BADANIE ŻYWOTNOŚCI MAŁO POWSZECHNYCH JĘZYKÓW UKRAINY: DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

języki Ukrainy
język państwowy
język zagrożony
wielojęzyczność
dwujęzyczność
diglossia
sytuacja językowa
polityka językowa
planowanie językowe
żywotność języka
wspólnoty etniczno-narodowe

Jak cytować

Andrijenko, L. (2021). BADANIE ŻYWOTNOŚCI MAŁO POWSZECHNYCH JĘZYKÓW UKRAINY: DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 11–20. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.01

Abstrakt

Niniejsze badanie podsumowuje osiągnięcia ukraińskiej socjolingwistyki przełomu XX i XXI wieku w zakresie studiów nad językami mniejszości narodowych w Ukrainie. Aktualność owego badania wynika z oddziaływania nowego paradygmatu światopoglądowego, którego prymarną funkcją jest świadomość ekologiczna. Jej celem jest zachowanie i ochrona unikalnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, któremu zagraża niwelacja lub zagłada. Tak duże zainteresowanie kwestią języków mniejszości narodowych jest związane również ze zmieniającym się kontekstem społeczno-politycznym w krajach postradzieckich, zwłaszcza w Ukrainie. Dlatego też istnieje pilna potrzeba socjolingwistycznego monitorowania sytuacji językowej, a także badania warunków oraz mechanizmów zachowania języków mniejszościowych w regionach dwujęzycznych i wielojęzycznych. Ważne jest również opracowanie praktycznych zaleceń dotyczących równoważenia praw językowych oraz potrzeb kulturowych społeczności etnolingwistycznych Ukrainy. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu naukowego „Praktyki ochrony językowej europejskiego obszaru językowo-kulturowego oraz perspektywy polityki językowej na Ukrainie” (2019–2023).
Stosowana w badaniu metoda opisu diachronicznego pozwala śledzić ewolucję poglądów badawczych,
a także zmiany w metodycznych założeniach dotyczących problemów konstrukcji języka w Ukrainie od czasów ZSRR po dziś dzień.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.01
PDF (Українська)

Bibliografia

Azhniuk B.M., Suchasni tendentsii v rozvytku slovianskoi sotsiolinhvistychnoi terminolohii (status mov) [Current trends in the development of Slavic sociolinguistic terminology (status of languages)], [v:] „Movoznavstvo”, 2013, nr 2–3, s. 163–183.

Vajnrajx U., Yazykovye kontakty. Sostoyanie i problemy issledovaniya [Languages in Contact Findings and problems], Kiїv: Vishha shkola, 1979.

Ekolohiia movy i movna polityka v suchasnomu suspilstvi [Ecology of language and language policy in modern society], Kyiv: Vydavnychyi dim D. Buraho, 2012.

Yevropeiska khartiia rehionalnykh mov abo mov menshyn [European Charter for Regional or Minority Languages], [v:] Elektronnyi resurs: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014#Text (30.10.2020).

Yevtukh V.B., Troshchynskyi V.P., Etnonatsionalna struktura suchasnoho ukrainskoho suspilstva: deiaki aspekty systemnoho bachennia yii rozvytku [Structure of the Contemporary Ukrainian Society: Several Aspects of the Systematic Analysis of its Development], [v:] „Etnonatsionalna struktura ukrainskoho suspilstva: Dovidnyk”, Kyiv: Naukova dumka, 2004, s. 3–47.

Zakon Ukrainy „Pro natsionalni menshyny v Ukraini” [Law of Ukraine “On National Minorities in Ukraine”], [v:] Elektronnyi resurs: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text (30.10.2020).

Lazarenko L., Dosvid movnykh polityk svitu y ukrainska perspektyva (informatsiino-analitychnyi ohliad)

Experience of world language policies and Ukrainian perspective (informationanalytical review)], [v:] „Ukrainska mova”, 2003, nr 4, s. 3–22.

Melnychuk O.S., Suchasni problemy marksystsko-leninskoho rozuminnia rozvytku i vzaiemodii mov svitu [Modern problems of Marxist-Leninist understanding of the development and interaction of languages of the world], [v:] „Movoznavstvo”, 1970, nr 3, s. 3–17.

Movne zakonodavstvo i movna polityka: Ukraina, Yevropa, svit [Language legislation and language policy: Ukraine, Europe, the world], Kyiv: Vydavnychyi dim D. Buraho, 2019.

Movnyi balans Ukrainy [Language balance of Ukraine], upor. O. Medvediev, [v:] „Suchasnist”, 2007, nr 9, s. 69–89.

Movni prava v suchasnomu sviti [Language rights in the modern world], Uzhhorod 2014.

Pytannia teorii movy v zarubizhnomu movoznavstvi [Questions of language theory in foreign linguistics], Kyiv: Naukova dumka, 1976.

Radevych-Vynnytskyi Ya.K., Dvomovnist v Ukraini: teoriia, istoriia, movovzhyvannia [Bilingualism in Ukraine: theory, history, language use], Kyiv-Drohobych: Posvit, 2011.

Rozvytok movoznavstva v URSR 1967–1977 [Development of linguistics in the USSR 1967–1977], Kyiv: Naukova dumka, 1980.

Slovar’ sociolingvisticheskix terminov [Dictionary of Sociolinguistic Terms], Moskva 2006, [v:] Elektronnyj resurs: //http://www.iling-ran.ru/library/sociolingva/slovar/sociolinguistics_dictionary.pdf (30.10.2020).

Tkachenko O.B., Doslidzhennia mov Ukrainy [Research of Ukrainian languages], [v:] „Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni NAN Ukrainy: 1930–2005. Materialy do istorii”, Kyiv: Naukova dumka, 2005, s. 293–297.

Yavorska H., Zahrozheni movy na urazhenii mapi [Endangered languages on the affected map], [v:] „Zahrozheni movy. Krymskotatarska ta inshi tiurkski movy v Ukraini”, Kyiv 2016.