Od transformacji do integracji: wybrane uwagi nt. „bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej
PDF

Jak cytować

Musiał-Karg, M., & Lesiewicz, E. (2014). Od transformacji do integracji: wybrane uwagi nt. „bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 167–184. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.9

Abstrakt

The subject of this paper concerns selected experiences of citizens from the Visegrad Group countries (Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary) participating in the process of ‘direct’ (that is, exercised by means of the tools of direct democracy) decision making as regards the most important matters, ranging from those related to the process of political transformation to the decision on accession to the European Union. The present considerations dwell on the experiences of Central and East European countries.
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.9
PDF

Bibliografia

Barber B. (1984), Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, Berkley–London.

Budge I. (1996), The New Challenge of Direct Democracy, Cambridge. Centre for Research on Direct Democracy, http://c2d.unige.ch/.

Cronin T. E. (1989), Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum, and Recall, Cambridge, Massachusetts–London.

Demokracja wymaga partycypacji politycznej obywateli, Dom Wszystkich Polska, http://www.dwp.org.pl/aktualnosci/podlasie/articles/98-demokracja-wymaga-partycypacji-politycznej-obywateli, 13.12.2014.

Dziewulski R., Otachel B. (2003), Referenda akcesyjne na Litwie, Słowacji, Czechach, Estonii i Łotwie, „Biuletyn Analiz UKIE”, nr 13.

European Citizens’ Initiative, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing, 26.11.2014.

Grupa Wyszehradzka silniejsza dzięki Unii, http://archiwum.rp.pl/artykul/1241210-Grupa-Wyszehradzka-silniejsza-dzieki-UE.html, 26.11.2014.

LeDuc L. (2003), The Politics of Direct Democracy: Referendums in Global Perspective, Buffalo.

Linder W. (1996), Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, Rzeszów.

Maszkowska A., Sztop-Rutkowska K. (2013), Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Białystok.

Musiał-Karg M. (2008), Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń.

Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/turnout.html, 26.11.2014.

Poczykowska K. (2013), Rola i znaczenie partycypacji publicznej, w: Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom, red. A. Maszkowska, K. Sztop-Rutkowska, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Białystok.

Suksi M. (1993), Bringing in the People. A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, Dordrecht.

Szczegóła L. (2013), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Elipsa, Warszawa.