La magie du temps et des saisons dans la dramaturgie de Paul Willems

Pliki dodatkowe

PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

Paul Willems
theater
rain
snow
transitivity scheme

Jak cytować

Jakubczuk, R. (2021). La magie du temps et des saisons dans la dramaturgie de Paul Willems. Studia Romanica Posnaniensia, 48(1), 105–117. https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.009

Abstrakt

In the current article we are examining the presence, importance and significance of weather and seasons in dramatic works of the Belgian writer, Paul Willems. Our study relies upon the methodology of patternsof transitivity proposed by Jean-Pierre Richard. After explaining the principals of our approach, then presenting the corpus of the studied texts and formulating our basic hypothesis concerning the weather, we are reviewing four weather phenomena: the rain, the wind, the snow, and the sun. The completed
analysis confirmed the calming role of the rain, the soothing role of the sun and the warning role of the wind. However, we realized, besides the liberating role of the snow in the introduction, its more complex significance because it “weighs heavily” on the life of the characters.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.009

Bibliografia

Deman, T. (1988). Warna ou le poids de la neige : un rêve d’ailleurs. Textyles, 5, 117-125. URL : http://textyles.revues.org/1714 ; DOI : 10.4000/textyles.1714.

Gasparro, R. (2002). Pirandello et Willems : le sourire dans un miroire sombre. In F. van de Keckhove (Ed.), Paul Willems, l’enchanteur. New York : Peter Lang Publishing.

Gasparro, R. (2014). Oltre il giardino. Paul Willems tra narrativa e teatro. Rome: Bulzoni Editore.

Loriau, H.-F., Pantkowska, A. (2001). Paul Willems : le dernier écrivain belge ? Studia Romanica Posnaniensia, 28, 149-162.

Meurée, Ch. (2018). Introduction à OEuvres 3 de Paul Willems. Bruxelles : Archives et Musée de la Littérature.

Michaux, G. (1988). Genres et écriture dans Warna ou le poids de la neige. Textyles, 5, 127-141. URL : http://textyles.revues.org/1716 ; DOI : 10.4000/textyles.1716.

Pavis, p. (2009). Dictionnaire du théâtre. Paris : Armand Colin.

Quaghebeur, M. (1992). La Ville à voile, un accomplissement. In. P. Emond, H. Ronse et F. van de Keckhove (Ed.), Le Monde de Paul Willems. Textes, entretiens, études (pp. 306-319). Bruxelles : Éditions Labor.

Quaghebeur, M. (2014, décembre). Documentaire Missembourg, creuset de la création littéraire de Marie Gevers et Paul Willems. Interview de Jan Willems par Marc Quaghebeur. Version complète. Production Archives et Musée de la Littérature. Publié le 19 mai 2016, https://www.youtube.com/watch?v=mYFjFzev-JE, consulté le 24 juillet 2020.

Quaghebeur, M. (2017). Du fantastique réel au réalisme magique ou d’une guerre mondiale à l’autre. Tout est réel ici de Paul Willems. In R. Bizek-Tatara (Ed.), Au-délà du réel. Écritures du surnaturel dans les Lettres belges francophones (pp. 15-43). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Richard, J.-P. (1964). Onze études sur la poésie moderne. Paris : Éditions du Seuil.

Ubersfeld, A. (1996). Lire le théâtre I. Paris : Éditions Belin.

Willems, P. (1975). Marie Gevers et le jardin de Missembourg. Revue des Deux Mondes, novembre, 324- 329. Document pdf disponible en ligne : https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/mariegevers-et-le-jardin-de-missembourg/, consulté le 25 juillet 2020.

Willems, P. (1989). La Ville à voile suivi de La Vita breve. Bruxelles : Éditions Labor.

Willems, P. (1989). Le Fonds Marie Gevers et ses prolongements. Bruxelles : Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Document pdf disponible en ligne : https://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/willems041189.pdf, consulté le 25 juillet 2020.

Willems, P. (1995). Théâtre (1954-1962). Off et la lune, La Plage aux anguilles, Marceline. Bruxelles : Éditions Labor et Archives et Musée de la Littérature.

Willems, P. (1998). Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (2nd éd., la première de 1989). Louvain- La-Neuve : Presses Universitaires de Louvain UCL, Chaire de Poétique 3.

Willems, P. (2000). Elle disait dormir pour mourir. Bruxelles : Cahiers du Rideau 25.

Willems, P. (2004). Vers le théâtre. Écrits 1950-1992. Bruxelles : Archives et Musée de la Littérature.

Willems, P. (2018). OEuvres 3 (Il pleut dans ma maison. Warna ou le poids de la neige). Bruxelles : Archives et Muséede la Littérature.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.