Rola i wpływ mediów na postawy prosportowe młodzieży akademickiej

Main Article Content

Jędrzej Skrzypczak
Tadeusz Wallas

Abstrakt

Kluczowym pytaniem badawczym w przypadku tego opracowania, była próba ustalenia czy media mogą mieć wpływ na postawy prozdrowotne, w szczególności sprzyjające podejmowaniu aktywności fizycznej, a nadto w jakich formach i na jakich płaszczyznach komunikacji medialnej należy skutecznie upowszechniać wzorce postępowania w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, aby dotrzeć do grupy docelowej. Podjęta została próba określenia źródeł, z których studenci czerpią informacje na temat sportu, a także jak kształtują się ich zainteresowania dyscyplinami i wydarzeniami sportowymi, oczekiwania, gusta i preferencje związane z przekazami medialnych o tematyce sportowej, jak również postawy prozdrowotne. Badanie zostało przeprowadzone w 2017 r. poprzez ankietyzację studentów w wybranych ośrodkach akademickich. Uzyskano łącznie 489 ankiet, zawierających odpowiedzi studentów kilku polskich uczelni z różnych miast.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, J., & Wallas, T. (2018). Rola i wpływ mediów na postawy prosportowe młodzieży akademickiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 5-15. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.1
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Jędrzej Skrzypczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa, radca prawny, autor ponad 100 publikacji w czasopismach i publikacjach naukowych dotykających kwestii funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego i sytuacji mediów  publicznych.

Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo interesuje się współczesnymi systemami politycznymi, współczesną kulturą polityczną oraz politycznymi aspektami globalizacji i integracji europejskiej. Jest  przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz wiceprzewodniczącym ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Bibliografia

 1. Beck D., Bosshart L. (2003), Sports and Media, „Communication Research Trends”, vol. 22, nr 4.
 2. Bissel K., Perry S. D. (red.) (2015), The Olimpics, Media and Society, London–New York.
 3. Boguszewski R. (2012), Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, Warszawa 2012, http: //www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF, 5.09.2017.
 4. CBOS (2012), Komunikat z badań, BS/110/2012, Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, Warszawa.
 5. Dane wstępne (2017) dotyczące szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017 – stan w dniu 30.11.2016 r., GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html, 12.02.2018.
 6. Dzielska A., Nałęcz H. (2013), Aktywność fizyczna młodzieży i jakość życia związana ze zdrowiem, w: Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym, red. J. Szymborski, W. Zatoński, Warszawa.
 7. Fidler R. F. (1997), Mediamorphosis: Understanding New Media, Thousand Oaks–London.
 8. Goban-Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, Warszawa.
 9. Goban-Klas T. (2007), Radiomorphosis cultural and technological aspects of radio development, w: The Medium with Promising Future. Radio in Central and Eastern European Countries, Lublin, red. S. Jędrzejewski, s. 13–20.
 10. Hutchins B., Rowe D. (red.) (2016), Digital media Sport. Technology, Power and Culture in the Network Society, London–New York.
 11. Jung B. (2005), Nowe technologie w mediach elektronicznych. Cyfryzacja, Internet i co dalej?, „Studia Medioznawcze”, nr 3, s. 17–35.
 12. Konopczyński M. (red.) (2016), NASK. Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach, Warszawa.
 13. Kowalski T. (2001), Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji, „Studia Medioznawcze”, nr 1, s. 22–31.
 14. Krzysztofek K. (2007), Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, w: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. J. Fras, Toruń.
 15. Lefever K. (2012), New Media and Sport. International Legal Aspects, The Hague.
 16. Makaruk K. (2013), Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież, Wyniki badania EU NET.
 17. Mazur J. (red.) (2015), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, Warszawa.
 18. Miczka T. (2007), Nowe media jako nowe formy komunikowania politycznego i nowe formy „dyscyplinującej technologii władzy”, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP, red. M. Sokołowski, Warszawa.
 19. Negroponte N. (1997), Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa.
 20. Polskie Badania Internetu (2016), Internetowe serwisy o zdrowiu, Zawartość i popularność serwisów, profil użytkowników, Warszawa, http://pbi.org.pl/wp-content/uploads/2017/02/2016_10_RAPORT-Internetowe-serwisy-o-zdrowiu-2016. pdf, 7.09.2017.
 21. Puchalski K. (2015), Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2.
 22. Rask K., Astedt-Kurki P., Laippala P. (2002), Adolescent subjective well-being and realized values, „Journal of Advanced Nursing”, May, nr 38(3).
 23. Rawolle J., Hess T. (2000), New Digital Media and Devices. An Analysis for the Media Industry, „The International Journal on Media Management”, vol. 2, nr II.
 24. Romanowska-Tołłoczko A. (2011), Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych, „Hygeia Public Health”, nr 46 (1).
 25. Sasińska-Klas T. (2015), Zdrowie i opieka zdrowotna w odbiorze społecznym (w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach 2009–2014), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2.
 26. Szpunar M. (2008), Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, nr 4.
 27. Szredzińska R. (2017), Zdrowie dzieci i młodzieży, Warszawa.
 28. Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa.
 29. Veltman K. H. (2006), Understanding New Media. Augmented Knowledge&Culture, Calgary.
 30. Whitehead J., Telfer H., Lambert J. (red.) (2015), Values in Youth SPort and Physical Education, London–New York.
 31. Wolański N., Dobosz J. ( 2012), Tendencje przemian motoryczności człowieka (międzydekadowe zmiany efektywności), w: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, red. A. Wilczewski, Biała Podlaska.
 32. Woynarowska B., Oblacińska A. (2014), Stan zdrowia dzieci i młodzieży. Najważniejsze problemy zdrowotne, w: Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, red. J. Szymczak, Studia Biura Analiz Sejmowych nr 2 (38).
 33. Zalewska-Puchała J., Majda A., Korzonek R. (2013), Zachowania zdrowotne i poczucie własnej skuteczności studentów w utrzymaniu zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa”, nr 21 (4).