Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Tematy kolejnych numerów pisma „Teologia i Moralność” zapowiadane są na stronie internetowej www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl. Materiały do publikacji związane z zapowiedzianym tematem należy przesyłać na adres Redakcji odpowiednio: do 15 stycznia i do 15 lipca. Teksty do publikacji wystarczy wysłać w wersji elektronicznej na adres: tim@amu.edu.pl.

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność” przyjmuje teksty niegdzie jeszcze niepublikowane. Nadesłane materiały zostaną poddane procedurze recenzyjnej. O jej wyniku autor zostanie poinformowany przez redakcję. W razie dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.
Przesłanie tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie oznacza przekazanie wyłącznych praw autorskich pismu „Teologia i Moralność”, co jest równoznaczne ze zgodą na elektroniczną publikację tekstu na stronach czasopisma „Teologia i Moralność”, Repozytorium AMUR oraz w „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH).
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania tekstu pod względem edytorskim i językowym.

Do każdego artykułu należy dołączyć:

 • tytuł w języku angielskim;
 • streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 1500 znaków;
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • dane autora: imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy, pełną nazwę afiliowanej uczelni;
 • oświadczenie autora.

Zasady notacji przypisów oraz cytowania:

 • Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie bądź jego część.
 • Opis publikacji zwartej powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł dzieła, podtytuł, miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą bez cudzysłowu.
 • Przypis bezpośrednio się powtarzający oznaczamy: Tamże, s. … Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego skrót (za każdym razem jednakowy), strony. Jeżeli natomiast w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie kolejne dzieła tego samego autora, wówczas przy cytowaniu drugiego dzieła zamiast inicjału imienia i nazwiska piszemy: Tenże, tytuł lub skrót dzieła, strony.
 • Cytaty powinny być dokładnie sprawdzone ze źródłem.
 • Cytaty powinny być opatrzone notką bibliograficzną.
 • Fragmenty opuszczone w cytowaniu należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.
 • Opis bibliograficzny źródeł elektronicznych wg normy PN-ISO 690-2: 1999.

Dostosowanie się przez autorów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji w czasopiśmie „Teologia i Moralność”.