Proces medialnego obrazowania polityki w Polsce jako problem teoriopoznawczy

Main Article Content

Wojciech Cisak
Ryszard Kowalczyk

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę ograniczeń teoriopoznawczych występujących w procesie medialnego obrazowania rzeczywistości politycznej w Polsce. Autor korzystając z teorii referencji i teorii deskrypcji próbuje odpowiedzieć na pytanie z czego się składa obraz rzeczywistości politycznej werbalizowanej w przekazie medialnym. W rezultacie dochodzi do wniosku, że w medialnym obrazie polityki obok próby odwzorowania rzeczywistości faktualnej pojawia się specyficzna dziennikarsko-polityczna konstrukcja tej rzeczywistości, a mianowicie rzeczywistość pozorna. Dlatego kategoria prawdy w komunikacji medialnej dotyczącej sfery politycznej zwykle zawodzi. Stąd też należy oczekiwać, że tradycyjny realizm, którego wyrazem jest z jednej strony faktualność mediów, z drugiej zaś moralność mediów, będą stanowiły rodzaj filarów, na których powinien się wznosić obraz rzeczywistości politycznej przedstawianej, interpretowanej i komentowanej w mediach. W zasadzie jednak nie powinien to być realizm naiwny, który spontaniczności poznawczej jednostki daje pierwszeństwo przed refleksją, analizą, doświadczeniem, ani realizm spirytualistyczny, który jedynie w duchowości człowieka upatruje prawdy o rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cisak, W., & Kowalczyk, R. (2014). Proces medialnego obrazowania polityki w Polsce jako problem teoriopoznawczy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 67-82. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.4
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bańka J. (1990), Epistemologia jako odkrycie aktualnego momentu prawdy, Katowice.
 2. Bańka J. (1991), Traktat o czasie. Czas a poczucie dziejowości istnienia w koncepcjach recentywizmu i prezentyzmu, Katowice.
 3. Bobrowska E. (2007), Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu, Kraków.
 4. Bredemeier K. (2007), Czarna retoryka. Siła i magia języka, Warszawa.
 5. Dobek-Ostrowska B. (2009), Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Propaganda i PR w polityce, kampanie wyborcze, marketing i reklama polityczna, Warszawa–Bielsko-Biała.
 6. Dobrzański D. (1999), Interpretacja jako proces nadawania znaczeń. Studium z etnometodologii, Poznań.
 7. Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem (2009), praca zbiorowa, Łódź.
 8. Ejsmont M., Kosmalska B. (2005), Media, wartości, wychowanie, Kraków.
 9. Gałązka W. (2008), Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego, Wrocław.
 10. Gut A. (2009), O relacji między myślą a językiem, Lublin.
 11. Jabłoński W. (2006), Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa.
 12. Jastrzębski J. (2009), Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław.
 13. Kepplinger H. M. (2008), Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków.
 14. Kreowanie światów w języku mediów (2007), red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin.
 15. Maciejczak M. (2010), Intencjonalność i znaczenie językowe, Warszawa.
 16. Majewski J. (2010), Religia, media, mitologia, Gdańsk.
 17. Manipulacja w języku (2004), red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin.
 18. McCombs M. (2008), Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków.
 19. Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków (2006), red. K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska,W. Furman, Rzeszów.
 20. Mrozowski M. (1991), Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Warszawa.
 21. Pareto V. (1994), Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa.
 22. Pisarek W. (2005), Słowa sztandarowe we współczesnych dyskursach Polaków o tym, co najważniejsze, b: Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin.
 23. Pleszyński J. (2009), Wiedza medialna i jej status, b: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. I, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin.
 24. Prawda (2011), red. D. Leszczyński, Wrocław.
 25. Przegląd technik manipulacji mediów (2006), red. G. Abramczyk, Warszawa.
 26. Przemoc i marginalizacja. Patologie społecznego dyskursu (2004), red. P. Piotrowski, Warszawa.
 27. Rudniański J. (1983), Elementy prakseologicznej teorii walki, Warszawa.
 28. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego (1997), red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków.
 29. Słownik języka polskiego (2007), red. nacz. M. Bańko, t. 3, Warszawa.
 30. Sobczak J. (2007), Dziennikarstwo śledcze i prowokacja dziennikarska, b: Media a polityka, red. M. Szponar, Rzeszów.
 31. Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej (2004), red. S. Krzychała, Wrocław.
 32. Stawowczyk E. (2002), O widzeniu, mediach i poznaniu. Stłuczone lustra rzeczywistości, Poznań.
 33. Szczęsna E. (2007), Poetyka mediów – polisemiczność, digitalizacja, reklama, Warszawa.
 34. Szewczyk A. (2008), Problemy moralne w świecie informacji, Warszawa.
 35. Środki przekazu. Informacja czy manipulacja (2008), red. A. Balicki, T. Guza, W. Lis, Lublin.
 36. Wartości w komunikowaniu (2009), red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń.
 37. Wasilewski J. (2006), Retoryka dominacji, Warszawa.
 38. Waszczuk J. (2005), O metatekście, Warszawa.
 39. Woleński J. (2007), Epistemologia, Warszawa.
 40. Z zagadnień psychologii społecznej (1968), t. 3, Warszawa.