Revista acadèmicaSTUDIA ROMANICA POSNANIENSIA, XLV/2 (2018)“Les fronteres del fantàstic en les literatures espanyola i catalana”Alfons Gregori (coord.)Convocatòria / call for papersS’obre la convocatòria de propostes d‘articles per al monogràfic “Les fronteres del fantàstic en les literatures espanyola i catalana”, que es publicarà en el número XLV/2 de la revista acadèmica Studia Romanica Posnaniensia. Els/les investigadors/es que desitgin contribuir-hi tenen com a data límit per enviar propostes (títol, resum d’aprox. 250 paraules i bibliografia orientativa) fins al 15 d’abril de 2017.Les vel·leïtats de classificar aquelles obres literàries –o d’altres àmbits estètics– en què l’irreal adquireix un paper cabdal han constituït una de les activitats més reiterades i discutides entre els/les teòrics/ques del fantàstic, no solament a partir de la sistemàtica Introduction à la littérature fantastique (1970) de Todorov, sinó bastant més aviat, ja a cavall dels segles XIX i XX per part de l’escriptor francès Guy de Maupassant o del pensador i polític polonès Józef H. Retinger. Sens dubte, hi ha hagut opinions per a (gairebé) tots els gustos, i s’ha arribat a carregar les tintes per matisos que, examinats fredament, resulten escassament significatius. Sigui com vulgui, gràcies als treballs de destacats/des especialistes, com el mateix Todorov, Rosemary Jackson, Rosalba Campra, Remo Ceserani o David Roas, i malgrat l’ús indiscriminat de termes a guisa de calaix de sastre com l’anglès fantasy, s’han perfilat distincions que, grosso modo, han guiat en les darreres dècades nombrosos estudis sobre la literatura fantàstica i els seus confins. Això ha permès l’avanç en el coneixement sobre la matèria a partir d’un debat ordenat i enriquit, sense disputes absurdes ni el diàleg de sords que s’infereix d’abundants treballs de poc gruix bibliogràfic.Gràcies a tot plegat podem aproximar-nos amb més seguretat, capacitat de judici i possibilitat d’intercanvi intel·lectual a les fronteres entre el fantàstic i altres modalitats narratives afins, no només l’estrany o l’insòlit, sinó també aquelles en què l’irreal no deixa de ser un element habitualment destacat i manifest, des del gòtic fins a la ciència ficció, passant pels contes de fades, les llegendes hagiogràfiques cristianes, el surrealisme, el realisme màgic o el meravellós medieval. En aquest sentit, l’interès del present número monogràfic se centra especialment en treballs que es proposin analitzar de forma convincent, mitjançant eines teòriques escaients i resolta traça comparativa, el terreny fronterer, liminar o d’hibridació entre les categories esmentades –o d’altres que resultin pertinents– a partir de textos literaris en espanyol i/o en català publicats des de la segona meitat del segle XVIII fins a l’actualitat.Els articles, a més d’inèdits, hauran de ser redactats en castellà o en català, tenir una extensió màxima de 40.000 caràcters (inclosos els espais) i anar acompanyats de la versió en anglès del títol, els mots clau i el resum. Les normes d’estil seran trameses als/a les autors/es de les propostes que hagin estat acceptades. Els treballs preseleccionats seran sotmesos a una doble avaluació anònima per part de dos/dues especialistes externs/es, la qual determinarà si són publicables (amb o sense modificacions) o si són descartats definitivament. Cal advertir, tanmateix, que a causa del límit d’extensió del número, les avaluacions positives no garanteixen la publicació del text preseleccionat. En tot cas, seran publicats els millors articles presentats.Es prega als/a les investigadors/es interessats/des que enviïn les propostes a: Alfons Gregori: alfons@amu.edu.plTERMINISRecepció de propostes: 15 d’abril de 2017Confirmació de l’acceptació de la proposta: 30 de maig de 2017Enviament dels articles preseleccionats: 30 de setembre de 2017Avaluació dels articles: 31 de desembre de 2017Enviament de la versió definitiva dels articles: 31 de gener de 2018Publicació de la revista: juny de 2018Studia Romanica Posnaniensia és una revista acadèmica editada per l’Institut de Filologia Romànica de la Universitat Adam Mickiewicz (Poznań, Polònia) des de 1971, actualment amb 4 volums a l’any, en versió impresa i electrònica. S’hi ofereix un destacat espai a estudis circumscrits en les àrees de lingüística, literatura, traductologia i didàctica de les llengües romàniques. Es tracta d’una publicació indexada a INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ, així com en la llista ministerial polonesa de revistes acadèmiques (B, 14 punts). Els números publicats de 2000 a 2010 poden ser consultats en el següent enllaç: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1741I els números publicats de 2009 a 2016, en el següent: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/issue/archive