LIST MENIPPEJSKI CZY MENIPPEA W FORMIE LISTU? UWAGI PO LEKTURZE KILKU LISTÓW OŚWIECENIOWYCH
PDF

Słowa kluczowe

letter
Menippean satire
Enlightenment

Jak cytować

Szczot, M. (2017). LIST MENIPPEJSKI CZY MENIPPEA W FORMIE LISTU? UWAGI PO LEKTURZE KILKU LISTÓW OŚWIECENIOWYCH. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 26(2), 129–142. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/7708

Abstrakt

This article focuses on the interpretation of the Menippean letters selected from the Polish literature of the
Age of Enlightenment.

PDF

Bibliografia

Aleksandrowska 1993: E. Aleksandrowska, Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny, oprac. i przyg. do druku z papierów Romana Kalety, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 3, 1993, 33–85.

Aleksandrowska 1995: E. Aleksandrowska, Problem zdrady na podstawie „Satyr i pamfletów na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774–1832), [w:] Bo insza jest rzecz

zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w., A. Grześkowiak-Krwawicz (red.), Warszawa 1995, 115–131.

Chachulski 2006: T. Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006.

Courtney 1962: E. Courtney, Parody and Literary Allusion in Menippean Satire, „Philologus” vol. CVI, 1962, 86–100.

Diogenes Laertios 1982: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, oprac. I. Krońska, Warszawa 1982.

Dmochowski 1956: F.K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wrocław 1956.

Giangrande 1972: L. Giangrande, The Use of Spoudaiogeloion in Greek and Roman Literature, Paris 1972.

Goliński 1979: Z. Goliński, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979.

Helm 1906: R. Helm, Lucian und Menipp, Leipzig-Berlin 1906.

Holzman 1984: K. Holzman, Z rozważań nad strukturą dialogu. Elementy dialogowe w tekstach ciągłych Lukiana, „Pamiętnik Literacki” 75, 1984, 163–185.

Holzman 1988: K. Holzman, Studia o technice literackiej i osobowości twórczej Lukiana, Warszawa 1988.

Kaczyński 2001, P. Kaczyński, Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. Studia i przekroje, Wrocław 2001.

Kaleta 1950: R. Kaleta, Poezja antytargowicka i jakobińska, „Pamiętnik Literacki” 39, 1950,

–952.

Korus 1982: K. Korus, Poetyka Lukiana z Samosat. Kryteria oceny i wartościowania, Kraków 1982.

Korus 1986: K. Korus: Funktionen der Literarischen Gattungen bei Lukian, „Eos” LXXIV, 1986, 29–38.

Korus 1990: K. Korus, Wokół teorii satyry menippejskiej, „Eos” LXXVIII, 1990, 119–131.

Korus 1991: K. Korus, Die griechische Satire. Die theoretischen Grundlagen und Ihre Anwendung auf Homers Epik, „Zeszyty Naukowe UJ” 77, 1991.

Korus 2003: K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Kostkiewiczowa 1975: T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.

Kostkiewiczowa 1980: T. Kostkiewiczowa, O języku poetyckim Ignacego Krasickiego, „Pamiętnik Literacki” 2, 1980, 123–163.

Kostkiewiczowa 1997: T. Kostkiewiczowa, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.

Kostkiewiczowa 2002: T. Kostkiewiczowa, Ignacego Krasickiego „Wiersze z prozą”, „Wiek

Oświecenia” 18, 2002, 99–132.

Kott 1976: W. Kott, Pisma wybrane, t. I: Wokół literatury, wybór i układ T. Nyczek, Warszawa 1991, 167–182.

Krasicki 1781: I. Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych, Warszawa-Lwów 1781.

Krasicki 1976: I. Krasicki, Pisma poetyckie, oprac. Z. Goliński, t. II, Warszawa 1976.

Krasicki 1987: I. Krasicki, Rozmowy zmarłych, wstęp i komentarz Z. Libera, Warszawa 1987.

Kristeva 1988: J. Kristeva, Słowo, dialog, powieść, [w:] Bachtin. Dialog. Język. Literatura,

E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), przeł. W. Grajewski, Warszawa 1988, 394–418.

Krzywy 2004: R. Krzywy, List – relacja podróżnicza – satyra menippejska. Kształt gatunkowy „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, E. Malinowska, D. Rott (red.), A. Budzyńska Daca (współpraca), Katowice 2004, 55–68.

Kupis 2000a: B. Kupis, Diatryba cynicko-stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie, „Meander” 2, 2000, 139–151.

Kupis 2000b: B. Kupis, Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku „Sentencji” Sekstusa, „Meander” 3, 2000, 203–219.

Leśnodorski 1933: Z. Leśnodorski, Lukian w Polsce, Kraków 1933.

Lukian 1962: Dialogi, przeł. M.K. Bogucki, komentarz W. Madyda, t. II, Wrocław-Warszawa- Kraków 1962.

Magryś 2001: R. Magryś, O artyzmie „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie” 41, 2001, 37–55.

Maksimowicz 1981: K. Maksimowicz, Arcywzory kobiet sprzedajnych w satyrze menippejskiej Marcina Molskiego z czasu konfederacji targowickiej pt. „List młodzieży narodowej do dobrych Polek”, [w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, A. Ryłko-Kurpiewska i M. Sacha (red.), Gdańsk 2010, 143–154.

Maksimowicz 2008: K. Maksimowicz (oprac.), Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego 1793 roku, Gdańsk 2008.

Mandybur 1891: T. Mandybur, Ignacy Krasicki w stosunku do Lucyana i Erazma z Rotterdamu, „Ateneum” 1891, z. 4, 41–56.

Matuszewska 1980: P. Matuszewska, Wolter w twórczości Krasickiego, „Pamiętnik Literacki” 2, 1980, 53–64.

Matuszewska 2002: P. Matuszewska, List poetycki, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, T. Kostkiewiczowi (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków 2002, 278–283.

Mikulski 1958: Korespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów L. Bernackiego, T. Mikulski (red.), Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński (wyd. i oprac.), t. II: 1781–1801, Wrocław 1958.

Niedzielski 1966: Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (Podróż – Powieść – Reportaż), Toruń 1966.

Passi 1980: I. Passi, Powaga śmieszności, przeł. K. Minczewska-Gospodarek, wstęp E. Borowiecka, Warszawa 1980.

Piszczkowski 1969: M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografia literacka, Kraków 1969.

Podbielski 2005: Literatura Grecji starożytnej, t. II: Proza historyczna – Krasomówstwo – Filozofia i nauka – Literatura chrześcijańska, H. Podbielski (red.), Lublin 2005.

Pszczołowska 1998: L. Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1998.

Pusz 1984: W. Pusz, Okoliczności rozkwitu epistolografii menipejskiej w późnym oświeceniu, „Pamiętnik Literacki” 1, 1984, 33–79.

Pusz 1985: W. Pusz, Epistolografia menipejska w oświeceniu postanisławowskim, Łódź 1985.

Pusz 1996: W. Pusz, Marcin Molski (1752–1822), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, Pisarze

polskiego oświecenia, Z. Goliński, T. Kostkiewiczowi (red.), t. III, Warszawa 1996, 505–528.

Sinko 1916: T. Sinko, O tzw. diatrybie cyniczno-stoickiej w Rzymie, „Eos” XXI, 1916, 21–63.

Sinko 1961: Z. Sinko, Powieść angielska XVII wieku a powieść polska lat 1764–1830, Warszawa 1961.

Sinko 1974: T. Sinko, Literatura grecka, t. II, cz. I, Kraków 1974.

Smolarski 1918: M. Smolarski, Studya nad Wolterem w Polsce, Lwów 1918.

Stasiewicz 2012: P. Stasiewicz, Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego, Białystok 2012.

Szczot 2008: M. Szczot, Gry komunikacyjne. O satyrach menippejskich Lukiana, Poznań 2008.

Szczot 2010: M. Szczot, Między sacrum a profanum. Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego, „Napis” XVI, 2010, 269–280.

Szczot 2013: M. Szczot, Od Herkulesa do „żony wyćwiczonej”. W kręgu staropolskich satyr menippejskich, Poznań 2013.

Węgierski 1956: T.K. Węgierski, Organy. Poema heroi-komiczne w sześciu pieśniach, oprac. W. Gomulicki, Warszawa 1956.