Polityka antyplagiatowa

Procedura antyplagiatowa

Zgłaszając artykuł do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia” autorzy deklarują, że tekst nie był dotychczas publikowany oraz nie jest rozważany do publikacji w innym czasopiśmie. W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, redakcja we współpracy z recenzentami i wydawcą realizuje rzetelną i wieloetapową procedurę ich oceny w oparciu o dostępne narzędzia i raporty antyplagiatowe, m.in. program Similarity Check.

Stosowana jest następująca procedura zapewniająca zachowanie wysokich standardów etycznych:

 1. Wszelkie artykuły, w których stwierdzono przypadki plagiatu, ghostwriting lub guest authorship są natychmiast odrzucane.
 2. Członkowie Zespołu Redakcyjnego w ramach posiadanych kompetencji pomagają autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów oraz przypadki naruszenia praw autorskich.
 3. W przypadku podejrzenia o naruszenie dobrych praktyk publikacyjnych autor zostaje zawiadomiony o zaistniałej sytuacji, redakcja kieruje do niego prośbę o wyjaśnienie i wycofanie publikacji. Każdy taki przypadek traktowany jest bardzo poważnie i skrupulatnie, autor zawsze ma możliwość złożenia stosownych uzupełnień oraz publikacji przeprosin.
 4. Jeśli autor nie podejmie zalecanych przez redakcję działań i nie wycofa nierzetelnie przygotowanego artykułu zawiadamiane są instytucje, w których afiliowany jest autor, jak również wydawcy oraz odpowiednie towarzystwa naukowe.
 5. Redakcja ma prawo usunąć elektroniczną wersję artykułu z platformy czasopisma jeśli po ukazaniu się tekstu wykryto naruszenie standardów etycznych bądź opublikowane dane okazały się nieprawdziwe.
 6. Autor zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby przekazana Wydawcy praca nie zawierała błędów merytorycznych lub nieścisłości, poddających w wątpliwość jego rzetelność naukową. W przypadku wykrycia błędów autor powinien niezwłocznie zawiadomić redakcję czasopisma. Jeśli błędy zostały wykryte już po publikacji autor zobowiązany jest do natychmiastowej korekty, stosowna nota informacyjna bądź list wyjaśniający publikowana jest w kolejnym numerze.

Redakcja „Studia Rossica Posnaniensia” niezwłocznie wycofuje publikację, jeśli:

 • Znajdujemy się w posiadaniu jednoznacznych dowodów, że dane przedstawione w artykule opisano nierzetelnie, uzyskano je w rezultacie rażącego błędu, jak również sfabrykowano je lub sfałszowano
 • Artykuł stanowi przypadek plagiatu, a dowód na to wskazany został przez recenzenta(ów), czytelnika(ów) lub raport antyplagiatowy
 • Treści opisane w artykule zostały już opublikowane w innym miejscu, fakt ten jednak nie został właściwie oznaczony poprzez podanie wcześniejszych źródeł lub uzyskanie odpowiedniej zgody ich autorów/wydawców itp.
 • Artykuł zawiera materiały poufne lub dane wrażliwe
 • Zostały naruszone prawa autorskie lub wystąpiły inne wątpliwości prawne
 • Autorzy nie ujawnili wymaganych informacji dotyczących konfliktu interesów, który miał wpływ na wynik recenzji
 • Ogłoszenia zawierające uzasadnienie wycofania artykułu zawsze odsyłają do niego bezpośrednio (poprzez podanie tytułu, autora)
 • Informacje tego rodzaju publikowane są niezwłocznie, by zminimalizować szkodliwy wpływ opublikowanego artykułu
 • Redakcja „Studia Rossica Posnaniensia” posługuje się językiem neutralnym, unikając emocjonalnych dyskusji i wypowiedzi noszących znamiona podżegania

W pozostałych przypadkach związanych z niewłaściwym prowadzeniem badań naukowych lub kwestiami etycznymi (krytyką po publikacji artykułu, zarzutami dotyczącymi manipulowania recenzją itp.) zawsze przestrzegamy podstawowych praktyk i zasad przejrzystości COPE w publikacjach naukowych, które zostały przedstawione na stronie: https://publicationethics.org/resources/guidelines/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Redakcja kontaktuje się z zainteresowanymi stronami w celu dokładnego zbadania problemu, zebrania dodatkowych informacji i rozstrzygających dowodów, zanim krytyka/zarzuty zostaną obalone lub potwierdzone. W przypadkach ewentualnych sporów jesteśmy gotowi opublikować korekty, uwagi redakcyjne lub dalsze komentarze na stronie internetowej czasopisma i/lub drukiem.

 

Powyższe zasady zostały przygotowane na podstawie regulacji COPE i Elsevier Publishing Company.