JANICKIEGO MIŁOŚĆ OJCZYZNY I JEGO POEZJA PATRIOTYCZNA. WSPOMNIENIE W 500-LECIE URODZ IN POETY
PDF

Słowa kluczowe

Klemens Janicki
patriotism
education
nobility

Jak cytować

Lewandowski, I. (2017). JANICKIEGO MIŁOŚĆ OJCZYZNY I JEGO POEZJA PATRIOTYCZNA. WSPOMNIENIE W 500-LECIE URODZ IN POETY. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 26(2), 109–128. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/7707

Abstrakt

The paper aims to present some aspects of Janicki’s poetry devoted to various existence problems of those
times, i. e. the social poor, education opportunities for them, and insisting on the nobility taking greater care
of the country.

PDF

Bibliografia

Bibliografia podmiotowa:

Janicki 1966: K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, wyd. i wstęp (I) J. Krókowski (ed.), wstęp (II) i kom. J. Mosdorf, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1966.

Janicki 1930: Clementis Ianicii poetae laureati Carmina, L. Ćwikliński (ed.), Cracoviae 1930.

Janicki 1933: K. Janicki, Utwory łacińskie, przekł. i wstęp M. Jezienicki, Lwów 1933.

Kubiak 1993: Z. Kubiak, Medytacje Janicjusza (Kalendarium), Warszawa 1993.

Bibliografia przedmiotowa:

Cytowska 1962–1964: M. Cytowska, Polski słownik biograficzny, t. X, (hasło: Janicki Klemens), Wrocław 1962–1964.

Ćwikliński 1893: L. Ćwikliński, Klemens Janicki: poeta uwieńczony (1516–1543), Kraków 1893.

Ćwikliński 1934: L. Ćwikliński, Klemens Ianicius i Andrzej Lubelczyk, [w:] Przyczynki do historii poezji polsko-łacińskiej w. XVI, Poznań, 6, 1934 z. 4.

Judkowiak, Sienkiewicz 1991: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Studia z dziejów

literatury i kultury, B. Judkowiak, B. Sienkiewicz (red.), Poznań 1991.

Krzyżanowski 1958: J. Krzyżanowski, W wieku Reja i Stańczyka, Warszawa 1958.

Lewandowski 2006: I. Lewandowski, Klemens Janicki. Polski Owidiusz nad Wartą zrodzony

(1516–1543), [w:] „Kronika Miasta Poznania: Literackie przystanki” 4, 2006, 18–31.

Lewandowski 2007: I. Lewandowski, Polonia Latina. Szkice o literaturze łacińskiej w dawnej

Polsce, K. Dominas, M. Miazek-Męczyńska, A.W. Mikołajczak (red.), Gniezno 2007, 47–60.

Lewndowski 2016: I. Lewandowski, Poeta laureatus czyli życie i dzieło Klemensa Janickiego

–1543, Żnin 2016.

Mroczek 1989: K. Mroczek, Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym, Wrocław 1989.

Nowak-Dłużewski 1966: J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce.

Czasy Zygmuntowskie, Warszawa 1966.

Stawecka 1966: K. Stawecka, Elementy liryczne i epiczne w polsko-łacińskim epitalamium,

„Roczniki Humanistyczne” 14, 1966, z. 3.

Teresińska 2001: I. Teresińska, Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej

Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. II, Warszawa 2001, 21–23.