Etyka publikacyjna

Czasopismo „Teologia i Moralność” niezwykle poważnie podchodzi do kwestii naruszenia praw autorskich, plagiatu i wykroczeń związanych z dobrymi praktykami w zakresie publikacji. Chronimy prawa autorów. Rzetelnie badamy informacje o plagiacie lub niezgodnym z prawem wykorzystaniu publikowanych artykułów.

„Teologia i Moralność” szukając dobrych rozwiązań w zakresie etyki publikacyjnej opiera są na standardach:

Czasopismo zastrzega sobie prawo do bezzwłocznej interwencji po ujawnieniu stosowania przez autorów tekstów złych praktyk wydawniczych:

 • w przesłanym artykule pojawia się plagiat innej pracy,
 • w przesłanym artykule pojawia się wykorzystanie objętych prawami autorskimi materiałów strony trzeciej bez jej zgody lub bez dostatecznego uznania tegoż faktu,
 • autorstwo artykułu jest poddawane w wątpliwość.

We wskazanych przypadkach redakcja czasopisma może podjąć następujące działania:

 • opublikowanie erraty lub corrigendy,
 • wycofanie artykułu, nawet po jego publikacji,
 • przedstawienie sprawy władzom wydziału czy innej instytucji, do której autor jest afiliowany,
 • podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność” wprowadza zaporę ghostwriting i guestauthorship:

 • ghostwriting dotyczy sytuacji, gdy ktoś wniósł zasadniczy wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
 • z guestauthorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest wymieniany jako autor czy też współautor publikacji.

Dla przeciwdziałania wskazanym nadużyciom redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:

 • autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz określeniem ich udziału), jak również do podania informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem poprzez podpisanie oświadczenia.
 • autorzy w oświadczeniu deklarują, że przesłany do druku artykuł nie był wcześniej publikowany oraz że nie jest on obarczony wadami prawnymi.

Autorzy są zobowiązani do przestrzegania standardów etycznych:

 • zasady rzetelności naukowej,
 • zasady oryginalności pracy,
 • zasady udostępniania danych,
 • zasady przeciwdziałania konfliktom interesów,
 • zasady autorstwa pracy,
 • zasady rzetelności źródeł,
 • zasady korekty błędów w ogłoszonych pracach,
 • zasady wykluczenia publikacji zbędnej, zwielokrotnionej lub równoległej.

Członkowie redakcji dochowują w pracy wydawniczej standardów etycznych stojąc na straży:

 • zasady przeciwdziałania konfliktom interesów,
 • zasady poufności,
 • zasady terminowości,
 • zasady obiektywizmu,
 • zasady rzetelności źródeł.


Członkowie redakcji dochowują w pracy wydawniczej standardów etycznych stojąc na straży:

 1. Nadesłane teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do procesu recenzyjnego przekazane są do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego i nie pozostają z autorem lub autorami tekstu w konflikcie interesów typu pracy w tej samej jednostce naukowej, ścisłej współpracy naukowej, zależności służbowej lub bliskich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński). Jeżeli taki konflikt interesów zachodzi, recenzenci powinni poinformować o tym redakcję czasopisma. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzentów i autorów nadesłanego tekstu (double-blind peer review). W przypadku, gdy grono specjalistów w danej specjalności naukowej jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od powyższych zasad.
 2. Recenzent powinien odmówić oceny nadesłanego tekstu, gdy istotnie wykracza ona poza zakres jego naukowego doświadczenia i kompetencji.
 3. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji, niedopuszczenia go do publikacji, względnie dopuszczenia go do publikacji po wprowadzeniu koniecznych poprawek, podanych do wiadomości redakcji i autorowi.
 4. Recenzent winien powiadomić redakcję o zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego tekstu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści, nie podanych w aparacie naukowym tekstu.
 5. Recenzenci są zobowiązani do poufności względem wszystkich informacji przekazanych im przez redakcję. Recenzenci nie mogą bez pisemnie wyrażonej zgody autorów wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w dostarczonych im tekstach przed ich publikacją, także wtedy, gdy recenzowany tekst nie został przyjęty do publikacji.
 6. Recenzje wykonywane są nieodpłatnie.


Odpowiedzialność i prawa autorów

 1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowej musi opierać się na twórczym i istotnym wkładzie w badania, a więc na znaczącym udziale w inicjowaniu idei naukowej, tworzeniu koncepcji oraz projektowaniu badań, na istotnym udziale w pozyskiwaniu danych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz w istotnym wkładzie w intelektualne projektowanie i pisanie artykułu. Wszystkie osoby, które miały istotny wkład w powstanie artykułu powinny być podane jako jego współautorzy. Wkład intelektualny innych osób, mających istotny wpływ na publikowane badania, powinien zostać stosownie zaznaczony. Uzyskane wsparcie finansowe, jak również innego rodzaju pomoc, powinny zostać również stosownie zaznaczone. Kolejność nazwisk współautorów publikacji zależy od samych współautorów.
 2. Korzystanie z publikacji innych autorów, a także własnych publikacji autorów powinno być odpowiednio udokumentowane w przypisach i bibliografii. Wszelkie formy plagiatów lub autoplagiatów, czyli wykorzystania innych źródeł bez ich adekwatnego podania w aparacie naukowym, są niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest także autorstwo ukryte lub pozorne. W takich przypadkach redakcja czasopisma ma prawo odmówić publikacji artykułu, wycofać artykuł już opublikowany, zażądać opublikowania wyjaśnień i przeprosin, jak również podjąć odpowiednie kroki dyscyplinarne i prawne.
 3. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma „Teologia i Moralność”. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. W celu przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check przy użyciu oprogramowania iThenticate.
 5. Za zgodą redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w „Teologia i Moralność” mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
 6. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
 7. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 International.


Odpowiedzialność i prawa recenzentów

 1. Nadesłane teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do procesu recenzyjnego są przekazane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego i nie pozostają z autorem lub autorami tekstu w konflikcie interesów typu pracy w tej samej jednostce naukowej, ścisłej współpracy naukowej, zależności służbowej lub bliskich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński). Jeżeli taki konflikt interesów zachodzi, recenzenci powinni poinformować o tym redakcję czasopisma. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzentów i autorów nadesłanego tekstu (double-blind peer review). W przypadku, gdy grono specjalistów w danej specjalności naukowej jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od powyższych zasad.
 2. Recenzent powinien odmówić oceny nadesłanego tekstu, gdy istotnie wykracza ona poza zakres jego naukowego doświadczenia i kompetencji.
 3. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji, niedopuszczenia go do publikacji, względnie dopuszczenia go do publikacji po wprowadzeniu koniecznych poprawek, podanych do wiadomości redakcji i autorowi.
 4. Recenzent winien powiadomić redakcję o zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego tekstu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści niepodanych w aparacie naukowym tekstu.
 5. Recenzenci są zobowiązani do poufności względem wszystkich informacji przekazanych im przez redakcję. Recenzenci nie mogą bez pisemnie wyrażonej zgody autorów wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w dostarczonych im tekstach przed ich publikacją, także wtedy, gdy recenzowany tekst nie został przyjęty do publikacji.
 6. Recenzje są wykonywane nieodpłatnie.