Leksyka słowiańskich dialektów miejskich: egzoetnonimy w gwarze Warszawy, Brna i Moskwy

Main Article Content

Bartosz Juszczak

Abstrakt

The present study concentrates on the issue of exoethnonyms and, in particular, exoethnonyms replacing orthonyms in the vocabulary of Slavonic urban dialects – namely, the urban dialect of Warsaw, the Hantec slang of Brno and the urban dialect of Moscow. Based on the data extracted from dictionaries, it was possible to select such designations. From the linguistic point of view, these nominations are either occasionalisms or names more deeply rooted in the lexical system of the urban dialects in question. The article includes the analysis and classification of the research data in terms of the linguistic and extralinguistic motivation and axiological evaluation of particular items.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Juszczak, B. (2020). Leksyka słowiańskich dialektów miejskich: egzoetnonimy w gwarze Warszawy, Brna i Moskwy. Studia Rossica Posnaniensia, 45(1), 195-204. https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.1.17
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Bartmiński, Jerzy. „Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu «matki»”. Język a kultura. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, nr 13, 1998, s. 63–83.
 2. Bartmiński, Jerzy, Jolanta Panasiuk. „Stereotypy językowe”. Współczesny język polski, V. Red. Jerzy Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 371–95.
 3. Belova, Olʹga, Kira Lapšinova. „Osobennosti kognitivnogo i affektivnogo urovnej ètničeskih stereotipov v sovremennom sociume”. Socialʹnaâ politika i sociologiâ, nr 8, 2011, s. 181–93.
 4. Brückner, Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970.
 5. Cieślikowa, Aleksandra. „Przezwiska”. Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. Ewa Rzetelska-Feleszko. Warszawa–Kraków, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 2005, s. 119–34.
 6. Elistratov, Vladimir. Âzyk staroj Moskvy. Lingvoènciklopedičeskij slovarʹ. Moskva, Russkie slovari, 1997.
 7. Hugo, Jan, red. Slovník nespisovné češtiny. Praha, Maxdorf s.r.o., 2009.
 8. Kosyl, Czesław. „Nazwy osobowe. Przezwiska”. Współczesny język polski, V. Red. Jerzy Bartmiński. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 431–445.
 9. Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. Brno, Univerzita J.E. Purkyně, 1981.
 10. Łaszkiewicz, Monika. „Stereotyp Żyda utrwalony w języku polskim”. Stereotypy – walka z wiatrakami? Red. Anna Bujnowska, Joanna Szadura. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 93–102.
 11. Malec, Maria. „Etnonimy. Nazwy narodowości. Nazwy mieszkańców”. Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. Ewa Rzetelska-Feleszko. Warszawa–Kraków, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 2005, s. 181–87.
 12. Marczewska, Marzena. „Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym”. Res Historica, nr 46, 2018, s. 283–300.
 13. Nekula, Marek. „Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině (a v němčině)”. Sborník prací Filozoficke fakulty Brněnské univerzity, t. A47, 1999, s. 65–75.
 14. Nováček, Otakar. Brněnská plotna. Brno, Edice ON svazek I., 1929.
 15. Pacuła, Jarosław. „Polskie i rosyjskie egzoetnonimy i przezwiska Żyda w kontekście stereotypu językowego”. Linguarum Silva, nr 1, 2012, s. 135–148.
 16. Peisert, Maria. Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
 17. Rzetelska-Feleszko, Ewa et al. Słowiańska onomastyka: encyklopedia. T. I. Warszawa–Kraków, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2002.
 18. Święcicka, Małgorzata. „Stereotyp w lingwistycznych badaniach przestrzeni miejskiej: stan, metody, perspektywy”. Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym: prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013. Red. Halina Kurek. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2012, s. 243–57.
 19. Święcicka, Małgorzata, red. Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. T. 1. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006.
 20. Wieczorkiewicz, Bronisław. Słownik gwary warszawskiej XIX wieku. Warszawa, PWN, 1966.
 21. Witaszek-Samborska, Małgorzata, Anna Piotrowicz. Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym. Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018.