« Un baromètre vivant ». Sur une métaphore proustienne

Pliki dodatkowe

PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

Marcel Proust
weather
asthma
homunculus

Jak cytować

Swoboda, T. (2021). « Un baromètre vivant ». Sur une métaphore proustienne. Studia Romanica Posnaniensia, 48(1), 69–80. https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.006

Abstrakt

The article offers a study of two Proustian metaphors: “a living barometer” and “the little barometric figure”. After a brief reminder of the role of time in The Search for Lost Time, we move on to an analysis, sometimes intratextual, sometimes psychoanalytic, of the two metaphors, which places it in the context of family relationships and illness. Indeed, the barometric figure triggers a whole series of imaginary mechanisms which refer to the sensitivity and the constitutive versatility of the Search on the one hand, and to the writing itself on the other hand, but above all root this image in a complex game of identity tensions.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.006

Bibliografia

Barthes, R. (1968). L’effet de réel. Communications, 11, 84-89. DOI : https://dx.doi.org/10.3406/

comm.1968.1158.

Barthes, R. (2003). La préparation du roman I et II. Cours et séminaires au Collège de France (1978-

et 1979-1980). Paris : Seuil.

Béhar, S. (1970). L’univers médical de Proust. Paris : Gallimard.

Deleuze, M. (1964). Marcel Proust et les signes. Paris : Presses Universitaires de France.

Dubois, J. (2018). Le roman de Gilberte Swann. Proust sociologue paradoxal. Paris : Seuil.

Etiemble, R. (1947). Le style de Proust est-il celui d’un asthmatique ? In Cinq états des « Jeunes filles en fleurs » avec les placards et manuscrits de Marcel Proust. Alexandrie : Éditions du Scarabée.

Finn, M.R. (1996). Proust et le roman du neurasthénique. Revue d’Histoire Littéraire de la France, 2, 266-289.

Forrester, V. (1978). Marcel Proust : le texte de la mère. Tel Quel, 78, 70-82.

Goujon, F. (2014). Soleil. In A. Bouillaguet et B.G. Rogers (Eds.), Dictionnaire Marcel Proust (pp. 94-96). Paris : Honoré Champion.

Houppermans, S. (2007). Marcel Proust constructiviste. Amsterdam–New York : Rodopi.

Kosofsky Sedgwick, E. (2011). The Weather in Proust. Durham–London: Duke University Press.

Mavor, C. (2008). Reading Boyishly. Roland Barthes, J.M. Barrie, Jacques Henri Lartigue, Marcel Proust, and D.W. Winnicott. Durham–London: Duke University Press.

Michel, F.-B. (1984). Marcel Proust : son asthme et sa recherche mortelle du sens. In Le souffle coupé. Respirer et écrire (pp. 55-88). Paris : Gallimard.

Naturel, M. (Éd.) (2018). Littérature et médecine. Le cas de Proust. Paris : Hermann.

Paganini, M. (1994). Reading Proust: In Search of the Wolf-Fish (Trad. C. Litherland et K. Milun). Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Prendergast, C. (1986). The Order of Mimesis: Balzac, Stendhal, Nerval, Flaubert. Cambridge: Cambridge University Press.

Proust, M. (1987-1989). À la recherche du temps perdu. Vol. 1-4 (Éd. J.-Y. Tadié). Paris : Gallimard.

Rivane, G. (1945). Influence de l’asthme sur l’oeuvre de Marcel Proust. Paris : La Nouvelle Edition.

Sakamoto, H. (2005). À propos du « petit personnage barométrique ». Bulletin Marcel Proust, 12, 21-26.

Soudière, M. de la (2019). La météo : question d’ambiance. ethnographiques.org, 38, https://www.ethnographiques.org/2019/Soudiere. DOI : https://doi.org/10.25667/ethnographiques/2019-38/002.

Tadié, J.-Y. (2012). Le lac inconnu. Entre Proust et Freud. Paris : Gallimard.

Toffol, B. de (1991). Proust et le temps qu’il fait : un point de vue atmosphérique. Bulletin d’informations proustiennes, 22, 83-97.

Watt, A. (2009). Reading in Proust’s « À la recherche ». « Le délire de la lecture ». Oxford: Oxford University Press.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.