Le temps signifiant et le Moyen Âge français
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

weather
environment
Le Debat d’entre le gris et le noir
La Chanson de Roland
Chrétien de Troyes
René d’Anjou

Jak cytować

Tarnowski, A. (2021). Le temps signifiant et le Moyen Âge français. Studia Romanica Posnaniensia, 48(1), 5–15. https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.001

Abstrakt

An analysis of “weather events” and their meaning in works of French medieval literature – La Chanson de Roland, Le Chevalier au lion, Le Roman de la rose, Le Livre du Cuer d’amours espris and Le Debat d’entre le gris et le noir – finds different forms of interaction between the outside world and human beings. Whether a connection between man and nature is mediated by God, set by the human arrangement of or incursion into a natural setting, or left so loose as to suggest nature’s indifference to human witness, weather contributes to the picture.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.001
PDF (Français (France))

Bibliografia

Buettner, U. (2020). Talking about the Weather: Roland Barthes, Everydayness, the Feeling of Being, and Poetics. Ecozon@European Journal of Literature, Culture and Environment, 11, 27-42.

Camenisch, C. (2015). Endless cold: a seasonal reconstruction of temperature and precipitation in the Burgundian Low Countries during the 15th century based on documentary evidence. Climate of the Past, 11, 1049-1066.

Chiari, S. (2017). Climate as Climax in Shakespeare’s Plays. Shakespeare in Southern Africa: Journal of the Shakespeare Society of Southern Africa, 29, 1-15.

Classen, A. (2010). Consequences of Bad Weather in Medieval Literature from Apollonius of Tyre to Marguerite de Navarre’s Heptaméron. Arcadia: Internationale Zeitschrift für Literaturwissenschaft, 45, 3-20.

Cohen, J.J. & Duckert, L. (Eds.) (2015). Elemental Ecocriticism: Thinking with Earth, Air, Water, and Fire. Minneapolis : University of Minnesota Press.

Cohen, J.J. & Duckert, L. (Eds.) (2017). Veer Ecology: A Companion for Environmental Thinking. Minneapolis : University of Minnesota Press.

Curtius, E.R. (1990). European Literature and the Latin Middle Ages. New Haven : Yale University Press.

D’Anjou, R. (2003). Le Livre du Coeur d’amour épris (Ed. & Trans. F. Bouchet). Paris : Librairie Générale Française.

George, M.W. (2014). Adversarial Relationships between Humans and Weather in Medieval English Literature. Essays in Medieval Studies: Proceedings of the Illinois Medieval Association, 30, 67-81.

Lorris, G. de & Meun, J. de (1992). Le Roman de la rose (Ed. & Trans. A. Strubel). Paris : Librairie Générale Française.

Pearsall, D. & Salter, E. (1971). Landscapes and Seasons of the Medieval World. Toronto : University of Toronto Press.

Portnoy, P. (2017). Weekly Weather from the Anglo-Saxon Psalter: Rainfall and Dewfall in Picture and Prayer. In C. Biggam, C. Hough & D. Izdebska (Eds.), The Daily Lives of the Anglo-Saxons (pp. 219-238). Tempe, AZ : Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.

Short, I. (Ed. & Trans.) (1990). La Chanson de Roland. Paris : Librairie Générale Française.

Troyes, Ch. de (1994). Le Chevalier au lion (Ed. & Trans. D.F. Hult). Paris : Librairie Générale Française.

Ungelenk, J. (2018). Literature and Weather: Shakespeare – Goethe – Zola. Berlin : De Gruyter.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.