Le calendrier révolutionnaire de 1793 ou les quatre saisons de la République

Pliki dodatkowe

PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

French Revolution
calendar
nomenclature
dechristianization
Fabre d’Églantine
Gilbert Romme

Jak cytować

Matyaszewski, P. . (2021). Le calendrier révolutionnaire de 1793 ou les quatre saisons de la République. Studia Romanica Posnaniensia, 48(1), 45–53. https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.004

Abstrakt

The authors of the revolutionary calendar, in particular Gilbert Romme and Fabre d’Églantine not only want to put the past behind by implicating a new time and new order but also try to prove the relation between history and nature using the example of the events of the Revolution and their compliance with the laws of the universe. They introduce an innovative nomenclature in order to specify the names of particular days and months but they do not change the natural four-season model of division. The goal of the presented idea is to enrich the natural cycle with a new content expressing the spirit and the objectives of the Republic while following the laws of nature.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.004

Bibliografia

Baczko, B. (1978). Lumières de l’utopie. Paris : Payot.

Baczko, B. (1984). Le calendrier républicain : décréter l’éternité. In P. Nora (Ed.), Les lieux de mémoire. Vol. I : La République (pp. 37-83). Paris : Gallimard.

Fabre d’Églantine, Ph. (1793). Rapport fait à la Convention Nationale dans la séance du 3 de second mois de l’an II de la République au nom de la commission chargée de la confection du calendrier. Paris : Imprimeries Nationales. Retrieved from https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48746z.image.

Ozouf, M. (1992a). Calendrier. In F. Furet, M. Ozouf (Eds.), Dictionnaire critique de la Révolution française. Vol. III : Institutions et créations (pp. 91-106). Paris : Flammarion.

Ozouf, M. (1992b). Déchristianisation. In F. Furet, M. Ozouf (Eds.), Dictionnaire critique de la Révolution française. Vol. I : Événements (pp. 79-99). Paris : Flammarion.

Perovic, S. (2012). The Calendar in Revolutionary France. Perceptions of Time in Literature, Culture and Politics. Cambridge: University Press. DOI: org/10.1017/CBO9781139198950.

Romme, G. (1793). Rapport sur l’ère de la République fait à la Convention nationale dans la séance du 20 septembre de l’an II de la République. Paris : Imprimeries Nationales. Retrieved from https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k487479/f12.image.

Shaw, M. (2011). Time and the French Revolution: The Republican Calendar, 1789-XIV Year. London : Royal Historical Society, Boydel Press.

Starobinski, J. (1973). 1789 – Les Emblèmes de la Raison. Paris : Flammarion.

Vovelle, M. (1976). Révolution et religion. La déchristianisation de l’an II. Paris : Hachette.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.