Równość płci w polityce organizacji medialnych – wybrane zagadnienia

Main Article Content

Alina Balczyńska-Kosman

Abstrakt

Równość płci rozumiana jako sprawiedliwe traktowanie kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia społecznego to priorytet działań we współczesnej polityce wielu państw. W artykule podjęta została problematyka równych szans płci w organizacjach medialnych i w zawodzie dziennikarskim. W tekście omówiono zagadnienie dziennikarstwa, jako zawodu równych możliwości i ukazano ograniczenia, z jakimi spotykają się kobiety zajmujące się tą profesją. Wielowymiarowa i złożona obecnie pozycja kobiet w mediach jest wypadkową wielu istotnych uwarunkowań historycznych, społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych. W artykule ukazano ponadto kwestię zarządzania różnorodnością w organizacji medialnej i określono podstawowe wskaźniki równości płci w polityce redakcji. W zakończeniu zwrócono uwagę na potrzebę różnorodności, przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i uwzględnianie w równym stopniu praw kobiet i mężczyzn w polityce organizacji medialnych w kwestiach rekrutacji, wynagrodzeń, awansu zawodowego i spraw socjalnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balczyńska-Kosman, A. (2018). Równość płci w polityce organizacji medialnych – wybrane zagadnienia. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 145-156. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.4.10
Dział
Articles
Biogram autora

Alina Balczyńska-Kosman, Adam Mickiewicz University in Poznań

doktor nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o polityce w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediów masowych, partycypacji kobiet w przestrzeni medialnej w kontekście równości płci oraz języku dyskursu politycznego. Jest autorką publikacji w języku polskim i angielskim, w tym między innymi prac: Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji oraz Some Issues on Women in Political, Media and Socio-Economic Space, Media w życiu publicznym – wybrane aspekty.

Bibliografia

 1. Barcz J. (ed.) (2005), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, wydanie drugie, Warszawa.
 2. Bazydło-Egier D. (2017), Wyzwania wobec kobiet we współczesnym świecie, w: Kobiety w przestrzeni społeczno-politycznej. Wybrane zagadnienia, eds. M. Kumelska, W. T. Modzelewski, P. Schmidt, Olsztyn.
 3. Leonowicz-Bukała I. (2015), Dziennikarstwo obywatelskie a rola mediów w demokracji, in: Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, eds. B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Toruń. Gender-Sensitive Indicator for Media. Framework of Indicators to Gauge
 4. Gender Sensitivity in Media Operations and Content. Raport UNESCO 2012, www.unescdoc.unesco.org/ 2.09.2017.
 5. McQuail D. (2008), Teoria komunikowania masowego, Warszawa.
 6. Między spokojem a wojną, reportaż filmowy, „Dzień dobry TVN”, 13.10.2017.
 7. Pekin+20: pekińska platforma działania a Unia Europejska. Obszar J: Kobiety i media.
 8. Raport EIGE, 5 czerwca 2015, www.eige.europa.eu/sites/default/files/dokuments/j_mh0415022plc.pdf, 3.09.2017.
 9. Piskozub P., Kobiety w mediach – między podmiotem a przedmiotem, Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie, 17 stycznia 2014, www.pl.ejo-online.eu, 10.08.2017.
 10. Przybysz-Smęda K., Zawód: korespondentka wojenna. „Nieustraszona Colvin” nadała ostatnią relację, Internet portal Wysokie Obcasy, 24 lutego 2012, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,11233093.Zawod_ korespondentka_wojenna__Nieustraszona_Colvin_html, 12.10.2017.
 11. Roberts J. B. (2017), Ranking pierwszych Dam Ameryki, Warszawa.
 12. Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the UE Member States: Women and the media – Advancing gender equality in decision making in media organization (2013), Report European Institute for Gender Equality, Luxembourg.
 13. Sobczak J. (2007), Korespondent – ramy prawne i praktyka, in: Wojna w mediach, eds. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, Opole.
 14. Sznajder A. (2013), Diversity Index. Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Warszawa.
 15. Wężyk K., 20 lat walk, ludobójstwa i rewolucji. Christiane Amanpour – korespondentka idzie na wojnę, Internet portal Wysokie Obcasy, 6 czerwca 2012, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie obcasy/1,96856,1184067,20_lat_walk_ludobojstwa_i_rewolucji_Christiane_Amanpour.html, 10.10.2017.
 16. Women Make the News: Gender Equality and the Media – Christiane Amanpour, CNN, www.unesco.prg/new/en/communication-and-information/crosscuttingpriorities/gender-andmedia/global-alliance-on-medi-and-gender/homepage, 8.09.2017.