JAN HOROWSKI, FILOLOG KLASYCZNY – UCZONY I PEDAGOG. WSPOMNIENIE UCZNIA W CZTERDZ IESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
PDF

Słowa kluczowe

Jan Horowski
didactics
Latin
Greek literature

Jak cytować

Lewandowski, I. (2017). JAN HOROWSKI, FILOLOG KLASYCZNY – UCZONY I PEDAGOG. WSPOMNIENIE UCZNIA W CZTERDZ IESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 26(2), 167–175. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/7712

Abstrakt

The author’s scope is to briefly present the life and the area of scientific interest of Jan Horowski, an outstanding
scholar, especially in the Greek literature and school didactics of Latin.

PDF

Bibliografia

Bibliografia podmiotowa:

Horowski 1939: J. Horowski, Dawny strój ludowy okolicy Śremu. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Liceum i Gimnazjum w Śremie za rok 1938/39, Śrem 1939, 5–24.

Horowski 1935: J. Horowski, Niektóre tańce ludu wielkopolskiego, „Przegląd Wielkopolski” 6, 1935, 183–186.

Horowski 1963: J. Horowski, Zachodniopomorska wersja podania o Hero i Leandrze, „Meander” XVIII, 1963, 170–178.

Bibliografia przedmiotowa:

Dyliński, Flejsierowicz, Kubiak 1974: R. Dyliński, M. Flejsierowicz, Z. Kubiak (wyb. i oprac.), Cz. Łuczak (wstęp), Wysiedlenie i poniewierka 1939–1945. Wspomnienia Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich wcielonych do Rzeszy, Poznań 1974, 175–176.

Lewandowski 1976: I. Lewandowski, Jan Horowski (1909–1976), „Języki Obce w Szkole” XX, 1976, nr 5, 314–315.

Lewandowski 1996: I. Lewandowski, Nie zrealizowane plany i pozafilologiczne życie filologa

klasycznego, czyli Jan Horowski w dwudziestą rocznicę śmierci (1909–1976), [w:] „Mury

miejskie. Kronika Miasta Poznania” 64, 1996, nr 1, 327–335. Tekst nieco zmodyfikowany

w: Niezrealizowane plany i pozafilologiczne życie filologa klasycznego doc. dra hab. Jana

Horowskiego (1909–1976), „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 17, 2007, 179–185.

Swoboda 1977: M. Swoboda, Wspomnienie o Janie Horowskim (1909–1976), „Eos” LXV, 1977, 346–356.