Zasady etyki

Zasady etyki

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia przestrzega zasad etycznych i procedur zalecanych przez COPE (Committee on Publication Ethics) i wydawnictwo Elsevier.

Przyjmujemy do druku wyłącznie oryginalne artykuły, prezentujące w rzetelny, obiektywny i uczciwy sposób wyniki badań przeprowadzonych przez autorów zgłaszających tekst do publikacji. Nie akceptujemy tekstów wcześniej publikowanych (w całości lub fragmentach) w czasopismach polskich bądź zagranicznych. Każdy cytat lub twierdzenie odwołujące się do tez lub wyników badań innych autorów powinno odsyłać do publikacji, w których zostały one sformułowane. Należy również podać informacje o źródłach finansowania, jeśli wyniki badań zostały przygotowane na zlecenie bądź dzięki finansowemu wsparciu instytucji publicznych lub prywatnych. Autorstwo publikacji ogranicza się od osób, które wniosły oryginalny i znaczący wkład w sformułowanie koncepcji badań, opracowanie metod i realizację pomysłu badawczego. Nieetyczne jest zgłaszanie tekstów, zawierających wyniki badań osób, których nazwiska zostały celowo pominięte, a ich znaczący wkład w powstanie publikacji pozostał nieujawniony (ghostwriting) bądź też dopisywanie do listy autorów osób, które nie przyczyniły się istotnie do realizacji prezentowanych badań (autorstwo grzecznościowe/guest authorship).

„Studia Rossica Posnaniensia” nie toleruje plagiatu ani żadnych innych form nierzetelności naukowej. Podejmujemy wszelkie działania, by zapewnić, że wszystkie strony zaangażowane w proces recenzji artykułów przestrzegają wysokich standardów etycznych.

Starannie dobieramy recenzentów z grona uznanych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy oceniany artykuł, przy czym przed przystąpieniem do pracy mają oni obowiązek poinformowania o wystąpieniu potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów.

Eksperci nie otrzymują wynagrodzenia za sporządzenie recenzji na żadnym z etapów tego procesu. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom, natomiast zbiorcza lista recenzentów, z którymi współpracujemy, znajduje się na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/reviewers

Za publikację artykułów w „Studia Rossica Posnaniensia” nie są pobierane żadne opłaty.

Jeśli okazuje się, że dany artykuł zawiera treści stanowiące plagiat, proces recenzji zostaje natychmiast wstrzymany.

Proces recenzji

Formularz recenzji

1. Redaktor naczelna wraz z Zespołem Redakcyjnym dokonują wstępnej selekcji tekstów zgłoszonych do publikacji, biorąc pod uwagę wymogi formalne czasopisma Studia Rossica Posnaniensia, jakość naukową materiału oraz zakres tematyczny i cele czasopisma.

2. Redaktorzy tematyczni w porozumieniu z Redaktor naczelną dokonują wyboru recenzentów. Do oceny każdego tekstu powołani zostają dwaj recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom czasopisma. Wyznaczone osoby nie mogą mieć afiliacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redakcja dokłada starań, by jeden z recenzentów afiliowany był w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy. Do osób zaproponowanych jako recenzenci sekretarz kieruje pisemne zapytanie, czy podejmą się oceny wskazanych tekstów w terminie 2 tygodni. Na odpowiedź potencjalnych recenzentów czekamy 7 dni. Jeśli wybrani eksperci odmówią recenzji w proponowanym terminie, to procedura wyboru recenzentów jest powtarzana.

3. Recenzje przygotowywane są zgodnie z modelem podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review), co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów i recenzenci nie wiedzą, czyje teksty oceniają. Recenzenci zobowiązani są poinformować redakcję o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów.

4. Redaktor naczelna wyznacza redaktorów naukowych kolejnych numerów, którzy ściśle współpracują z autorami w zakresie przygotowania ostatecznej wersji tekstów, po etapie recenzji, w szczególności zaś w zakresie wdrożenia proponowanych przez recenzentów uwag. Redaktorami naukowymi mogą być osoby wchodzące w skład Zespołu Redakcyjnego bądź osoby powołane jednorazowo jako redaktorzy gościnni spoza Zespołu. Kryterium decydującym jest tematyka danego numeru.

5. Sekretarz czasopisma, przed wysłaniem tekstu do recenzji, odpowiedzialny jest za usunięcie z niego elementów, umożliwiających identyfikację autora, tj. imienia i nazwiska autora, afiliacji, adresu e-mail, podziękowań, źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację, etc. Sekretarz koordynuje również proces podpisywania wymaganych umów i oświadczeń, zapewniających przestrzeganie zasad etycznych.

6. Formularz recenzji zawierający kryteria oceny tekstu jest jawny, znajduje się na stronie internetowej czasopisma w 3 wersjach językowych: polskiej, rosyjskiej i angielskiej.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

8. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią dotyczącą publikacji artykułu lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej Zespół Redakcyjny decyduje, czy złożony do publikacji tekst powinien zostać poddany trzeciej, rozstrzygającej recenzji, czy też należy tekst odrzucić.

9. Sekretarz informuje autorów o wyniku oceny tekstów złożonych do publikacji oraz o terminarzu dalszych działań, zmierzających do publikacji tomu czasopisma. Na korektę tekstu zgodnie z uwagami recenzentów autor ma od 2 do 4 tygodni, w zależności od przewidywanego nakładu pracy. W przypadku braku akceptacji części zgłaszanych przez recenzenta komentarzy autor zobowiązany jest do przygotowania pisemnego uzasadnienia. O akceptacji złożonego uzasadnienia decyduje Zespół redakcyjny, w szczególności zaś redaktor naukowy tomu.

10. Zaakceptowany przez redaktora naukowego tekst publikacji przekazywany jest redaktorowi językowemu, a następnie redaktorowi naczelnemu, który dokonuje ostatecznej weryfikacji i podejmuje decyzję o przekazaniu artykułów, wchodzących w skład danego numeru, do Wydawnictwa.

11. Wydawnictwo odpowiedzialne jest za przygotowanie poszczególnych numerów czasopisma od strony technicznej.

 

Obowiązki autorów

Złożenie tekstu do publikacji wiąże się z obowiązkiem podpisania umowy (link do pobrania umowy autorskiej), w której autorzy składają oświadczenie o własnym, oryginalnym wkładzie w powstanie prezentowanych wyników badań. W przypadku publikacji, przygotowanych przez więcej niż jednego autora, każdy z autorów zobowiązany jest określić wkład w powstanie tekstu i udzielić zgody na jego opublikowanie poprzez podpisanie wspomnianej umowy. Działania te mają na celu wyeliminowanie opisanych wyżej praktyk ghostwriting i guest authorship, jak również zapobieganie przypadkom plagiatu.

Jeśli składany do publikacji tekst zawiera ilustracje, ryciny bądź zdjęcia, to autor odpowiedzialny jest za uzyskanie zgody od twórców wyżej wymienionych materiałów na ich przedruk lub publikację. Dotyczy to również stron internetowych, z których mogą pochodzić materiały. W każdym wypadku należy podać źródło zamieszczonych materiałów.

Podpisując umowę autor deklaruje, że zgłoszony przez niego tekst nie był wcześniej publikowany w kraju bądź za granicą. Autor zobowiązany jest do przygotowania tekstu zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, opisanymi na stronie czasopisma, do uwzględnienia uwag recenzentów w ostatecznej wersji składanego tekstu, a także do ścisłej i terminowej współpracy z redaktorem naukowym tomu i sekretarzem czasopisma. Autor zobowiązuje się również zweryfikować końcową wersję artykułu, przysłaną przez Wydawcę po zakończeniu procesu edycji i łamania tekstu (korekta autorska).

Obowiązki redakcji

Przyjmując zgłoszenie tekstu do publikacji redakcja zobowiązuje się do terminowego podjęcia decyzji w sprawie skierowania tekstu do recenzji oraz zawiadamiania autora o kolejnych etapach procesu wydawniczego zarówno w przypadku akceptacji, jak i odrzucenia tekstu.

Redakcja przestrzega zasad poufności i uczciwości, opisanych na stronie internetowej czasopisma. Teksty na łamach czasopisma udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons.Obowiązki recenzentów

Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się respektować terminowość przygotowania oceny tekstu, zachować tajność treści recenzji oraz obiektywność i rzetelność naukową w trakcie jej sporządzania. Recenzenci współdziałają z Zespołem Redakcyjnym w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk publikacyjnych. Więcej informacji na temat procedury recenzowania na tej podstronie.

Konflikt interesów

Wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy: autorzy, recenzenci, członkowie redakcji zobowiązane są poinformować Redaktor naczelną o potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, tj. o zależności finansowej lub osobistej od innych osób lub organizacji. Zależność ta dotyczy sytuacji, związanych z wpływem na rzetelną i obiektywną ocenę jakości prezentowanych badań.