Polityka antyplagiatowa

Procedura antyplagiatowa

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, redakcja we współpracy z recenzentami i wydawcą realizuje rzetelną i wieloetapową procedurę ich oceny w oparciu o dostępne narzędzia i raporty antyplagiatowe, m.in. program Similarity Check.

Członkowie Zespół Redakcyjnego w ramach posiadanych kompetencji pomagają autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów, zobowiązani są również przedsięwziąć odpowiednie działania, jeśli pogwałcone zostaną wymienione wyżej standardy etyczne. W przypadku wykrycia przypadków plagiatu, ghostwriting lub guest authorship tekst zostaje bezwzględnie odrzucony, zawiadamia się jego autora o zaistniałej sytuacji z prośbą o wyjaśnienie i wycofanie tekstu. Jeśli autor nie podejmie zalecanych przez redakcję działań, to zawiadamiana jest również instytucja, w której jest on afiliowany, a następnie wydawnictwa i towarzystwa naukowe.