Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Oświadczam, że jestem autorem/współautorem składanej do druku publikacji, oraz wykluczam autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w przesyłanym artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia autorstwa ukrytego oraz autorstwa pozornego.
 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie (ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla redaktora).
 • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 • Plik zgłoszenia został zapisany w formatach Microsoft Word (docx, doc, rtf).
 • Redakcja prosi autorów, aby w zgłoszeniach w systemie Pressto słowa kluczowe wprowadzać osobno, tzn. po wpisaniu każdego słowa kluczowego nacisnąć klawisz Enter, po czym dopiero wprowadzać kolejne słowo kluczowe + Enter, itd...
 • Oświadczam, że nie stwierdzam obecności konfliktu interesów, który wpływałby na proces recenzji i publikacji tekstu w niniejszym czasopiśmie.

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, związane z teologicznomoralnym, filozoficznym, socjologicznym oraz familiologicznym profilem tematycznym czasopisma. W czasopiśmie „Teologia i Moralność” prezentowane są publikacje w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Wyjątkowo może zostać dopuszczony artykuł w innym języku. Materiały do publikacji z zapowiedzianym tematem należy przesyłać odpowiednio do 15 grudnia i 15 maja. Tematy poszczególnych numerów czasopisma znajdują się zakładce Ogłoszenia.

 2. W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny tekstów składanych do publikacji w czasopiśmie „Teologia i Moralność” każdy artykuł jest poddany sprawdzeniu poprzez oprogramowanie iThenticate, a następnie recenzji dwóch niezależnych specjalistów z danej dziedziny z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości (double-blind review process). Recenzje zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (patrz Formularz recenzji). Na podstawie uzyskanych ocen redakcja na kolegium redakcyjnym podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu lub odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia sugerowanych przez recenzentów poprawek. Uwzględniając przyjęty na dany rok limit tekstów, redakcja rości sobie prawo do nieprzyjęcia do druku artykułów także w przypadku ich pozytywnej oceny. W niektórych przypadkach Redakcja może zaproponować autorom opublikowanie tekstów w następnym roku kalendarzowym.

 3. Redakcja wprowadza limity czasowe w stosunku do publikacji recenzji naukowych. Dla książek polskojęzycznych wynosi on 3 lata, a dla obcojęzycznych 5 lat od daty ukazania się.

 4. Redakcja przyjmuje materiały poprzez elektroniczny system zarządzania czasopismem na platformie Pressto, dostępny poprzez witrynę internetową czasopisma: Zgłoś nowy tekst. Przesłanie artykułu do redakcji nastąpi po dołączeniu wszystkich elementów publikacji:
  (1) tytuł w języku polskim
  (2) tytuł w języku angielskim
  (3) imię i nazwisko
  (4) afiliacja naukowa autora lub, jeśli autor nie posiada afiliacji naukowej, miejscowość w której autor tworzy
  (5) adres email
  (6) ORCID ID (numer ORCID uzyskać można, wypełniając ankietę on-line: https://orcid.org/register; w przypadku zapomnienia numeru ORCID, można go odnaleźć na stronie: https://orcid.org/orcid-search/search)
  (7) abstrakt w języku polskim – patrz punkt 6; (dotyczy materiałów publikowanych w językach angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim)
  (8) słowa kluczowe w języku polskim (dotyczy materiałów publikowanych w językach angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim)
  (9) abstrakt w języku angielskim – patrz punkt 6;(dotyczy materiałów publikowanych w językach polskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim)
  (10) słowa kluczowe w języku angielskim (dotyczy materiałów publikowanych w językach polskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim)
  (11) tekst artykułu – patrz punkt 7
  (12) bibliografia (sporządzonego w porządku alfabetycznym). Zobacz zakładka: Zapis bibliografii i przypisów (styl Chicago)
  (13) nota o autorze w języku polskim oraz angielskim (powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko – tytuł/stopień naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany oraz zainteresowania naukowe).

 5. Łączna objętość tekstu artykułu, załączonej bibliografii oraz Abstraktu w języku polskim i angielskim nie powinna przekraczać 35 tys. znaków (w tym spacji).

 6. Abstrakt ma przede wszystkim znaczenie metodologiczne. Powinien zawierać wyraźnie zaznaczone tło rozważań naukowych, przedmiot i cel badań, zastosowane metody, wnioski i konkluzję. Jego objętość to 550-600 znaków ze spacjami.

 7. Tekst artykułu powinien posiadać wyraźnie wyodrębniony wstęp i zakończenie oraz logiczną wewnętrzną strukturę (format numeracji: 1., 1.1., 2., 2.1. itd.). Wstęp i zakończenie nie są numerowane. Teksty przesyłane do redakcji nie powinny zawierać wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.), z wyjątkiem kursywy stosowanej przy zapisie tytułów publikacji oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą w cudzysłowie.

 8. Obowiązującym stylem zapisu bibliografii i przypisów jest styl Chicago. Przypisy dokumentujące należy umieszczać w tekście w nawiasach. Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.

 9. W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski) należy drogą elektroniczną dostarczyć redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.

 10. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.

 11. Redakcja uzależnia publikację materiałów od złożenia przez autora oświadczenia w sprawie procedur etycznych obowiązujących w nauce oraz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na rzecz wydawcy dostępnych podczas zgłaszania tekstu.

 12. Opublikowane w „Teologia i Moralność” materiały są w całości udostępniane w internetowej wersji czasopisma oraz w bazach i repozytoriach, w których jest ono indeksowane.


Zapis bibliografii i przypisów – styl Chicago

Redakcja czasopisma przyjmuje tylko te artykuły, których autorzy dostosują zapisy do podanych niżej zasad.

Wymogi dotyczące zapisu bibliograficznego:

 • Przypisy oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię (w układzie alfabetycznym) należy sporządzić wg stylu Chicago. Jego reguły dostosowane do polskich zasad interpunkcyjnych zamieszczone zostały poniżej.
 • Przypisy należy umieszczać w tekście w nawiasach. Zawierają one: nazwisko autora, rok publikacji oraz strony odwołania np. (Nagórny 2016, 23-25).
 • Jeśli w bibliografii znajduje się kilka pozycji tego samego autora wydanych w tym samym roku, odróżniamy je w przypisach, dopisując do roku wydania kolejne litery alfabetu (ta sama litera alfabetu musi być umieszczona również przy roku wydania w opisie danej publikacji w bibliografii).
 • Jeśli cytowana pozycja ma DOI, należy go wskazać w zapisie bibliograficznym:
  Kijewska, Agnieszka. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena's Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-2
 • Jeśli w cytowanej  publikacji odnotowano wyłącznie inicjał imienia autora, należy podać ten inicjał.
 • Nie stosujemy skrótów: tamże, dz. cyt., tenże, taż, ibidem, op.cit., idem, eadem.
 • Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie w celu uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
 • Słowa techniczne w zapisie bibliograficznym (i, w, red., tłum. itp.) zapisujemy w języku zgodnym z językiem wiodącym publikacji.
 • Zasady zapisu bibliografii i przypisów w stylu Chicago dla publikacji w języku polskim:

1. Książka

1.1. Jednego autora
a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Wojtyła, Karol. 19823. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Wojtyła 1982, 18-20)

1.2. Dwóch lub trzech autorów
a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Rosenhan, David i Martin Seligam. 1994. Psychopatalogia, t. 1. Warszawa: PWN.
b) Przypis: (Rosenhan i Seligam 1994, 52)

1.3. W przypadku 4 i więcej autorów
a) Bibliografia:
Zapis bibliograficzny zawiera tylko Nazwisko, Imię pierwszego autora wraz z dopiskiem et al. („i inni”).
Franco, Antonino et al. 1994. Prospettive ethiche nella postmodernita. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo.
b) Przypis: (Franco et al. 2016, 45)

2. Rozdział z pracy zbiorowej

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł rozdziału/artykułu. W: Tytuł dzieła (kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Bronk, Andrzej. 1992. Wielość nauk i jedność nauki. W: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. Stanisław Kamiński, 345-370. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Bronk 1992, 347)

3. Artykuł w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (kursywą), tom(numer), zakres stron.
Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26.
b) Przypis: (Kijewska 2015, 14).

4. Zapis tłumaczenia:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą), tłum. Imię i Nazwisko. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Alfaro, Juan. 1975. Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, tłum. Piotr Leszan. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
b) Przypis: (Alfaro 1975, 14).

5. Publikacje elektroniczne:

a) Bibliografia:
Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp: 10.07.2014. http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html.
b) Przypis: (Szymona 2014)

a) Bibliografia:
KAI. 2016. Symfonia o Miłosierdziu na 25-lecie diecezji. Dostęp: 31.05.2016. http://ekai.pl/rokswietymilosierdzia/x100260/symfonia-o-milosierdziu-na-lecia-archidiecezji/.
b) Przypis: (KAI 2016)

a) Bibliografia:
Ekologia.pl. 2016. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Dostęp: 1.06.2016. http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html.
b) Przypis: (Ekologia.pl 2016)

a) Bibliografia:
The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time. Dostęp: 7.01.2016. http://www.accounting-degree.org/scandals.
b) Przypis: (The 10 Worst Corporate 2016)

6. Dokumenty Kościoła

a) Bibliografia:
Jan Paweł II. 1980. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju”.
b) Przypis: (Jan Paweł II 1980, 4) [gdzie 4 oznacza nr w dokumencie]

a) Bibliografia:
Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
b) Przypis: (Sobór Watykański II 1965, 12) [gdzie 12 oznacza nr w dokumencie]

7. Artykuł bez autora w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Bursa dla młodz. rękodzielniczej i przemysłowej im. Lubomirskiego w Krakowie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 1, 32.
b) Przypis: (Bursa dla młodzieży, 1928, 32).

8. Zapis pracy zbiorowej bez wyszczególnienia poszczególnych publikacji ją tworzących:

a) Bibliografia:
Corporate Governance Failures. The Role of Institutional Investors in the Global Financial Crisis, red. James P. Hawley, Shyam J. Kamath i Andrew T. Williams. 2011. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
b) Przypis: (Corporate Governance Failures 2011, 45-47)

9. W przypadkach nietypowych (np. archiwalia) redakcja dopuszcza w bibliografii zapis autorski, uwzględniający jednak ogólne zasady stylu Chicago, np.:

a) Bibliografia:
Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie „na Piasku”, AKKr 523/63 1681: Inventarium conventus Płonscensis Ordinis Carmelitarum Regularis Observantiae pro venerabili capitule in convento Cracoviensi.
b) Przypis: (AKKr 523/63 1681)Przykłady:

1. Zapis pozycji jednego autora
a) Bibliografia:
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin
b) Przypis: (Pollan 2006, 99-100)

2. Zapis pozycji posiadające dwóch lub więcej autorów
a) Bibliografia:
Ward, Geoffrey C. and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941-1945. New York: Knopf.
b) Przypis: (Ward and Burns 2007, 52)

3. Rozdział pracy zbiorowej
a) Bibliografia:
Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell and Jeremy Walton, 67-83. Chicago: University of Chicago Press.
b) Przypis: (Kelly 2010, 77)

4. Zapis czasopisma
a) Bibliografia:
Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439-458.
b) Przypis: (Weinstein 2009, 440)

5. Tłumaczenie
a) Bibliografia
García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.
b) Przypis: (García Márquez 1988, 242-55)


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORÓW

Umowa Redakcji z Autorem

§ 1
Autor oświadcza, że jest twórcą artykułu, zwanego dalej „Utworem”, który wchodzi w skład

§ 2
Autor oświadcza, że Utwór ma charakter oryginalny i zapewnia, że został stworzony z poszanowaniem praw autorskich innych osób oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.

Autor oświadcza, że dostarczony Wydawcy Utwór jest jego ostateczną wersją oraz że jest przygotowany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów.

Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a nadto że korzystanie z Utworu i rozporządzanie nim przez Wydawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku pojawienia się roszczeń z tego tytułu, Autor zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Wydawca poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Wydawcy bądź innych osób. 

§ 3
Wydawca jest uprawniony do kontaktowania się z Autorem za pośrednictwem Redaktora Naukowego, który w wykonania umowy wiążącej go z Wydawcą ma prawo zastępowania Wydawcy przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Autor zobowiązuje się do wykonania korekty autorskiej Utworu w terminie wyznaczonym przez Redaktora Naukowego Czasopisma lub upoważnia Redaktora Naukowego Czasopisma do wykonania korekty w jego imieniu.

Autor oświadcza, że poza wykonaniem korekty w sposób opisany w niniejszym paragrafie, w czasie korzystania przez Wydawcę z Utworu w ramach udzielonej licencji nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego w jakiejkolwiek innej postaci.

§ 4
Strony zgodnie ustalają, że udzielenie licencji, o których mowa w § 3, na wszystkich wskazanych polach eksploatacji, oraz przeniesienie praw i udzielenia zezwoleń, określonych w § 3, a także przeniesienie własności egzemplarza/egzemplarzy Utworu oraz nośników, na których Utwór utrwalono, następuje: nieodpłatnie.

§ 5
Na stronie redakcyjnej, papierowej wersji czasopisma, w każdym egzemplarzu Utworu zostanie zamieszczona nota następującej treści:  
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Poznań …rok wydania….

Autor otrzyma jeden egzemplarz autorski Utworu w postaci pliku pdf do druku albo wydrukowanego czasopisma.

§ 6
Cenę egzemplarzy Utworu, wielkość poszczególnych nakładów i dodruków oraz sposób wydania i rozpowszechniania ustala Wydawca.

§ 7
Wydawca i Autor zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) lub innymi przepisami prawa polskiego, a Autor zobowiązuje się jako podmiot przetwarzający do przestrzegania obowiązków wynikających z art. 28 i nast. wspomnianego rozporządzenia.

Na podstawie niniejszej umowy Wydawca jako administrator danych osobowych powierza Autorowi przetwarzanie (w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie, niszczenie) następujących kategorii danych osobowych ze strony Wydawcy: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy, funkcja lub stanowisko osób reprezentujących Wydawcę, osób kontrasygnujących umowę, osób parafujących umowę oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu umowy, a także adres e-mail lub numer telefonu osób wskazanych do kontaktu, imię i nazwisko osób wykonujących prace w ramach realizacji przedmiotu umowy, a także adres e-mail lub telefon osób tych osób. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Autor przetwarza powierzone dane w zakresie i dla realizacji niniejszej umowy przetwarza je zgodnie z poleceniem administratora danych.

Autor, któremu powierzono przetwarzanie danych po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 36 godzin, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Wydawca i Autor oświadczają, że dane osobowe Autora oraz dane osobowe, o których mowa w ust. 2, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, jak również w celu wypełniania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz realizacji zobowiązań podatkowych, a ponadto w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. Niezwłocznie po upływie powyższego okresu Autor zobowiązuje się do przekazania lub trwałego zniszczenia we własnym zakresie (zgodnie z decyzją administratora) ewentualnych dokumentów, ich kopii lub nośników zawierających dane osobowe, o których mowa w ust. 2.

§ 8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby Wydawcy, według prawa i procedury polskiej.


Prawa autorskie

1. Autor oświadcza, że udziela Wydawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu, w całości, jak i w części, określonego w § 1 ust.1, na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym na następujących polach eksploatacji:

 • digitalizacja Utworu dowolną techniką do formatu wybranego przez Wydawcę;
 • utrwalanie Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów;
 • zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w postaci książki elektronicznej (e-book), audiobooku oraz w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku;
 • rozpowszechnianie Utworu odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, poprzez wprowadzanie do obrotu jego egzemplarzy, w szczególności w postaci drukowanej, elektronicznej (e-book), audiobooku, wydawnictw elektronicznych, w dziełach zbiorowych typu elektronicznych baz danych, w produktach elektronicznych i cyfrowych, w tym w ramach elektronicznych i cyfrowych baz (zbiorów) danych, w tym baz, dostępnych poprzez sieci multimedialne, np. typu Intranet i Internet, jako produktami odrębnymi lub wspólnie z innymi produktami (w tym wydawnictwami oraz w ramach utworów zbiorowych);
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworu wprowadzanie do obrotu jego egzemplarzy – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym dla sieci bibliotek i czytelni, w tym elektronicznych i cyfrowych;
 • udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych w szczególności Internetu i Intranetu, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • wykorzystywania całości, jak i fragmentów Utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;
 • wykorzystywania całości, jak i fragmentów Utworu w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami, w tym publikacji zbiorowej;
 • rozpowszechniania Utworu na zasadach licencji (sublicencji) wolnego dostępu (typu Open Access lub Creative Commons).

2. Autor oświadcza, że licencja niewyłączna opisana w ust. 1 zostaje Wydawcy udzielona:

 • z prawem udzielania sublicencji;
 • bez żadnych ograniczeń ilościowych i terytorialnych;
 • z chwilą przyjęcia Utworu;
 • na czas nieoznaczony, z prawem jej wypowiedzenia przez Autora na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

3. Wydawca oświadcza, że licencje opisaną w ust. 1-2 przyjmuje.

 • Autor wyraża zgodę na dokonywanie przez Wydawcę lub na jego zlecenie opracowań Utworu, jak i jego części. Autor wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przez Wydawcę.
 • Autor udziela Wydawcy zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, o których mowa w ust. 4 oraz przenosi na Wydawcę prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.