КАТЕГОРІЯ МОВЧАННЯ В НОВЕЛІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Я (РОМАНТИКА)

Main Article Content

Anna Horniatko-Szumiłowicz

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest realizacji kategorii milczenia w noweli Mykoły Chwylowego Ja (Romantyka). Spośród znaków graficznych odzwierciedlających milczenie w analizowanym utworze można wyznaczyć liczne wielokropki, poziome linie przerywane dzielące tekst, fragmentację tekstu jako znak materialny uczucia niedopowiedzenia. Oprócz tego Mykoła Chwylowy po wielokroć wykorzystuje słowa oznaczające ciszę / milczenie, w tym rzeczowniki (”cisza” i ”milczenie”), przymiotniki (”milczący”, ”wyludniony”, ”głuchy”, ”martwy”), przysłówki (”cicho”, ”pusto”, ”milcząco”), czasowniki (”milczeć”, ”szeleścić”) itp. Innym środkiem eksplikacji efektu ciszy w utworze jest apelowanie do obrazów wzrokowych za pomocą powtarzających się w tekście czasowników ”patrzeć”, ”widzieć”, ”spoglądać”, ”wpatrywać się”, ”obserwować”, ”oglądać się” i in. W utworze milczą bohaterowie, miasto, przyroda, potwierdzając niemożność wyrażenia słowami prawdziwych uczuć i, odpowiednio, wymowność milczenia, które zdolne jest wyrazić wszystko.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Horniatko-Szumiłowicz, A. (2017). КАТЕГОРІЯ МОВЧАННЯ В НОВЕЛІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Я (РОМАНТИКА). Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 237-247. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.29
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

  1. О. Білецький, Про прозу взагалі та про нашу прозу 1925 року, [в:] „Червоний шлях”, 1926, ч. 3.
  2. С. Єфремов, Історія українського письменства, 4-те вид., Київ-Лейпциг 1919–1924, т. 2, с. 413.
  3. О. Дорошкевич, Історія української літератури, 2-ге вид., Харків 1926, с. 304.
  4. М. Могилянський, „Книга и революция”, 1923, № 4, с. 74.
  5. С. Павличко, Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий, [в:] Її ж, Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1999, с. 270, 271.
  6. Ю. М. Безхутрий, М. Хвильовий: проблеми інтерпретації, Харків 2003, с. 478.
  7. Є. Маланюк, 13 травня 1933 року, [в:] М. Хвильовий, Твори, у п’яти томах, Нью-Йорк-Балтімор-Торонто 1986, т. 5, с. 466.
  8. О. Т. Сливинський, Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60–90-х рр. XX ст.), Автореф. дис. канд. філол. наук, Тернопіль 2006, с. 3.
  9. І. Коваль-Фучило, Екзистенціал мовчання в етнології та культурі, [в:] „Вісн. Львів. ун-ту: Сер. Філол.”, вип. 27, 1999, с. 32–40.
  10. В. Малахов, Здобуття мовчання (За матеріалами Києво-Печерського Патерика), [в:] „НаУКМА. Наук. зап.”, т. 18: Філос. та релігієзн., 2000, с. 29.