LIST MENIPPEJSKI CZY MENIPPEA W FORMIE LISTU? UWAGI PO LEKTURZE KILKU LISTÓW OŚWIECENIOWYCH

Main Article Content

Monika Szczot

Abstrakt

This article focuses on the interpretation of the Menippean letters selected from the Polish literature of theAge of Enlightenment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
COMMENTATIONES: Artykuły o różnorodnej tematyce związanej z kulturą antyczną Grecji i Rzymu

Bibliografia

 1. Aleksandrowska 1993: E. Aleksandrowska, Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny, oprac. i przyg. do druku z papierów Romana Kalety, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 3, 1993, 33–85.
 2. Aleksandrowska 1995: E. Aleksandrowska, Problem zdrady na podstawie „Satyr i pamfletów na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774–1832), [w:] Bo insza jest rzecz
 3. zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w., A. Grześkowiak-Krwawicz (red.), Warszawa 1995, 115–131.
 4. Chachulski 2006: T. Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006.
 5. Courtney 1962: E. Courtney, Parody and Literary Allusion in Menippean Satire, „Philologus” vol. CVI, 1962, 86–100.
 6. Diogenes Laertios 1982: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, oprac. I. Krońska, Warszawa 1982.
 7. Dmochowski 1956: F.K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wrocław 1956.
 8. Giangrande 1972: L. Giangrande, The Use of Spoudaiogeloion in Greek and Roman Literature, Paris 1972.
 9. Goliński 1979: Z. Goliński, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979.
 10. Helm 1906: R. Helm, Lucian und Menipp, Leipzig-Berlin 1906.
 11. Holzman 1984: K. Holzman, Z rozważań nad strukturą dialogu. Elementy dialogowe w tekstach ciągłych Lukiana, „Pamiętnik Literacki” 75, 1984, 163–185.
 12. Holzman 1988: K. Holzman, Studia o technice literackiej i osobowości twórczej Lukiana, Warszawa 1988.
 13. Kaczyński 2001, P. Kaczyński, Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. Studia i przekroje, Wrocław 2001.
 14. Kaleta 1950: R. Kaleta, Poezja antytargowicka i jakobińska, „Pamiętnik Literacki” 39, 1950,
 15. –952.
 16. Korus 1982: K. Korus, Poetyka Lukiana z Samosat. Kryteria oceny i wartościowania, Kraków 1982.
 17. Korus 1986: K. Korus: Funktionen der Literarischen Gattungen bei Lukian, „Eos” LXXIV, 1986, 29–38.
 18. Korus 1990: K. Korus, Wokół teorii satyry menippejskiej, „Eos” LXXVIII, 1990, 119–131.
 19. Korus 1991: K. Korus, Die griechische Satire. Die theoretischen Grundlagen und Ihre Anwendung auf Homers Epik, „Zeszyty Naukowe UJ” 77, 1991.
 20. Korus 2003: K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003
 21. Kostkiewiczowa 1975: T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.
 22. Kostkiewiczowa 1980: T. Kostkiewiczowa, O języku poetyckim Ignacego Krasickiego, „Pamiętnik Literacki” 2, 1980, 123–163.
 23. Kostkiewiczowa 1997: T. Kostkiewiczowa, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.
 24. Kostkiewiczowa 2002: T. Kostkiewiczowa, Ignacego Krasickiego „Wiersze z prozą”, „Wiek
 25. Oświecenia” 18, 2002, 99–132.
 26. Kott 1976: W. Kott, Pisma wybrane, t. I: Wokół literatury, wybór i układ T. Nyczek, Warszawa 1991, 167–182.
 27. Krasicki 1781: I. Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych, Warszawa-Lwów 1781.
 28. Krasicki 1976: I. Krasicki, Pisma poetyckie, oprac. Z. Goliński, t. II, Warszawa 1976.
 29. Krasicki 1987: I. Krasicki, Rozmowy zmarłych, wstęp i komentarz Z. Libera, Warszawa 1987.
 30. Kristeva 1988: J. Kristeva, Słowo, dialog, powieść, [w:] Bachtin. Dialog. Język. Literatura,
 31. E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), przeł. W. Grajewski, Warszawa 1988, 394–418.
 32. Krzywy 2004: R. Krzywy, List – relacja podróżnicza – satyra menippejska. Kształt gatunkowy „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, E. Malinowska, D. Rott (red.), A. Budzyńska Daca (współpraca), Katowice 2004, 55–68.
 33. Kupis 2000a: B. Kupis, Diatryba cynicko-stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie, „Meander” 2, 2000, 139–151.
 34. Kupis 2000b: B. Kupis, Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku „Sentencji” Sekstusa, „Meander” 3, 2000, 203–219.
 35. Leśnodorski 1933: Z. Leśnodorski, Lukian w Polsce, Kraków 1933.
 36. Lukian 1962: Dialogi, przeł. M.K. Bogucki, komentarz W. Madyda, t. II, Wrocław-Warszawa- Kraków 1962.
 37. Magryś 2001: R. Magryś, O artyzmie „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie” 41, 2001, 37–55.
 38. Maksimowicz 1981: K. Maksimowicz, Arcywzory kobiet sprzedajnych w satyrze menippejskiej Marcina Molskiego z czasu konfederacji targowickiej pt. „List młodzieży narodowej do dobrych Polek”, [w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, A. Ryłko-Kurpiewska i M. Sacha (red.), Gdańsk 2010, 143–154.
 39. Maksimowicz 2008: K. Maksimowicz (oprac.), Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego 1793 roku, Gdańsk 2008.
 40. Mandybur 1891: T. Mandybur, Ignacy Krasicki w stosunku do Lucyana i Erazma z Rotterdamu, „Ateneum” 1891, z. 4, 41–56.
 41. Matuszewska 1980: P. Matuszewska, Wolter w twórczości Krasickiego, „Pamiętnik Literacki” 2, 1980, 53–64.
 42. Matuszewska 2002: P. Matuszewska, List poetycki, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, T. Kostkiewiczowi (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków 2002, 278–283.
 43. Mikulski 1958: Korespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów L. Bernackiego, T. Mikulski (red.), Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński (wyd. i oprac.), t. II: 1781–1801, Wrocław 1958.
 44. Niedzielski 1966: Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (Podróż – Powieść – Reportaż), Toruń 1966.
 45. Passi 1980: I. Passi, Powaga śmieszności, przeł. K. Minczewska-Gospodarek, wstęp E. Borowiecka, Warszawa 1980.
 46. Piszczkowski 1969: M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografia literacka, Kraków 1969.
 47. Podbielski 2005: Literatura Grecji starożytnej, t. II: Proza historyczna – Krasomówstwo – Filozofia i nauka – Literatura chrześcijańska, H. Podbielski (red.), Lublin 2005.
 48. Pszczołowska 1998: L. Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1998.
 49. Pusz 1984: W. Pusz, Okoliczności rozkwitu epistolografii menipejskiej w późnym oświeceniu, „Pamiętnik Literacki” 1, 1984, 33–79.
 50. Pusz 1985: W. Pusz, Epistolografia menipejska w oświeceniu postanisławowskim, Łódź 1985.
 51. Pusz 1996: W. Pusz, Marcin Molski (1752–1822), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, Pisarze
 52. polskiego oświecenia, Z. Goliński, T. Kostkiewiczowi (red.), t. III, Warszawa 1996, 505–528.
 53. Sinko 1916: T. Sinko, O tzw. diatrybie cyniczno-stoickiej w Rzymie, „Eos” XXI, 1916, 21–63.
 54. Sinko 1961: Z. Sinko, Powieść angielska XVII wieku a powieść polska lat 1764–1830, Warszawa 1961.
 55. Sinko 1974: T. Sinko, Literatura grecka, t. II, cz. I, Kraków 1974.
 56. Smolarski 1918: M. Smolarski, Studya nad Wolterem w Polsce, Lwów 1918.
 57. Stasiewicz 2012: P. Stasiewicz, Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego, Białystok 2012.
 58. Szczot 2008: M. Szczot, Gry komunikacyjne. O satyrach menippejskich Lukiana, Poznań 2008.
 59. Szczot 2010: M. Szczot, Między sacrum a profanum. Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego, „Napis” XVI, 2010, 269–280.
 60. Szczot 2013: M. Szczot, Od Herkulesa do „żony wyćwiczonej”. W kręgu staropolskich satyr menippejskich, Poznań 2013.
 61. Węgierski 1956: T.K. Węgierski, Organy. Poema heroi-komiczne w sześciu pieśniach, oprac. W. Gomulicki, Warszawa 1956.