Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym miejscu

 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx) lub RTF; grafiki lub specjalne znaki są ponadto dostępne w załączonym pliku graficznym w wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią lub mogą stanowić cudzą własność, udzielona została autorowi pisemna zgoda

 • Jeśli ma to zastosowanie, zgoda taka przedkładana jest wydawcy czasopisma

 • Formatowanie bibliografii i przypisów

Wytyczne dla autorów

 1. Przedkładając propozycję artykułu Studia Romanica Posnaniensia, autor oświadcza, że jego tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie jest proponowany jako publikacja w innym miejscu (pisemna deklaracja wymagana po ewentualnym przyjęciu tekstu przez recenzentów).
 2. Nadesłany plik musi być zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx) lub RTF (każdy artykuł  od 25 000 - do max 35 000 znaków ze spacjami, abstraktem, słowami kluczowmi i bibliografią); grafiki lub specjalne znaki są ponadto dostępne w załączonym pliku graficznym w wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią lub mogą stanowić cudzą własność, udzielona została autorowi pisemna zgoda.
 3. Jeśli ma to zastosowanie, zgoda taka przedkładana jest wydawcy czasopisma.
 4. Rada Czasopisma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia pierwszej, wstępnej selekcji nadesłanych artykułów i odrzucenia artykułów niezgodnych z profilem czasopisma bądź numeru. Czasopismo publikuje numery tematyczne, do których przyjmowane są wyłącznie teksty wpisujące się w problematykę podejmowaną w danym numerze. 
 5. Formatowanie bibliografii i przypisów: wymagane są w końcowej bibliografii załącznikowej pozycje uporządkowane według alfabetu łacińskiego. Końcowy spis bibliograficzny musi zawierać wszystkie przytoczone w tekście pozycje. Nie może zawierać innych pozycji, nieobecnych w tekście. Obowiązkowe jest linkowanie przy użyciu DOI w końcowym spisie bibliograficznym. W innych przypadkach aktualny adres URL strony jest także obowiązkowy. Redakcja będzie się kontaktować z autorami w sprawie niedokładnych bądź brakujących elementów bibliograficznych.
 6. W lewym górnym rogu:
  Received: (data)                      Accepted: (data)
 7. Główny tytuł: Times New Roman 18 (pogrubiony, wyśrodkowany [Ctrl+E]).
 8. Tytuł artykułu w języku angielskim: pod tytułem w języku artykułu po interlinii 1,5, kursywą, wyśrodkowany, Times New Roman 14.
 9. Dwie interlinie 1,5, następnie imię i nazwisko autora artykułu (wyśrodkowane, Times New Roman 16).
 10. Interlinia 1,5, afiliacja autora (wyśrodkowana, Times New Roman 9).
 11. W linii poniżej adres mejlowy autora.
 12. W linii poniżej numer ORCID autora.
 13. Trzy interlinie 1,5, Abstract (pogrubiony, Times New Roman 12). Następnie od nowej linii treść streszczenia w języku angielskim (Times New Roman 12).
 14. Interlinia 1,5, Keywords (pogrubione, Times New Roman 12): po dwukropku słowa kluczowe w języku angielskim.
 15. Dwie interlinie 1,5, następnie treść artykułu.
 16. Interlinia w tekście: 1,5. Czcionka: Times New Roman. Śródtytuły: bez pogrubienia wyśrodkowane (np. REALIZM MAGICZNY)
 17. Obok tytułu w języku artykułu, niezbędne jest także zamieszczenie jego wersji anglojęzycznej. W języku angielskim wymagane są także: streszczenie oraz 4-6 wyrazów lub wyrażeń (np. ‘realizm magiczny’, ‘frame semantics’) kluczowych (prośba o unikanie zbyt ogólnych terminów: ‘średniowiecze’, ‘słownictwo’, ‘literatura’).
 18. Przypisy dolne (prośba o umiarkowanie) muszą być kolejno ponumerowane przy użyciu cyfr arabskich w indeksie górnym. Czcionka: Times New Roman 10, pierwsza linia wcięta na głębokość: 0,7. Prośba o niestosowanie przypisów dolnych bibliograficznych (np. Fischer, Late Greek bloody rituals, 146, Fischer, op. cit.: 146). Tego rodzaju informacje są obowiązkowe w tekście artykułu.
 19. Podziękowania: prośba o niezamieszczanie podziękowań na pierwszej stronie tekstu, np. jako przypisu dolnego do tytułu. Należy je zamieścić na końcu tekstu, przed listą pozycji bibliograficznych. Wymienić należy te osoby lub / i instytucje, które miały znaczący wkład w powstanie tekstu, podając ewentualnie numery grantów, adresy URL, dyskutantów, korektorów językowych.
 20. Bibliografia: BARDZO WAŻNE! należy sprawdzić, czy dana publikacja posiada numer DOI (Digital Object Identifier). Jeśli numer DOI nie jest podany, należy samodzielnie zweryfikować, czy dana publikacja go posiada. W tym celu należy użyć Cross/Ref Simple Text Query
 21. PRZYKŁADOWA BIBLIOGRAFIA (Times New Roman 11):

  Książka, monografia (jeden autor):
  Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

  Książka, monografia (dwóch-siedmiu autorów):
  Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The publication of academic writing. New York: Modern Language Association.

  Książka, monografia (więcej niż siedmiu autorów):
  Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H., . . . Smith, W. A.  (1982). How to stay younger while growing older: Aging for all ages. London: Macmillan.

  Książka, monografia –  nie podano autora:
  Experimental psychology. (1938). New York: Holt.

  Książka, monografia –  nie podano daty wydania:
  Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill.

  Książka, monografia –  organizacja lub instytucja jako „autor”:
  University of Minnesota. (1985). Social psychology. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United States. Washington, DC:  U.S. Government Printing Office.

  Książka, monografia –  redaktor jako autor:
  Updike, J. (Ed.). (1999). The best American short stories of the century. Boston: Houghton Mifflin.

  Książka, monografia – kolejne wydanie:
  Brockett, O. (1987). History of the theatre (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

  Książka, monografia –tłumaczenie oryginału:
  Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940).

  Książka, monografia- seria:
  Cousins, M. (1984). Michel Foucault. Theoretical traditions in the social sciences. New York: St. Martin's Press.

  książka, monografia – w kilku tomach:
  Wilson, J. G., & Fraser, F. C. (Eds.). (1977-1978). Handbook of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum Press.

  książka – publikacja pokonferencyjna:
  Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings of CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

  Rozdział w książce:
  Rubenstein, J.P. (1967). The effect of television violence on small children. In B. F. Kane (Ed.), Television and juvenile psychological development (pp. 112-134). New York: American Psychological Society.
  Booij, G. (1996). Inherent versus contextual inflection and the split morphology hypothesis. In G. Booij & J. van Merle (Eds.), Yearbook of Morphology 1995 (pp. 1- 16). Dodrecht: Kluwer Academic Publishers.

  Artykuł
  Czasopismo naukowe (ciągła numeracja stron):  
  Brabant, S., & Mooney, L. A. (1997). Sex role stereotyping in the Sunday comics: A twenty year update. Sex Roles, 37, 269-281.

  Czasopismo naukowe (nieciągła numeracja stron):  
  Sawyer, J. (1966). Measurement and prediction, clinical and statistical. Psychological Bulletin, 66 (3), 178-200.

  Artykuł w czasopiśmie naukowym(od trzech do siedmiu autorów):
  Tolin, D. F., Abramowitz, J. S., Brigidi, B. D., Amir, N., Street, G. P., & Foa, E. B. (2001).  Memory and memory confidence in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research & Therapy, 39, 913-927.

  Artykuł w czasopiśmie naukowym (więcej autorów):
  Mariani-Costantini, R., Ottini, L., Caramiello, S., Palmirotta, R., Mallegni, F., Rossi, L., . . . Jones, R. B. (2001). Taphonomy of the fossil hominid bones from the Acheulean site of Castel di Guido near Rome, Italy. Journal of Human Evolution, 41, 211-225.

  Artykuł w dzienniku:
  Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana News-Gazette, pp. 1, 8.

  Artykuł w piśmie, w czasopiśmie, w magazynie:
  Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won't help most kids. Science News, 159, 292.

  Recenzja:
  Gleick, E. (2000, December 14). The burdens of genius [Review of the book The last samurai by H. DeWitt]. Time, 156, 171. 

  Artykuł w encyklopedii – z podanym lub niepodanym autorem:
  Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The encyclopedia Americana (Vol. 24, pp. 390-392). Danbury, CT: Grolier.
  Islam. (1992). In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 22, pp. 1-43). Chicago: Encyclopaedia Britannica. 
   
  Artykuł w tomie pokonferencyjnym:
  Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

  Książki dostępne w sieci:

  cała książka dostępna w bazie danych:
  Murray, T. H. (1996). The worth of a child. Berkeley: University of California Press. Retrieved from netLibrary database.

  cała książka dostępna pod linkiem:
  Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation. Retrieved from http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm

  artykuł lub rozdział w książce dostępnej on-line:
  Symonds, PM. (1958). Human drives. In C. L. Stacey & M. DeMartino (Eds.), Understanding human motivation (pp. 11-22). Retrieved from PsycBOOKS database.

  cały raport dostępny on-line:
  Russo, A. C., & Jiang, H. J. (2006).  Hospital stays among patients with diabetes, 2004 (Statistical Brief #17). Retrieved from Agency for Healthcare Research & Quality: http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb17.jsp

  artykuł w publikacji pokonferencyjnej:
  Miller, S. (2000).  Introduction to manufacturing simulation. In Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference, (pp. 63-66). Retrieved from http://www.informs-sim.org/wsc00papers/011.PDF
  UWAGA: należy usunąć podkreślenia z linków.

  Artykuł w czasopiśmie on-line:
  Artykuł z numerem DOI:
  Whitmeyer, J. M. (2000). Power through appointment. Social Science Research, 29(4), 535-555. doi:10.1006/_ssre.2000.0680

  Artykuł w czasopiśmie on-line (brak wersji papierowej);
  Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Current Research in Social Psychology, 6(9). Retrieved from http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm

  Artykuł bez numeru DOI (podajemy link do strony czasopisma, nie do bazy danych):
  Boutsen, F., Cannito, M. P., Taylor, M., & Bender, B. (2002). Botox treatment in adductor spasmodic dysphonia: A meta-analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45, 469-481. Retrieved from http://jslhr.asha.org

  Artykuł oddany do druku:
  Turney, P.D. (in press). The latent relation mapping engine: Algorithm and experiments. Journal of Artificial Intelligence Research. Retrieved from http://cogprints.org/6305/1/NRC-50738.pdf

  Artykuł w dzienniku w bazie danych on-line:
  Altman, L. K. (2001, January 18).  Mysterious illnesses often turn out to be mass hysteria. New York Times. Retrieved from the ProQuest Newspapers database.

  Artykuł w dzienniku (pochodzący ze strony internetowej danego dziennika):
  Cary, B. (2001, June 18). Mentors of the mind. Los Angeles Times. Retrieved from http://www.latimes.com

  Strony internetowe

  Strona internetowa organizacji lub rządu:
  Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial habitat restoration areas. Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm Midwest League. (n.d.). Pitching, individual records. Retrieved from http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

  Strona internetowa użytkowinika (należy podać datę dostępu):
  Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

  Post dodany w dyskusji on-line:
  Marcy, B. (1999, April 3). Think they'll find any evidence of Mallory & Irvine [electronic mailing list message]. Retrieved from http://everest.mountainzone.com/99/forum

  Post na blogu:
  MiddleKid. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites and consequences of partitioning your mind [Web log message]. Retrieved from http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php 
    
  Film video on-line:
  Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs

  PRZYKŁADY CYTATÓW W TEKŚCIE:

  W stylu APA, po cytacie w tekście umieszczamy nawias z informacjami odsyłającymi do końcowej bibliografii załącznikowej, czyli pierwszy element z pozycji w bibliografii oraz rok:
  Researchers have pointed out that the lack of trained staff is a common barrier to providing adequate health education (Fisher, 1999) and services (Weist & Christodulu, 2000).

  Po dosłownym cytacie z książki należy umieścić także numery stron:
  The close of the millennium was marked by a deep suspicion of the natural world and an increasing reliance “upon the pronouncements of soothsayers and visionaries, who caused hysteria with their doom-laden forecasts of the end of humanity” (Mulligan, 1977, p. 234).

  Jeżeli kontekst cytatu wskazuje, z której pozycji w bibliografii pochodzi cytowany tekst, nie jest wymagana dalsza identyfikacja:
  Baudino and Wyatt (2004) advocate "active learning promotes critical thinking and direct application of critical concepts" (p. 17).

  Cytat z dokumentu pochodzącego z Internetu, który nie posiada ponumerowanych stron, powinien zawierać numer cytowanego akapitu:
  "Lake Champlain's ecosystem is under enormous pressure from urban growth" (Cushman, 2002, para. 3).

  Cytat bez autora (pierwsze słowa z pozycji w bibliografii, najczęściej jest to część tytułu):
  Web Usability Studies are commonly conducted in libraries ("Benefits of Usability Studies," 2002, p. 34).

  Osobista komunikacja, np. wykłady, emaile, własne wywiady przeprowadzone przez autora znajdują się w cytatach w tekście, ale nie w końcowej bibliografii:
  J. Reiss indicated that “anthropologists are still debating the reasons for the Neanderthals’ disappearance” (personal communication, May 3, 2000).

  Cytat dłuższy niż 40 słów:
  Jones's 1993 study found the following:  
  Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time citing  sources. This difficulty could be attributed to the fact that many students failed to purchase  a style manual or to ask their teacher for help. (p. 199)

  Cytat z publikacji posiadającej od trzech do pięciu autorów:
  cytując za pierwszym razem: (Baldwin, Bevan, & Beshalke, 2000)
  cytując po raz kolejny: (Baldwin et al., 2000).

  Cytat z publikacji posiadającej sześcioro autorów i więcej:
  (Utley et al., 2001)

  Gdy cytujemy za kimś:
  W bibliografii podajemy jedynie źródło, z którego rzeczywiście skorzystaliśmy, w tekście artykułu natomiast podajemy oba źródła:
  "(Bandura, 1989, as cited in Feist, 1998)."
  =>w bibliografii podamy jedynie autora o nazwisku Feist (1998), podczas gdy pominiemy Bandurę (1989).

  Kompletny przewodnik po stylu APA


Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.