O PEWNYCH PROCESACH SŁOWOTWÓRCZYCH W OBRĘBIE UKRAIŃSKICH OFICJALNYCH NAZW GRZYBÓW MAKROSKOPIJNYCH

Main Article Content

Przemysław Jóźwikiewicz

Abstrakt

У статті висвітлено результати дослідження українських назв макроскопічних грибів, яке було проведене з урахуванням їхніх дериваційних ознак. Проаналізовано словотвірні процеси, які відбуваються у сфері мікологічної терміносистеми, описано творення назв грибів, що виникли в ході словотвірної деривації, композитів, юкстапозитів тощо.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jóźwikiewicz, P. (2019). O PEWNYCH PROCESACH SŁOWOTWÓRCZYCH W OBRĘBIE UKRAIŃSKICH OFICJALNYCH NAZW GRZYBÓW MAKROSKOPIJNYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 123-131. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.14
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Гриби та грибні місця, [в:] Електронний ресурс: http://ua.griby.org.ua/naibilshposhyrenigryby/ (15.02.2018).
 2. Гриби України, [в:] Електронний ресурс: http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr/index.htm (18.02.2018).
 3. Етимологічний словник української мови, у 7 томах, ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), Т. Б. Лукінова, В. Т. Коломієць, Г. П. Півторак, В. Г. Скляренко, О. Б. Ткаченко, Київ 2003, т. 4.
 4. Калинець-Мамчур З., Словник-довідник з альгології та мікології, Львів 2011.
 5. Кочан І. М., Українська наукова лексика. Міжнародні компоненти в термінології, Київ 2013.
 6. Куриленко В. М., Гриби — губи: полісемія чи омонімія? (на матеріалі лексики поліських говорів), [в:] „Записки з українського мовознавства”, Одеса 2006, вип. 16, с. 219–223.
 7. Омельковець Р., Семантична трансформація як спосіб номінації мікооб’єктів у західно поліських говірках, [в:] „Типологія та функції мовних одиниць”, Луцьк 2014, № 1, с. 231–239.
 8. Cабадош І. В., Як звуться гриби?, [в:] Електронний ресурс: http://kulturamovyuniv.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine34-10.pdf (12.02.2018).
 9. Світ грибів України, [в:] Електронний ресурс: http://gribi.net.ua (10.02.2018).
 10. Симоненко Л. О., Мікологічна лексика української мови, дис. … канд. філол. наук, Київ 1973.
 11. Симоненко Л. О., Синонімічні назви грибів в українській мові, [в:] „Рідне слово”, Київ 1973, вип. 7, с. 23–26.
 12. Симоненко Л. О., Як назвати гриби?, [в:] „Рідне слово”, Київ 1974, вип. 9, с. 38–41.
 13. Справжні гриби в наших лісах, [в:] Електронний ресурс: http://old.geology.lnu.edu.ua/phis_geo/fourman/Grybus%20in%20the%20our%20forests/mushr.htm (11.02.2018).
 14. Сухомлин М. М., Джаган В. В., Гриби України, Київ 2013.
 15. Ткачук М., Мікономінація в чорнобильських говірках (питання реконструкції ареалу), [в:] „Волинь — Житомирщина”, 2010, № 22 (2), с. 275–282.
 16. Bartnicka-Dąbkowska B., Polskie ludowe nazwy grzybów, Prace językoznawcze PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964.
 17. Chlebicki A., Zawiłości etymologiczne i znaczeniowe nazw „huba” i „hubka”, [w:] „Wiadomości Botaniczne”, Kraków 2010, 54 (1/2), s. 35–39.
 18. Gajda S., Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.
 19. Jóźwikiewicz P., Słownictwo mykologiczne w języku ukraińskim i polskim — zarys problematyki, struktura terminów), [w:] „Studia Ucrainica Posnaniensia”, zeszyt V, Poznań 2017, s. 81–89.
 20. Jóźwikiewicz P., Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLXV, Wrocław 2017, s. 169–178.
 21. Kopczyński K., Ławrynowicz M., Polskie regionalne nazwy grzybów, [w:] M. Lisiewska, M. Ławrynowicz (red.), Monitoring grzybów, Poznań-Łódź 2000, s. 133–142.
 22. Kuźmiuk J., Nazwy niektórych grzybów w gwarach między Bugiem a Narwią, [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, Białystok 1995.
 23. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2000.
 24. Referowska-Chodak E., Ludowe nazwy grzybów w Polsce, [w:] „Studia i materiały CEPL w Rogowie”, 2015, zeszyt 44 (3), s. 218–238.
 25. References
 26. Hryby ta hrybni mistsya [Mushrooms and mushroom places], [in:] Elektronnyi resurs: http://ua.griby.org.ua/naibilsh-poshyreni-gryby/ (15.02.2018).
 27. Hryby Ukrayiny [Mushrooms of Ukraine], [in:] Elektronnyi resurs: http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr/index.htm (18.02.2018).
 28. Etymolohichnyу slovnyk ukrainskoyi movy [Etymological Dictionary of the Ukrainian Language], v 7 tomakh, red. kol.: O. S. Melnychuk (hol. red.), T. B. Lukinova, V. T. Kolomiyets, H. P. Pivtorak, V. H. Sklyarenko, O. B. Tkachenko, t. 4, Kyiv 2003.
 29. Kalynets-Mamchur Z., Slovnyk-dovidnyk z alholohiyi ta mikolohiyi [Dictionary on Algology and Mycology], Lviv 2011.
 30. Kochan I. M., Ukrayinska naukova leksyka. Mizhnarodni komponenty v terminolohiyi [Ukrainian Scientific Lexis. International Components in Terminology], Kyiv 2013.
 31. Kurylenko V. M., Hryby — huby: polisemiya chy omonimiya? (na materiali leksyky poliskykh hovoriv) [Mushrooms — Lips: Polysemy or Homonymy?], [in:] „Zapysky z ukrainskoho movoznavstva”, Odesa 2006, vyp. 16, s. 219–223.
 32. Omelkovets R., Semantychna transformatsiya yak sposib nominatsiyi mikoobyektiv u zakhidnopoliskykh hovirkakh [Semantic Transformation as Means of Nomination of Mycoobjects in Western Polissya Dialects], [in:] „Typolohiya ta funktsiyi movnykh odynyts”, № 1, Lutsk 2014, s. 231–239.
 33. Sabadosh I. V., Yak zvutsya hryby? [What are the Names of Mushrooms?], [in:] Elektronnyi resurs: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine34-10.pdf (12.02.2018).
 34. Svit hrybiv Ukrayiny [The world of mushrooms], [в:] Електронний ресурс: http://gribi.net.ua (10.02.2018).
 35. Symonenko L. O., Mikolohichna leksyka ukrainskoyi movy [Mycological Lexis in Ukrai nian], dys. … kand. filol. nauk, Kyiv 1973.
 36. Symonenko L. O., Synonimichni nazvy hrybiv v ukrainskiy movi [Synonymic Names of Mushrooms in Ukrainian], [v:] „Ridne slovo”, Kyiv 1973, vyp. 7, s. 23–26.
 37. Symonenko L. O., Yak nazvaty hryby? [How to Name Mushrooms?], [v:] „Ridne slovo”, Kyiv 1974, vyp. 9, s. 38–41.
 38. Spravzhni hryby v nashykh lisakh [True mushrooms in our forests], [in:] Elektronnyi resurs: http://old.geology.lnu.edu.ua/phis_geo/fourman/Grybus%20in%20the%0our%20forests/mushr.htm (11.02.2018).
 39. Sukhomlyn M. M., Dzhahan V. V., Hryby Ukrayiny [Mushrooms of Ukraine], Kyiv 2013.
 40. Tkachuk M., Mikonominatsiya v chornobylskykh hovirkakh (pytannya rekonstruktsiyi arealu) [Mining in the Chornobyl dialects (issues of the area’s reconstruction)], [v:] „Volyn – Zhytomyrshchyna”, 2010, № 22 (2), s. 275–282.
 41. Bartnicka-Dąbkowska B., Polskie ludowe nazwy grzybów, Prace językoznawcze PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964.
 42. Chlebicki A., Zawiłości etymologiczne i znaczeniowe nazw „huba” i „hubka”, [w:] „Wiadomości Botaniczne”, Kraków 2010, 54 (1/2), s. 35–39.
 43. Gajda S., Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.
 44. Jóźwikiewicz P., Słownictwo mykologiczne w języku ukraińskim i polskim — zarys problematyki, struktura terminów), [w:] „Studia Ucrainica Posnaniensia”, zeszyt V, Poznań 2017, s. 81–89.
 45. Jóźwikiewicz P., Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLXV, Wrocław 2017, s. 169–178.
 46. Kopczyński K., Ławrynowicz M., Polskie regionalne nazwy grzybów, [w:] M. Lisiewska, M. Ławrynowicz (red.), Monitoring grzybów, Poznań-Łódź 2000, s. 133–142.
 47. Kuźmiuk J., Nazwy niektórych grzybów w gwarach między Bugiem a Narwią, [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, Białystok 1995.
 48. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2000.
 49. Referowska-Chodak E., Ludowe nazwy grzybów w Polsce, [w:] „Studia i materiały CEPL w Rogowie”, 2015, zeszyt 44 (3), s. 218–238.