WOJNA JAKO REDAKTORKA: (PRZE)CZUCIA WOJENNE W MORELACH DONBASU LUBOW JAKYMCZUK

Main Article Content

Ryszard Kupidura

Abstrakt

Стаття присвячена літературознавчому аналізу поетичної збірки Любові Якимчук Абрикоси Донбасу (2015). Стверджується, що вихід у світ цієї збірки демонструє актуальну тематику творів сучасної української художньої літератури — це насамперед багатогранна репрезентація проблематики Донбасу. Вірші проаналізовано з огляду на такі аспекти, як конструювання часу, ставлення до традиції та сучасності. Усебічно розглянуто й автотематичні мотиви як вияв стратегії втечі від тотальності війни.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kupidura, R. (2019). WOJNA JAKO REDAKTORKA: (PRZE)CZUCIA WOJENNE W MORELACH DONBASU LUBOW JAKYMCZUK. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 187-195. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.20
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Андрухович: Якщо переможуть помаранчеві, то Криму й Донбасу треба дати мож ливість відокремитися, [в:] Електронний ресурс: https://www.unian.ua/politics/382762-andruhovich-yakscho-peremojut-pomaranchevi-to-krimu-y-donbasu-treba-datimojlivist-vidokremitisya.html (01.01.2018).
 2. Борисюк І., Міфологічні мотиви й образи у збірці „Абрикоси Донбасу” Любові Якимчук, [в:] „Слово і час”, 6/2016, с. 34–41.
 3. Грицак Я., Різдвяне, [в:] Електронний ресурс: https://gazeta.ua/articles/grycak-jaroslav/_rizdvyane/534035 (01.01.2018).
 4. Демченко А., Художні моделі топосу лому в поетичній збірці Любові Якимчук „Абрикоси Донбасу”, [в:] Електронний ресурс: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/21.18.16.pdf (01.01.2018).
 5. Довгополова О., Мануали зі зшивання часу, [в:] А. Достлєв, Окупація (альбом), Б. м. 2017.
 6. Достлєва Л., Про (не)можливість реконструкції сімейного архіву, [в:] А. Достлєв, Окупація (альбом), Б. м. 2017.
 7. Жадан C., Тамплієри, Чернівці 2014. Мамчич О., Вірші про війну Любові Якимчук, [в:] Електронний ресурс: https://starylev.com.ua/club/article/virshi-pro-viynu-lyubovi-yakymchuk (01.01.2018).
 8. Сафроньєва Г., Донбас як абрикосова кісточка, [в:] Електронний ресурс: https://zbruc.eu/node/38961 (01.01.2018).
 9. Любов Якимчук: „Найбільше ображають заклики віддати Донбас”, [в:] Електронний ресурс: https://wz.lviv.ua/interview/133850-liubov-yakymchuk-naibilshe-obrazhaiutzaklyky-viddaty-donbas (01.01.2018).
 10. Любов Якимчук: Те, що з нами відбувається, і є розкладання: території, мови, людських тіл…, [в:] Електронний ресурс: https://rozmova.wordpress.com/2016/04/04/lubov-yakymchuk-3/ (01.01.2018).
 11. Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich, [w:] Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1987, t. 2, s. 253.
 12. Culler J., Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie?, [w:] Tegoż, Teoria literatury, przeł. Maria Bassaj, Warszawa 1998.
 13. Jakymczuk L., Morele Donbasu, przeł. A. Kamińska, Poznań 2018. Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.
 14. Sławiński J., Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, [w:] Tegoż, Dzieła. Język. Tradycja, Warszawa 1974.
 15. Studenna-Skrukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poz nań 2014.
 16. Szymanik G., Wizowska J., Po północy w Doniecku, Warszawa 2016.
 17. References
 18. Andrukhovych: Yakshcho peremozhut pomaranchevi, to Krymu y Donbasu treba daty mozhlyvist vidokremytysia [If Orange Win, Crimea and Donbas should be Given Opportunity to Separate], [v:] Elektronnyi resurs: https://www.unian.ua/politics/382762andruhovich-yakscho-peremojut-pomaranchevi-to-krimu-y-donbasu-treba-datimojlivist-vidokremitisya.html (01.01.2018).
 19. Borysiuk I., Mifologichni motyvy і obrazy u zbirtsi „Abrykosy Donbasu” Liubovi Yakymchuk [Mythological Motives and Offence in ”Apricots of Donbas”], [v:] „Slovo i chas”, 6/2016, s. 34–41.
 20. Hrytsak Ya., Rizdviane [Chrismas], [v:] Elektronnyi resurs: https://gazeta.ua/articles/grycakjaroslav/_rizdvyane/534035 (01.01.2018).
 21. Demchenko A., Khudozhni modeli toposu lomu v poetychnii zbirtsi Liubovi Yakymchuk „Abrykosy Donbasu” [Fiction Models of Topos in Collection of Works by Liubov Yakymchuk ”Apricots of Donbas” ], [v:] Elektronnyi resurs: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/21.18.16.pdf (01.01.2018).
 22. Dovhopolova O., Manualy zi zshyvannia chasu [Manuals of Sewing Time], [v:] A. Dostliev, Okupatsiia (albom), B. m. 2017.
 23. Dostlieva L., Pro (ne)mozhlyvist rekonstruktsii simeinoho arkhivu [About Impossibility of Family Archives Reconstruction], [v:] A. Dostliev, Okupatsiia (albom), B. m. 2017.
 24. Zhadan C., Tampliiery, Chernivtsi 2014.
 25. Mamchych O., Virshi pro viinu Liubovi Yakymchuk [Poetry about War by Liubov Yakym chuk], [v:] Elektronnyi resurs: https://starylev.com.ua/club/article/virshi-pro-viynu-lyuboviyakymchuk (01.01.2018).
 26. Safronieva H., Donbas yak abrykosova kistochka [Donbas as Apricot Stone], [v:] Elektronnyi resurs: https://zbruc.eu/node/38961 (01.01.2018).
 27. Yakymchuk Liubov: „Naibilshe obrazhaiut zaklyky viddaty Donbas” [To give away Donbas, these Claims Offence the most], [v:] Elektronnyi resurs: https://wz.lviv.ua/interview/133850-liubov-yakymchuk-naibilshe-obrazhaiut-zaklyky-viddaty-donbas (01.01.2018).
 28. Yakymchuk Liubov: Te, shcho z namy vidbuvaietsia, i ye rozkladannia: terytorii, movy, liudskykh til…[This what’s going on with us is Stealing The Territory, Language and Human Bodies…], [v:] Elektronnyi resurs: https://rozmova.wordpress.com/2016/04/04/lubovyakymchuk-3/ (01.01.2018).
 29. Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich, [w:] Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1987, t. 2, s. 253.
 30. Culler J., Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie?, [w:] Tegoż, Teoria literatury, przeł. Maria Bassaj, Warszawa 1998.
 31. Jakymczuk L., Morele Donbasu, przeł. A. Kamińska, Poznań 2018.
 32. Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.
 33. Sławiński J., Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, [w:] Tegoż, Dzieła. Język. Tradycja, Warszawa 1974.
 34. Studenna-Skrukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.
 35. Szymanik G., Wizowska J., Po północy w Doniecku, Warszawa 2016.