O czasopiśmie

Misja i cele czasopisma

Czasopismo "Studia Rossica Posnaniensia" publikuje oryginalne artykuły naukowe przyczyniające się do rozwoju badań w zakresie dwóch dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa. Na łamach naszego czasopisma ukazują się teksty poświęcone m.in. studiom w obszarze rosyjskiego językoznawstwa stosowanego, historycznego, porównawczego i przekładoznawstwa. Interesują nas także nowe propozycje interpretacyjne i nowatorskie metodologie badania literatury rosyjskiej, w tym studia komparatystyczne, obejmujące swym zasięgiem również związki między literaturą i kulturą wizualną Rosji. Czasopismo otwarte jest zarówno na doświadczonych naukowców, jak i młodych pracowników naukowych. Publikujemy materiały w języku rosyjskim, polskim, angielskim i niemieckim, co gwarantuje rozpoznawalność czasopisma w środowiskach slawistycznych w Europie i na świecie. Nie publikujemy natomiast recenzji książek i wywiadów.

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych treści w systemie Open Journal System na platformie PRESSto. Nie pobieramy żadnych opłat związanych ze złożeniem lub przygotowaniem materiałów do druku.

Zachęcamy autorów do rozpowszechniania wyników badań, które ukazały się na łamach "Studia Rossica Posnaniensia", w istniejących repozytoriach akademickich wraz z podaniem numeru DOI i odniesienia do strony czasopisma.

 

Czasopismo nie pobiera opłaty za publikację artykułów (APC) oraz oferuje natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych tekstów na platformie OJS.

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Creative Commons License
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji Creative Commons.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie “Studia Rossica Posnaniensia”  udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgody na publikację.

Użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku “Studia Rossica Posnaniensia” tylko w celach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.). 

 

Finansowanie

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że czasopismo “Studia Rossica Posnaniensia” zostało objęte finansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2023. Czasopismo zajęło 75. miejsce w rankingu obejmującym 565 periodyków naukowych, którym przyznano finansowanie.