O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Studia Romanica Posnaniensia jest recenzowanym czasopismem, którego numery ukazują się cztery razy w roku (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu). Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i historię języków romańskich, badania nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, teorię tłumaczenia oraz problemy akwizycji języka obcego. W czasopiśmie ukazują się również prace o charakterze transdyscyplinarnym. Studia Romanica Posnaniensia jest platformą prezentacji wyników i wymiany myśli dla międzynarodowej społeczności naukowej zainteresowanej różnorakimi aspektami dotyczącymi języków, literatur i kultur romańskiego obszaru językowego. Ukazuje się w wersji elektronicznej i papierowej. Za procedurę złożenia, przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera opłat.

Proces recenzji

  1. Do oceny każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni od siebie recenzenci, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. Przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w zagranicznej instytucji akademickiej (poza granicami Polski).
  2. Recenzje wykonywane są w oparciu o model double-blind peer review, czyli są obustronnie anonimowe. Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usuwa z artykułu wszelkie dane umożliwiające identyfikację autora: imię i nazwisko, afiliację, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania itp.
  3. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią dotyczącą dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Wniosek, skierowany na adres redaktora naczelnego czasopisma (basia@amu.edu.pl), zawiera wskazanie powodów, dla których zdaniem wnioskodawcy artykuł powinien zostać poddany dodatkowej ocenie.
  4. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów ujawniane są w ostatnim numerze, który ukazuje się w danym roku. 

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty, nieodpłatny dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu na stronie czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Obowiązki redakcji

Przyjmując zgłoszenie artykułu, redakcja weryfikuje jego zawartość pod względem wartości merytorycznej (w procesie recenzyjnym) oraz zgodności z zasadami etyki dotyczącymi publikacji naukowych.

Redakcja zobowiązuje się przestrzegać terminów określonych w ogłoszeniu wydawniczym (call for papers), pomagać autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów oraz przedsięwziąć odpowiednie środki w przypadku nieprzestrzegania norm etycznych. Zapewnia się poufność zgłoszonych danych oraz tekstów, które do czasu opublikowania pozostają znane jedynie członkom redakcji oraz (w niezbędnym zakresie) recenzentom i nie mogą zostać w żaden sposób wykorzystane bez pisemnej zgody autora.

Kryteria oceny zgłoszonych tekstów są jawne i zostały zawarte w formularzu recenzyjnym. Należą do nich między innymi: oryginalność tematyki i odkrywczość zawartości, jakość argumentacji i dowodzenia, przestrzeganie wymogów metodologicznych, jakość stylistyczna, itd. W swoich pracach redakcja czasopisma kieruje się zasadami równości, neutralności i niezależności. Pochodzenie etniczne i narodowe, przekonania polityczne, rasa, religia, wiek, płeć i tożsamość płciowa autorów nie mają żadnego wpływu na ocenę złożonych prac.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad etycznych dotyczących publikacji naukowych (takich jak plagiat, fałszowanie wyników, ghostwriting, guest autorship i inne) lub związanych z nimi konfliktów interesów redakcja zastrzega sobie prawo wstrzymania prac redakcyjnych dotyczących zgłoszonego artykułu, odrzucenia zgłoszonego tekstu bądź jego wycofania z druku. Redakcja Studia Romanica Posnaniensia informuje, że przypadki negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, itp.).

Obowiązki recenzentów

Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się zachować tajność procedury powstawania recenzji, respektować terminowość, zachować obiektywność oceny i zadbać o jej zgodność ze standardami naukowymi oraz informować o konfliktach interesów oraz ewentualnych przekroczeniach zasad etycznych. Uwagi zawarte w recenzji winny być stosownie umotywowane. Recenzowana praca oraz recenzje są anonimowe. Nie mogę one zostać udostępnione osobom niebiorącym udziału w procesie recenzowania. Do momentu opublikowania pracy recenzent nie może w żaden sposób wykorzystać treści zawartych w ocenianym artykule.

Obowiązki autorów

Do Studia Romanica Posnaniensia autorzy mogą zgłaszać własne, oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty. Powinny być one zredagowane w odpowiednim języku i formie. Zgłaszając artykuł, autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etycznych dotyczących publikowania wyników badań, unikać wielokrotnych i  równoległych zgłoszeń, ujawnić informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych w uzyskanie przedstawianych wyników (wymagane jest m.in. podanie numeru i tytułu grantu, jak i nazwy instytucji go przyznającej), a także pozostawać w stałym kontakcie z redakcją do czasu, aż praca zostanie jednoznacznie przyjęta lub odrzucona. W przypadku zauważenia istotnego błędu popełnionego w artykule znajdującym się w procesie wydawniczym, autor powinien poinformować o tym redakcję oraz współpracować w celu jego usunięcia bądź też wycofania artykułu.

Źródła danych oraz wszelkich informacji zapożyczonych z innych prac bądź od innych osób winny zostać wskazane zgodnie ze standardami etycznymi obowiązującymi przy redakcji prac naukowych oraz zgodnie z zasadami redakcyjnymi czasopisma. W przypadku artykułów wieloautorskich należy określić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie, łącznie ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i jednostek redakcyjnych (podrozdziałów, akapitów, przypisów). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt, lub w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu. Wszyscy autorzy wymienieni w artykule muszą mieć realny wkład w uzyskanie przedstawionych wyników badań. Powinni również udzielić informacji o potencjalnych lub faktycznych konfliktach interesów.

Autorzy podpisują umowę wydawniczą z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów ze zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych reguł redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji artykułów na każdym z etapów prac redakcyjnych.

Procedura antyplagiatowa

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny, w szczególności należy do systemu CrossCheck oferującego wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców.

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Romanica Posnaniensia vol 25-35 – zadanie finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.