ФРАНКО І РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ВПЛИВ НА СВІТОГЛЯД, КРИТИКА, ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ, ПЕРЕКЛАД (до 160-річчя від дня народження письменника)

Main Article Content

Тетяна Космеда

Abstrakt

Artykuł pokrótce przedstawia informacje na temat wpływu literatury rosyjskiej na kształtowanie światopoglądu Iwana Franki i jego świadomości estetycznej. Przeanalizowano związki Franki z pisarzami rosyjskimi, scharakteryzowano jego poglądy na temat poszczególnych dzieł twórców rosyjskich lub ich ogólnej działalności, jak również jego interpretację roli literatury rosyjskiej w kontekście literatury powszechnej. Dokonano również aktualizacji zjawiska intertekstualności w utworach ukraińskiego pisarza. Ogólnie przeanalizowano dorobek tłumaczeniowy Iwana Franki, w tym dzieła literatury rosyjskiej tłumaczone na język ukraiński i, odpowiednio, jego utwory literackie tłumaczone na język rosyjski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Космеда, Т. (2017). ФРАНКО І РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ВПЛИВ НА СВІТОГЛЯД, КРИТИКА, ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ, ПЕРЕКЛАД (до 160-річчя від дня народження письменника). Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 289-308. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.34
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Франкіана Василя Сімовича, упор., передмова та приміт. М. Білоус і З. Терлака, Львів 2005, с. 199–200.
 2. І. Франко, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1976–1986.
 3. Т. А. Космеда, Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри, Львів 2006.
 4. Semper magister et simper tiro: Іван Франко та Осип Маковей, упор., передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; відп. та літ. ред. Є. Нахлік, Львів 2007.
 5. І. Франко, Переднє слово, [в:] Нариси історії українсько-руської літератури: до 1890 р., Львів 1910.
 6. О. І. Дей, Іван Франко. Життя і діяльність, Київ 1981.
 7. С. Єфремов, Зі спогадів про Ів. Франка, [в:] Спогади про Івана Франка, упор., всуп. стаття і прим. М. І. Гнатюка, Львів 1997, с. 228–229.
 8. М. Ільницький, Поєдинок із собою: проблема двійництва в „Поєдинку” Івана Франка і “Двійнику” Федора Достоєвського, [в:] Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.), Львів 2010, т. 2, с. 562–574.
 9. В. Корнійчук, „Мов орган у величному храмі...” (Російська поезія у збірці „Баляды и расказы” І. Франка), [в:] „Російське слово в українському тексті. Українське слово в російському тексті”, збірн. наук. праць, за ред. Т. А. Ко смеди, Львів 1998, с. 134.
 10. М. Возняк, Хто автор “Слова від видавництва” до Франкового перекладу “Мертвих душ” Гоголя?, [в:] „Наукові записки інституту суспільних наук АН УРСР”, Київ 1954, т. 3.
 11. О. М. Цивкач, Из истории переводов повести Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”, [в:] „Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета”: Материалы: доклады, сообщения, тезисы, ред. кол. Т. А. Космеда (отв. ред.) и др., Львов 1995, с. 141.