Call for papers

PROBLEM ODSTĘPSTWA/NARUSZENIA NORM W KULTURZE, LITERATURZE, JĘZYKU I KOMUNIKACJI (numer XLIX/2/2024)

Redaktorzy tomu: Alena Kalechyts (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja), Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska, Anna Stryjakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

LITERATUROZNAWSTWO

Kolejny numer czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” pragniemy poświęcić zagadnieniu naruszenia norm w języku, literaturze i kulturze rosyjskiej. Kwestionowanie tradycji i przyjętych w danej społeczności zasad budzi zrozumiały lęk oraz skłania do oporu, często bywa wszelako nieodzownym czynnikiem zmiany i rozwoju. Problem naruszenia norm stanowi również stały obiekt refleksji artystycznej. Wyobraźnia twórców od zarania dziejów chętnie kieruje się ku jednostkom nieszablonowym, skonfliktowanym z otoczeniem i pełnym niezgody na zastaną rzeczywistość. W niemniejszym stopniu frapują bohaterowie postawieni wobec naruszenia status-quo, prowokowani do zajęcia stanowiska i wypracowania adekwatnych form działania w nowej sytuacji. Wielopłaszczyznowy dialog z tradycją i eksperymenty formalne decydują z kolei o żywotności procesu literackiego i ewolucji sztuki, a przemiany w mentalności społecznej pozwalają wykraczać poza utarte schematy percepcji.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia naukowej dyskusji w ramach szerokiego spektrum kontekstów uruchamianych przez zaproponowaną kategorię. Płodny kierunek rozważań mogą stanowić odczytania klasyki z wykorzystaniem nowych narzędzi badawczych, analizy najnowszych tekstów kultury rosyjskiej, ujęcia komparatystyczne i interdyscyplinarne. Wśród potencjalnych obszarów dyskusji mogą znaleźć się na przykład:

- outsider jako bohater literatury i sztuki rosyjskiej,
- problem zaburzeń psychicznych w literaturze i kulturze rosyjskiej,
- tematyka queer w literaturze i sztuce rosyjskiej,
- literatura i sztuka jako czynnik zmiany społecznej,
- najnowsza literatura rosyjska wobec tradycji literackiej...

 

ZYKOZNAWSTWO 

Tematyka numeru specjalnego i jej aktualne znaczenie

Słowa Jana Baudouina de Courtenay „w języku nie ma bezruchu” w pełni odnoszą się do kultury i komunikacji. Ich dynamika w określonym stopniu jest zdeterminowana przez odchylenie/naruszenie norm. Niektóre z tych odchyleń/naruszeń mają charakter sporadyczny, inne długotrwały, prowadząc do zmiany norm językowych, kulturowych i komunikacyjnych. Pomimo szeroko zakrojonych dociekań, problematyka badania odchyleń/naruszeń norm językowych, kulturowych i komunikacyjnych pozostaje nie tylko otwartą, lecz także jedną z najbardziej aktualnych kwestii we współczesnym językoznawstwie, zwłaszcza w świetle dyskusji dotyczących wariantywności normy oraz rozbieżności opinii specjalistów na temat konieczności kodyfikacji języka. Świadczy o tym rosnąca liczba prac naukowych poświęconych temu zagadnieniu.

Numer specjalny „Studia Rossica Posnaniensia” zostanie poświęcony rozmaitym aspektom odchylenia/naruszenia norm w języku, kulturze i komunikacji, badanym z różnych perspektyw. Głównym celem zbioru jest pogłębiona analiza odchyleń/naruszeń norm językowych, kulturowych i komunikacyjnych w tekstach i dyskursach pierwszej połowy XXI wieku. Dużą wagę przywiązuje się do przedstawienia różnorodnych metod badawczych, w tym eksperymentalnych, podejść (porównawczego, interdyscyplinarnego), nowych teorii oraz strategii badawczych (transdyscyplinarnej, hybrydycznej itp.).

Proponując tematy do rozważenia, pozostawiamy Autorom swobodę w doborze podejść, metod i materiału badawczego oraz w interpretacji tematu.

Potencjalne tematy i obszary dyskusji mogą dotyczyć na przykład następujących kwestii:

- naruszenie norm kulturowych, komunikacyjnych oraz językowych w tekstach/dyskursach różnego typu;
- gra językowa w tekstach/dyskursach różnego typu;
- wariancja normy we współczesnym języku rosyjskim;
- problemy związane z tłumaczeniem odstępstw od normy literackiej, wykorzystywanych w tekstach literatury pięknej jako środek literacki;
- rodzaje, przyczyny oraz specyfika błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz techniki i metody ich zapobiegania i korygowania w procesie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

 

Terminy i organizacja procesu wydawniczego:

Termin zgłoszenia abstraktów: do 31 grudnia 2022 r.

Decyzja zespołu redaktorów o przyjęciu propozycji artykułów: do 28 lutego 2023 r.

Termin zgłoszenia artykułów: 30 września 2023 r.

Wyniki recenzji: 15.12.2023 r.

Termin zgłoszenia artykułów po korekcie: 15.03.2024 r.

Weryfikacja artykułów w kontekście wniesionych uwag recenzentów; redakcja naukowa, korekta językowa: 16 marca – 30 czerwca 2024 r.

Złożenie numeru w wydawnictwie – lipiec 2024 r.

 

Języki artykułów: angielski, rosyjski, polski.

Abstrakty (1000-1500 znaków, w języku artykułu) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do redaktorów naukowych numeru do 31 grudnia 2022 roku:

natasza@amu.edu.pl – dr Natalia Królikiewicz (literaturoznawstwo)

akalechyts@ukf.sk – dr Alena Kalechyts (językoznawstwo)

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kompletnych artykułów (25,000-40,000 znaków ze spacjami łącznie z bibliografią) poprzez platformę OJS dostępną na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/login

Szczegółowe wskazówki dla autorów dotyczące przygotowania tekstów można znaleźć na stronie:

http://srp.amu.edu.pl/dla-autorow/

Więcej informacji o czasopiśmie i jego indeksacji dostępnych jest na stronie czasopisma: http://srp.amu.edu.pl/en/about-the-journal/