XIV/4–5 (1959), 239–242.

Ilski, Kotłowska 2021a: K. Ilski, A. Kotłowska, Athenais na scenie. Z dziejów siedemnastowiecznej recepcji historii Bizancjum, w: Totius mundi philohistor. Studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata, red. M. Delimata-Proch, A. Krawiec, J. Kujawiński, Poznań 2021, 327–335.

Ilski, Kotłowska 2021b: K. Ilski, A. Kotłowska, De Eudociae Augustae arte poetica quaestiones selectae, w: Antiquitas Aeterna. Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, red. K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz, Wiesbaden 2021, 133–142.

Jankowski 1996: E. Jankowski (red.), Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r., t. III–IV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996.

Jeske-Choiński 1907a: T. Jeske-Choiński, Profesor Bonawentura Graszyński, poeta grecki, „Dziennik Poznański” XLIX/167 (1907), 3.

Jeske-Choiński 1907b: T. Jeske-Choiński, Kwiaty i Chwasty: Graszyński Bonawentura, Polak piszący po grecku. – Franciszka Rawity-Gawrońskiego „Bohdan Chmielnicki”, „Bluszcz” XLIII/47 (1907), 527–528.

Jeske-Choiński 1907c: T. Jeske-Choiński, Sława Kołomyi, „Przegląd Literacki”. Dodatek do „Kraju” (St. Petersburg) (1907), nr 22. (non vidi)

Klinger 1908: W. K[linger], Polak autorem greckim, „Tygodnik Ilustrowany” L/30 (1908), 606.

Klinger 1953: W. Klinger, Bonawentura Graszyński, filolog wielkopolski (1859–1922), „Przegląd Zachodni” V/9–10 (1953), 251–255.

Korus 2005: K. Korus, Sternbach Leon Samuel (1864–1940), w: Polski słownik biograficzny, t. XLIII, z. 3 (178), Warszawa–Kraków 2005, 473–475.

Kotłowska 2009: A. Kotłowska, Nowo odkryty poemat o utworzeniu Uniwersytetu z 1919 r., „Życie Uniwersyteckie” IX/192 (2009), 6.

Kotłowska 2010: A. Kotłowska, Poemat o założeniu Uniwersytetu Poznańskiego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XX/1 (2010), 129–132.

Kozłowski 2015: M. Kozłowski, Zapomniany poeta grecki – Bonawentura Graszyński (1859–1922), „Nowy Filomata” XIX/1 (2015), 94–98.

Krumbacher 1897: K. K[rumbacher], Βονουεντούρας Γρασίνιος, Ἁγία Σοφία. Ἐν Λιψίαι, ἐκ τοῦ Τευβνῆρος τυπογραφείου 1897, 20 S. 12°, „Byzantinische Zeitschrift” VI (1897), 608.

Krumbacher 1899: K. K[rumbacher], Bon. Graszyńsky (Βον. Γρασίνιος), Ἑστιάς. Ἐν Λιψίᾳ, ἐκ τοῦ Τευβνῆρος τυπογραφείου 1899, 20 S. 12°, „Byzantinische Zeitschrift” VIII (1899), 558.

Łanowski 1984: J. Łanowski, Jana Kochanowskiego „Studia Graeca”, w: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530–1580, red. T. Michałowska, Warszawa 1984, 95–105.

Łanowski 1995: J. Łanowski, Jana Kochanowskiego epigram grecki, „Classica Wratislaviensia” XVIII (1995), 129–141.

Mikołajczak 1998: A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998.

Narecki 2017: K. Narecki, Centony Homeryckie na tle centonów starożytnych – geneza, rozwój, stan badań (zarys problematyki), w: K. Narecki, D. Piasecki, Centony Homeryckie, wprowadzenie K. Narecki, przekład i komentarz ks. D. Piasecki, Kraków 2017, 5–49.

Narecki, Piasecki 2017: K. Narecki, D. Piasecki, Centony Homeryckie, wprowadzenie K. Narecki, przekład i komentarz ks. D. Piasecki, Kraków 2017.

Sajdak 1922: J. Sajdak, Śp. Bonawentura Graszyński, „Kurjer Poznański” XVII/268 (1922), 2.

Sinko 1906: T. Sinko, Kyr Bonuenturas Grasinios, współczesny poeta polsko-grecki, „Czas” LIX/213 (1906), 1–2 & LIX / 214 (1906), 1.

Sinko 1929: T. Sinko, Pośmiertne dzieło Bonawentury Graszyńskiego, „Czas” LXXXI/162 (1929), 3.

Usher 1999: M.D. Usher (ed.), Homerocentones Eudociae Augustae, Stutgardiae et Lipsiae 1999.

Wikarjak 1959–1960: J. Wikarjak, Graszyński Bonawentura Czesław (1859–1922), w: Polski słownik biograficzny, t. VIII, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, 554–555.

Witczak 2000: K.T. Witczak, Morawski-Dzierżykraj Kazimierz (1852–1925), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. III, Łódź 2000, 278–281.

Witczak 2002: K.T. Witczak, Sternbach Leon (1864–1940), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. V, Łódź 2002, 281–283.

Wrzosek 1925: A. Wrzosek (red.), Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia [...] za rektoratu Heliodora Święcickiego. Księga pamiątkowa, Poznań 1925.