Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Oświadczam, że jestem jedynym autorem składanej do druku publikacji, oraz wykluczam autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia autorstwa ukrytego oraz autorstwa pozornego.
 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla redaktora).
 • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 • Tekst artykułu stosuje styl naukowy przedstawiony w zakładce "Wytyczne dla autorów", która znajduje się w zakładce "O czasopiśmie".
 • Plik zgłoszenia został zapisany w formatach Microsoft Word (docx, doc, rtf).
 • Proszę, aby w zgłoszeniach w systemie OJS naszego czasopisma słowa kluczowe wprowadzać osobno, tzn. po wpisaniu każdego słowa kluczowego nacinąć na klawiaturze przycisk Enter, po czym dopiero wprowdzać kolejne słowo kluczowe + Enter, itd...

Wytyczne dla autorów

Tematy kolejnych numerów pisma „Teologia i Moralność” zapowiadane są na stronie internetowej www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl. Materiały do publikacji związane z zapowiedzianym tematem należy przesyłać na adres Redakcji odpowiednio: do 15 stycznia i do 15 lipca. Teksty do publikacji wystarczy wysłać w wersji elektronicznej na adres: tim@amu.edu.pl.

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność” przyjmuje teksty niegdzie jeszcze niepublikowane. Nadesłane materiały zostaną poddane procedurze recenzyjnej. O jej wyniku autor zostanie poinformowany przez redakcję. W razie dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.
Przesłanie tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie oznacza przekazanie wyłącznych praw autorskich pismu „Teologia i Moralność”, co jest równoznaczne ze zgodą na elektroniczną publikację tekstu na stronach czasopisma „Teologia i Moralność”, Repozytorium AMUR oraz w „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH).
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania tekstu pod względem edytorskim i językowym.

Do każdego artykułu należy dołączyć:

 • tytuł w języku angielskim;
 • streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 1500 znaków;
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • dane autora: imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy, pełną nazwę afiliowanej uczelni;
 • oświadczenie autora.

Zasady notacji przypisów oraz cytowania:

 • Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie bądź jego część.
 • Opis publikacji zwartej powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł dzieła, podtytuł, miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą bez cudzysłowu.
 • Przypis bezpośrednio się powtarzający oznaczamy: Tamże, s. … Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego skrót (za każdym razem jednakowy), strony. Jeżeli natomiast w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie kolejne dzieła tego samego autora, wówczas przy cytowaniu drugiego dzieła zamiast inicjału imienia i nazwiska piszemy: Tenże, tytuł lub skrót dzieła, strony.
 • Cytaty powinny być dokładnie sprawdzone ze źródłem.
 • Cytaty powinny być opatrzone notką bibliograficzną.
 • Fragmenty opuszczone w cytowaniu należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.
 • Opis bibliograficzny źródeł elektronicznych wg normy PN-ISO 690-2: 1999.

Dostosowanie się przez autorów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji w czasopiśmie „Teologia i Moralność”.

Redakcja czasopisma przyjmuje tylko te artykuły, których autorzy dostosują zapisy do podanych niżej zasad.

 • Przypisy oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię (w układzie alfabetycznym) należy sporządzić wg stylu Chicago. Jego reguły dostosowane do polskich zasad interpunkcyjnych zamieszczone zostały poniżej.
 • Przypisy należy umieszczać w tekście w nawiasach. Zawierają one: nazwisko autora, rok publikacji oraz strony odwołania np. (Nagórny 2016, 23-25).
 • Jeśli w bibliografii znajduje się kilka pozycji tego samego autora wydanych w tym samym roku, odróżniamy je w przypisach, dopisując do roku wydania kolejne litery alfabetu (ta sama litera alfabetu musi być umieszczona również przy roku wydania w opisie danej publikacji w bibliografii).
 • Jeśli cytowana pozycja ma DOI, należy go wskazać w zapisie bibliograficznym:
  Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena's Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-2
 • Jeśli w cytowanej  odnotowano wyłącznie inicjał imienia autora, należy podać ten inicjał.
 • Nie stosujemy skrótów ibidem, op.cit., idem, eadem, et al.
 • Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie w celu uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
 • Słowa techniczne w zapisie bibliograficznym (i, w, red., tłum. itp.) zapisujemy w języku zgodnym z językiem wiodącym publikacji.
 • Zasady zapisu bibliografii i przypisów w stylu Chicago dla publikacji w języku polskim:

1. Książka

1.1. Jednego autora

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Wojtyła, Karol. 19823. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Wojtyła 1982, 18-20)

1.2. Dwóch lub trzech autorów
a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Rosenhan, David i Martin Seligam. 1994. Psychopatalogia, t. 1. Warszawa: PWN.
b) Przypis: (Rosenhan i Seligam 1994, 52)

1.3. W przypadku 4 i więcej autorów

a) Bibliografia:
Zapis bibliograficzny zawiera tylko Nazwisko, Imię pierwszego autora wraz z dopiskiem et al. („i inni”).
Franco, Antonino et al. 1994. Prospettive ethiche nella postmodernita. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo.
b) Przypis: (Franco et al. 2016, 45)

2. Rozdział z pracy zbiorowej

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł rozdziału/artykułu. W: Tytuł dzieła (kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Bronk, Andrzej. 1992. Wielość nauk i jedność nauki. W: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. Stanisław Kamiński, 345-370. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Bronk 1992, 347)

3. Artykuł w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (kursywą), tom(numer), zakres stron.
Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26.
b) Przypis: (Kijewska 2015, 14).

4. Zapis tłumaczenia:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą), tłum. Imię i Nazwisko. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Alfaro, Juan. 1975. Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, tłum. Piotr Leszan. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
b) Przypis: (Alfaro 1975, 14).

5. Publikacje elektroniczne:

a) Bibliografia:
Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp: 10.07.2014. http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html.
b) Przypis: (Szymona 2014)

a) Bibliografia:
KAI. 2016. Symfonia o Miłosierdziu na 25-lecie diecezji. Dostęp: 31.05.2016. http://ekai.pl/rokswietymilosierdzia/x100260/symfonia-o-milosierdziu-na-lecia-archidiecezji/.
b) Przypis: (KAI 2016)

a) Bibliografia:
Ekologia.pl. 2016. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Dostęp: 1.06.2016. http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html.
b) Przypis: (Ekologia.pl 2016)

a) Bibliografia:
The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time. Dostęp: 7.01.2016. http://www.accounting-degree.org/scandals.
b) Przypis: (The 10 Worst Corporate 2016)

6. Dokumenty Kościoła

a) Bibliografia:
Jan Paweł II. 1980. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju”.
b) Przypis: (Jan Paweł II 1980, 4) [gdzie 4 oznacza nr w dokumencie]

a) Bibliografia:
Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
b) Przypis: (Sobór Watykański II 1965, 12) [gdzie 12 oznacza nr w dokumencie]

7. Artykuł bez autora w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Bursa dla młodz. rękodzielniczej i przemysłowej im. Lubomirskiego w Krakowie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 1, 32.
b) Przypis: (Bursa dla młodzieży, 1928, 32).

8. Zapis pracy zbiorowej bez wyszczególnienia poszczególnych publikacji ją tworzących:

a) Bibliografia:
Corporate Governance Failures. The Role of Institutional Investors in the Global Financial Crisis, red. James P. Hawley, Shyam J. Kamath i Andrew T. Williams. 2011. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
b) Przypis: (Corporate Governance Failures 2011, 45-47)

9. W przypadkach nietypowych (np. archiwalia) redakcja dopuszcza w bibliografii zapis autorski, uwzględniający jednak ogólne zasady stylu Chicago, np.:

a) Bibliografia:
Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie „na Piasku”, AKKr 523/63 1681: Inventarium conventus Płonscensis Ordinis Carmelitarum Regularis Observantiae pro venerabili capitule in convento Cracoviensi.
b) Przypis: (AKKr 523/63 1681)Przykłady:

1. Zapis pozycji jednego autora
a) Bibliografia:
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin
b) Przypis: (Pollan 2006, 99-100)

2. Zapis pozycji posiadające dwóch lub więcej autorów
a) Bibliografia:
Ward, Geoffrey C. and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941-1945. New York: Knopf.
b) Przypis: (Ward and Burns 2007, 52)

3. Rozdział pracy zbiorowej
a) Bibliografia:
Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell and Jeremy Walton, 67-83. Chicago: University of Chicago Press.
b) Przypis: (Kelly 2010, 77)

4. Zapis czasopisma
a) Bibliografia:
Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439-458.
b) Przypis: (Weinstein 2009, 440)

5. Tłumaczenie
a) Bibliografia
García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.
b) Przypis: (García Márquez 1988, 242-55)

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.