Studia Rossica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 47 Nr 1 (2022)
Opublikowany 27 czerwca 2022

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką" Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM. Dotychczas ukazało się 47 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku.

INDEKSOWANE W:

DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, PKP index, Index Copernicus - Journals Master List, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum;

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

ICV 2020: 100.00

MNiSW: 40

DOI: 10.14746/strp ISSN: 0081-6884 (print) e-ISSN: 2720-703X   Czasopismo nie pobiera opłaty za publikację artykułów (APCs) oraz oferuje natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych tekstów na platformie OJS.   PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: CC_by-nd/4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji Creative Commons.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie “Studia Rossica Posnaniensia”  udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgody na publikację.

Użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku “Studia Rossica Posnaniensia” tylko w celach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).  
Pełny numer
PDF

Ogłoszenia

Call for papers

PROBLEM ODSTĘPSTWA/NARUSZENIA NORM W KULTURZE, LITERATURZE, JĘZYKU I KOMUNIKACJI (numer XLIX/2/2024)

 

Redaktorzy tomu: Alena Kalechyts (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja), Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska, Anna Stryjakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

LITERATUROZNAWSTWO

 

Kolejny numer czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” pragniemy poświęcić zagadnieniu naruszenia norm w języku, literaturze i kulturze rosyjskiej. Kwestionowanie tradycji i przyjętych w danej społeczności zasad budzi zrozumiały lęk oraz skłania do oporu, często bywa wszelako nieodzownym czynnikiem zmiany i rozwoju. Problem naruszenia norm stanowi również stały obiekt refleksji artystycznej. Wyobraźnia twórców od zarania dziejów chętnie kieruje się ku jednostkom nieszablonowym, skonfliktowanym z otoczeniem i pełnym niezgody na zastaną rzeczywistość. W niemniejszym stopniu frapują bohaterowie postawieni wobec naruszenia status-quo, prowokowani do zajęcia stanowiska i wypracowania adekwatnych form działania w nowej sytuacji. Wielopłaszczyznowy dialog z tradycją i eksperymenty formalne decydują z kolei o żywotności procesu literackiego i ewolucji sztuki, a przemiany w mentalności społecznej pozwalają wykraczać poza utarte schematy percepcji.

 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia naukowej dyskusji w ramach szerokiego spektrum kontekstów uruchamianych przez zaproponowaną kategorię. Płodny kierunek rozważań mogą stanowić odczytania klasyki z wykorzystaniem nowych narzędzi badawczych, analizy najnowszych tekstów kultury rosyjskiej, ujęcia komparatystyczne i interdyscyplinarne. Wśród potencjalnych obszarów dyskusji mogą znaleźć się na przykład:

- outsider jako bohater literatury i sztuki rosyjskiej,

- problem zaburzeń psychicznych w literaturze i kulturze rosyjskiej,

- tematyka queer w literaturze i sztuce rosyjskiej,

- literatura i sztuka jako czynnik zmiany społecznej,

- najnowsza literatura rosyjska wobec tradycji literackiej...

 

ZYKOZNAWSTWO

 

Tematyka numeru specjalnego i jej aktualne znaczenie

Słowa Jana Baudouina de Courtenay „w języku nie ma bezruchu” w pełni odnoszą się do kultury i komunikacji. Ich dynamika w określonym stopniu jest zdeterminowana przez odchylenie/naruszenie norm. Niektóre z tych odchyleń/naruszeń mają charakter sporadyczny, inne długotrwały, prowadząc do zmiany norm językowych, kulturowych i komunikacyjnych. Pomimo szeroko zakrojonych dociekań, problematyka badania odchyleń/naruszeń norm językowych, kulturowych i komunikacyjnych pozostaje nie tylko otwartą, lecz także jedną z najbardziej aktualnych kwestii we współczesnym językoznawstwie, zwłaszcza w świetle dyskusji dotyczących wariantywności normy oraz rozbieżności opinii specjalistów na temat konieczności kodyfikacji języka. Świadczy o tym rosnąca liczba prac naukowych poświęconych temu zagadnieniu.

 

Numer specjalny „Studia Rossica Posnaniensia” zostanie poświęcony rozmaitym aspektom odchylenia/naruszenia norm w języku, kulturze i komunikacji, badanym z różnych perspektyw. Głównym celem zbioru jest pogłębiona analiza odchyleń/naruszeń norm językowych, kulturowych i komunikacyjnych w tekstach i dyskursach pierwszej połowy XXI wieku. Dużą wagę przywiązuje się do przedstawienia różnorodnych metod badawczych, w tym eksperymentalnych, podejść (porównawczego, interdyscyplinarnego), nowych teorii oraz strategii badawczych (transdyscyplinarnej, hybrydycznej itp.).

Proponując tematy do rozważenia, pozostawiamy Autorom swobodę w doborze podejść, metod i materiału badawczego oraz w interpretacji tematu.

 

Potencjalne tematy i obszary dyskusji mogą dotyczyć na przykład następujących kwestii:

- naruszenie norm kulturowych, komunikacyjnych oraz językowych w tekstach/dyskursach różnego typu;

- gra językowa w tekstach/dyskursach różnego typu;

- wariancja normy we współczesnym języku rosyjskim;

- problemy związane z tłumaczeniem odstępstw od normy literackiej, wykorzystywanych w tekstach literatury pięknej jako środek literacki;

- rodzaje, przyczyny oraz specyfika błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz techniki i metody ich zapobiegania i korygowania w procesie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

 

Terminy i organizacja procesu wydawniczego:

 

Termin zgłoszenia abstraktów: do 31 grudnia 2022 r.

Decyzja zespołu redaktorów o przyjęciu propozycji artykułów: do 28 lutego 2023 r.

Termin zgłoszenia artykułów: 30 września 2023 r.

Wyniki recenzji: 15.12.2023 r.

Termin zgłoszenia artykułów po korekcie: 15.03.2024 r.

Weryfikacja artykułów w kontekście wniesionych uwag recenzentów; redakcja naukowa, korekta językowa: 16 marca – 30 czerwca 2024 r.

Złożenie numeru w wydawnictwie – lipiec 2024 r.

 

Języki artykułów: angielski, rosyjski, polski.

 

Abstrakty (1000-1500 znaków, w języku artykułu) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do redaktorów naukowych numeru do 31 grudnia 2022 roku:

natasza@amu.edu.pl – dr Natalia Królikiewicz (literaturoznawstwo)

akalechyts@ukf.sk – dr Alena Kalechyts (językoznawstwo)

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kompletnych artykułów (25,000-40,000 znaków ze spacjami łącznie z bibliografią) poprzez platformę OJS dostępną na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/login

Szczegółowe wskazówki dla autorów dotyczące przygotowania tekstów można znaleźć na stronie:

http://srp.amu.edu.pl/dla-autorow/

Więcej informacji o czasopiśmie i jego indeksacji dostępnych jest na stronie czasopisma: http://srp.amu.edu.pl/en/about-the-journal/


Więcej…

30 września 2022

Call for papers

„Konflikt w narracjach miejskich Europy Wschodniej” (numer XLIX/1/2024)

Redaktorzy tomu: Seth Graham (University College London), Rachel Morley (University College London), Beata Waligórska-Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

1) Tematyka numeru i jej aktualne znaczenie

W 2022 roku podczas edycji „Millennium Docs Against Gravity”, największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce, odbyła się retrospektywa filmów Susan Sontag. Przegląd obejmował dzieło Czekając na Godota… w Sarajewie, nakręcone w stolicy Bośni podczas jej oblężenia i wyreżyserowane wspólnie z Nicole Stéphane. Film, który bywa często określany mianem nieprzemijającego daru Sontag dla sarajewian, stwarzającego im możliwość wyrażenia tłumionych emocji i dającego nadzieję, nieuchronnie przywodzi dzisiaj na myśl takie miejsca jak Kijów, Charków czy Mariupol. Ich cierpiący mieszkańcy i zrujnowana architektura zasiały w nas zwątpienie w istnienie cywilizowanego świata. Skupiając uwagę na misji sztuki i roli artysty jako zaangażowanego świadka rzeczywistości, aktualny numer specjalny czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” będzie koncentrował się na miejskich doświadczeniach wszelkiego rodzaju konfliktów: militarnych, politycznych, interpersonalnych, etnicznych, religijnych, środowiskowych etc. Chcielibyśmy przyjrzeć się miastom Europy Wschodniej jako miejscom władzy i poczucia bezsilności, przestrzeni, w której ból był lub jest zadawany, rozważany, ucieleśniany czy wyrażany, strefom ścierania się różnych kultur i tradycji (np. katolicyzmu i prawosławia). Jesteśmy również zainteresowani propozycjami tekstów naukowych wywodzących się z obszaru studiów genderowych, queer studies, animal studies, studiów postkolonialnych, performatywnych oraz studiów nad niepełnosprawnością, które mogą zaoferować spojrzenie na przestrzeń miasta jako pole walki o własną godność, prawa i tożsamość. Spodziewamy się, że autorzy, badając związki między estetyką i polityką, a także relacje między umysłem i ciałem w środowiskach miejskich, będą mogli odnieść się do przekonania Sontag o społecznych i etycznych obowiązkach artysty.

 Traktując język, kino oraz literaturę rosyjską i sowiecką jako punkty wyjścia do dyskusji mamy nadzieję, że autorzy tekstów opublikowanych w numerze specjalnym spróbują rozwikłać m.in. następujące kwestie:

- Czym wyróżnia się język konfliktu stosowany w obrazach wizualnych, metaforach i komunikacji werbalnej? Czy w kulturach budujących Europę Wschodnią powtarzają się pewne obrazy i wzorce języka konfliktu? Czy formy te są związane z jedną, specyficzną kulturą czy można je traktować jako wielokulturowe?

- W jaki sposób przestrzeń miejska służy lub zapobiega konfliktom i/lub wojnom?

- Dlaczego i w jaki sposób określone miasta stają się głównymi miejscami konfliktu?- W jaki sposób wyobrażane są, prognozowane i opowiadane konflikty miejskie przyszłości?

- Jak miasta Europy Wschodniej angażują się w rozwiązywanie konfliktów związanych z tożsamością seksualną? Jaką rolę w tej dziedzinie odgrywają przestrzenie graniczne i przejściowe? Czy architektura miejska zaciera czy wzmacnia konflikty seksualne? 

Mile widziane są zarówno prace teoretyczne, jak i analizy wybranych dzieł artystycznych. Szczególnie interesują nas propozycje autorów poszukujących powiązań między różnymi dyscyplinami, takimi jak literaturoznawstwo, filmoznawstwo, językoznawstwo, urbanistyka, studia nad pamięcią, antropologia, psychologia miasta, by wymienić zaledwie kilka możliwości. 

2) Proponowane tematy badań i dyskusji naukowych to między innymi: 

- konflikty narodowości marginalizowanych i (nie)uprzywilejowanych grup etnicznych

- miejsca ignorowane, degradowane lub niszczone w wyniku konfliktów (nie tylko wojskowych)

- literackie i filmowe miasta pierwszego i drugiego planu

- miasta potwory – potwory miejskie

- psychogeografia i geografia fantastyczna konfliktu miejskiego

- miejskie przestrzenie pamięci

- człowiek kontra nie-ludzie w miastach

- ciało w bólu

- literatura podróżnicza w kontekście konfliktów społecznych, politycznych i militarnych

- przetrwanie w mieście jako wspólne wyzwanie

- pamiętniki miejskie, miasta filmowe

- dźwięki i cisza w miastach oblężonych

- natura i kultura miejska

- kryminały, fikcje spekulatywne, narracje nuklearne, utopie i dystopie

- przestrzeń uzdrowienia w kontekście miejskim

- diaspory miejskie, biopolityka, obszary kontroli i monitorowania miasta

- sprawiedliwość ekologiczna, ekofikcje i katastrofy ekologiczne

- Holokaust, ludobójstwo, getta miejskie

- przemoc wobec miasta (urbicide), niszczenie i dewastacja miast, śmierć w mieście

- reprezentacje traumy, żalu, straty, żałoby, świadectwa konfliktów miejskich

- narracje miejskie jako metafory strachu i apokalipsy

- świadectwa wojenne Europy Wschodniej

- miasta podzielone – podzielone narody

- rozpadające się imperia

- praca kobiet w mieście, kontrola społeczna i polityczna, przemoc i dyskryminacja kobiet

- liminalność miasta, pogranicze i sfery peryferyjne, krzyżowanie dróg w kulturze i architekturze miejskiej

- konflikty dzieciństwa w mieście- miasta rewolucji 

3) Terminy i organizacja procesu wydawniczego

Umieszczenie informacji (CfP) na stronie internetowej: 15.07.2022

Termin zgłoszenia abstraktów: 15.11.2022

Decyzja zespołu redakcyjnego o przyjęciu/odrzuceniu propozycji artykułu: 15.12.2022

Termin zgłoszenia artykułów: 15.05.2023

Wyniki recenzji: 30.06.2023

Termin zgłoszenia artykułów po rewizji: 15.09.2023

Publikacja numeru: 30.06.2024

Języki artykułów: angielski, rosyjski, polski.

Abstrakty (1000-1500 znaków, w języku artykułu) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do redaktorów naukowych numeru do 15 listopada 2022 roku: Dr Seth Graham (s.graham@ucl.ac.uk), Dr Rachel Morley (rachel.morley@ucl.ac.uk), Dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (beata.waligorska@amu.edu.pl).

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kompletnych artykułów (25,000-40,000 znaków ze spacjami łącznie z bibliografią) poprzez platformę OJS dostępną na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/login

Szczegółowe wskazówki dla autorów dotyczące przygotowania tekstów można znaleźć na stronie:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/about/submissions

Więcej informacji o czasopiśmie i jego indeksacji dostępnych jest na stronie czasopisma: http://srp.amu.edu.pl/en/about-the-journal/


Więcej…

14 lipca 2022

Komunikat

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę redakcja czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” zawiesza wszystkie formy współpracy z badaczami zatrudnionymi w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Podstawa prawna: Komunikat Rektora UAM z dnia 4 marca 2022 roku oraz decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca br.


Więcej…

13 marca 2022

Introduction

Elisa Kriza, Michael Düring, Beata Waligórska-Olejniczak
9-14
Introduction
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.1
PDF (English)
Elisa Kriza, Michael Düring, Beata Waligórska-Olejniczak; Konrad Rachut
15-20
Введение
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.2
PDF (Русский)

Articles

Nicolas Dreyer
21-41
Vladimir Tuchkov’s intertextual transgression: Folklore, parody, and social criticism
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.3
PDF (English)
Agnieszka Juchniewicz
43-58
Komiczno-humorystyczny charakter wypowiedzi w dramatach Olega Bogajewa
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.4
PDF
Natalia Maliutina
59-73
Юмористический тон как маркер авторского взгляда в комедиях Надежды Птушкиной
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.5
PDF (Русский)
Mirosława Michalska-Suchanek
75-89
Proza Anny Fein. Rosyjsko-izraelska odsłona humoru żydowskiego
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.6
PDF
Sergey Troitskiy
91-110
„Русский” юмор в контексте направлений юмористической коммуникации: причины гелотофобии как социального явления
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.7
PDF (Русский)
Ievgeniia Voloshchuk
111-128
„…читая в ногу души прекрасные порывы”: смех аутсайдера и русский ХХ век в Неизвестных письмах Олега Юрьева
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.8
PDF (Русский)
Kristina Vorontsova
129-142
Абсурдизация действительности в сатирической пьесе Увидеть Солсбери Виктора Шендеровича
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.9
PDF (Русский)
Daria Khrushcheva
143-162
Карикатура и пропаганда: образ современной Украины в изображении пророссийских СМИ (2014–2018)
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.10
PDF (Русский)
Jana Kitzlerová
163-172
Жизнефрения Всеволода Некрасова
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.11
PDF (Русский)
Maria Mocarz-Kleindienst
173-185
О интерсемиотической передаче комического в аудиодескрипции к советским кинокомедиям
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.12
PDF (Русский)
Żanna Sładkiewicz
187-206
Интерсемиотический и прагмасемантический анализ цикла мемов „Дворец для Путина”
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.13
PDF (Русский)
Marcin Trendowicz
207-227
Wykorzystanie postaci Stirlitza w rosyjskich memach internetowych
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.14
PDF
Anna Weigl
229-242
Черномырдинки и техника комического у Михаила Зощенко
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.15
PDF (Русский)
Gabriela Wilk
243-260
„Вторая” жизнь советских комедий в интернет-мемах периода пандемии
https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.16
PDF (Русский)
Wyświetl wszystkie wydania