De la pointe de l’été au coeur de l’hiver : saisons et construction romanesque chez François Emmanuel
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

François Emmanuel
seasons
winter
summer
narrativity

Jak cytować

Meurée, C. (2021). De la pointe de l’été au coeur de l’hiver : saisons et construction romanesque chez François Emmanuel. Studia Romanica Posnaniensia, 48(1), 119–132. https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.010

Abstrakt

François Emmanuel’s novels are divided in two categories: Summer Tales, which are light-hearted and filled with bitter-sweet irony, and Winter Tales, that are more solemn and tragic. We will investigate the diptych formed by Regarde la vague (2007) and Le Sommeil de Grâce (2015), both Winter Tales: the latter is set in the heart of the Winter, though the other is set at the end of a warm Summer. By comparing how each season is described in each novel, and how it affects the narrative settings, we aim to enlighten an
important part of François Emmanuel’s aesthetics.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.010
PDF (Français (France))

Bibliografia

Bachelard, G. (1942). L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière. Paris : Corti, Livre de poche biblio essais.

Bachelard, G. (1943). L’Air et les songes. Paris : Corti, Livre de poche Biblio essais.

Bachelard, G. (2020). La Poétique de l’espace [1957]. Paris : PUF, Quadrige.

Emmanuel, Fr. (1999a). Grain de peau [1992]. Bruxelles : Labor, Espace Nord.

Emmanuel, Fr. (1999b). Le Tueur mélancolique [1995]. Bruxelles : Labor, Espace Nord.

Emmanuel, Fr. (2000a). La Leçon de chant [1996]. Bruxelles : Labor, Espace Nord.

Emmanuel, Fr. (2000b). La Question humaine. Paris : Stock, Livre de poche.

Emmanuel, Fr. (2001). La Chambre voisine. Paris : Stock, Livre de poche.

Emmanuel, Fr. (2003). Le Sentiment du fleuve. Paris : Stock.

Emmanuel, Fr. (2004). L’Invitation au voyage. Bruxelles : Labor, Espace Nord.

Emmanuel, Fr. (2005). Bleu de fuite. Paris : Stock.

Emmanuel, Fr. (2007). Regarde la vague. Paris : Seuil.

Emmanuel, Fr. (2008). Les Voix et les ombres. Morlanwelz : Lansman.

Emmanuel, Fr. (2013). Les Murmurantes. Paris : Seuil.

Emmanuel, Fr. (2015). Le Sommeil de Grâce. Paris : Seuil.

Emmanuel, Fr. (2016). La Passion Savinsen [1998]. Bruxelles : Communauté française de Belgique, Espace Nord.

Emmanuel, Fr. (2016). 33 chambres d’amour. Paris : Seuil.

Mathey, E. (2011). Du silence musical au son de la voix : quête de la valeur signifiante dans La Question humaine de François Emmanuel, in Synergies Espagne, « Relations langue-musique-langage », Aubin S. (éd.), no. 4, pp. 165-175. Retrieved from http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Espagne4/mathey.pdf.

Mathey, E. (2017). Inscrire la voix dans la littérature française contemporaine Mythologie, éthique, poétique et politique de la voix chez Jacques Rebotier et François Emmanuel. Louvain-la-Neuve, UCLouvain.

Meurée, Chr. (2011). Comme une énigme, un nom propre très commun : François Emmanuel. In Les Lettres romanes, « La pseudonymie dans les littératures francophones », Laghouati S., Martens D. et Schoolcraft R. (éds.), t. 64, no. 3-4, pp. 329-348.

Meurée, Chr. (2021). Le ton de ce qui doit demeurer tu. Présences évanescentes de Marguerite Duras dans l’oeuvre de François Emmanuel. In C. Rodgers (éd.), Descendances durassiennes. Écritures contemporaines (pp. 153-171). Caen : Passage(s).

Meurée, Chr. (à paraître). Les Lectures de François Emmanuel. In Textyles, « François Emmanuel », Boudart L. et Meurée Chr. (éds).

Simon, C. (2003). L’Acacia [1989]. Paris : Minuit, Double.

Simon, C. (2006). Les Géorgiques [1981]. Paris : Minuit, Double.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.