O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo naukowe Teologia i Moralność jest wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2006. Ukazuje się ono jako półrocznik pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Jest ono forum wymiany myśli autorów polskich i zagranicznych dotyczące najbardziej aktualnych problemów teologicznomoralnych. Pierwszeństwo tej dyscypliny naukowej nie oznacza jednak zamknięcia się na przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, co stwarza możliwości szerszego oglądu danego zagadnienia. Publikacja nowych numerów czasopisma przewidziana jest na czerwiec i grudzień danego roku. Każda z edycji czasopisma ma temat wiodący, który jest zasadniczym czlonem danego numeru. W czasopiśmie jednak znajdują też miejsce teksty spoza głównego tematu.

Proces recenzji

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ARTYKUŁÓW DO PROCEDURY RECENZOWANIA

 • Temat artykułu musi być zgodny z profilem czasopisma.
 • Od strony formalnej obowiązuje logiczna struktura, język naukowy, streszczenia, słowa kluczowe, aparat naukowy.
 • Od strony merytorycznej autor musi się odnieść w artykule do określonego problemu naukowego, a nie tylko rekapitulować wiedzę podręcznikową na dany temat.
 • Jeżeli artykuł dotyczy omawianych już problemów, autor powinien wnieść w nim nowe aspekty i punkty widzenia.
 • W przypadku gdy jedna z recenzji jest negatywna, decyzję w kwestii opublikowania w czasopiśmie „Teologia i Moralność” podejmuje Zespół Redakcyjny. Dwie negatywne recenzje eliminują artykuł z dalszej procedury.

PROCEDURA RECENZOWANIA (obowiązuje od 2012 roku)
Przyjęte przez czasopismo „Teologia i Moralność” zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • W przypadku tekstów, które powstały w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor pracy.
 • W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review proces (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
 • W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a autorem (bezpośrednie relacje osobiste, relacje zależności zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 • Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny formułując jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) z podaniem autrostwa, tytułu, źródła oraz odnośnikiem do oryginalnego utworu ze stony czasopisam i numeru DOI.

Zasady etyki

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność” wprowadza zaporę ghostwriting i guest authorship.
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł zasadniczy wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest wymieniany jako autr czy też współautor publikacji.

Aby przeciwstawić się wyżej wymienionym zjawiskom, redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:

 • Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz określeniem ich udziału), jak również do podania informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem poprzez podpisanie oświadczenia.
 • Ponadto autorzy w oświadczeniu deklarują, że przesłany do druku artykuł nie był wcześniej publikowany oraz że nie jest on obarczony wadami prawnymi.

Oświadczenie może być przesłane drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu do druku). Poprzez wersję elektroniczną oświadczenia rozumie się skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: tim@amu.edu.pl W wersji tradycyjnej oświadczenie należy przesłać na adres redakcji czasopisma.

Recenzenci

WYKAZ RECENZENTÓW 29 i 30 (2021)

 • prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Błasiak – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv. – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz SVD – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Paweł Kaźmierczak, prof. AI – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
 • ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Królczyk – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ks. prof. dr Józef Niewiadomski – Universität Innsbruck (Austria)
 • dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Andrzej Szafulski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WYKAZ RECENZENTÓW 27 i 28 (2020)

 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz SVD – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
 • ks. prof. UJPII dr. hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. UJPII dr hab. Tomasz Kraj – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Królczyk - Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. KUL dr hab. Dariusz Lipiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr Józef Niewiadomski – Universität Innsbruck (Austria)
 • ks. prof. KUL dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. UKSW dr hab. Maria Ryś – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Szafulski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • prof. UKW dr hab. Paweł Trzos – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz
 • ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Adam Zadroga – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Anna Zellma – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

WYKAZ RECENZENTÓW 25 i 26 (2019)

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Bartoszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz SVD – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
 • ks. prof. UJPII dr. Hab.Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. UJPII dr hab. Tomasz Kraj – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Królczyk - Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Leon Nieścior OMI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr Józef Niewiadomski – Universität Innsbruck (Austria)
 • ks. prof. KUL dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki – Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. UKW dr hab. Paweł Trzos – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz
 • ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. prof. dr hab. Norbert Widok – Uniwersytet Opolski
 • ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Anna Zellma – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

WYKAZ RECENZENTÓW 23 i 24 (2018) 

 • Ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Jarosław Horowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • O. prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
 • Ks. dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. USWPS dr hab. Jacek Kurzępa – Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. dr hab. Piotr Roszak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • Ks. dr hab. Jacek Szymański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WYKAZ RECENZENTÓW 21 i 22 (2017)

1. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2. Ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
3. Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
4. O. prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
5. Ks. dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
6. Prof. SGH dr hab. Paweł Kulpaka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
7. Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
8. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9. Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
10. Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
11. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
12. Ks. prof. Dr hab. Adam Skreczko – Uniewrsytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13. Ks. prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
14. Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
15. Dr hab. Michał Wyrostkiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
16. Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
17. Ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

WYKAZ RECENZENTÓW 19 i 20 (2016)

 1. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. Ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 3. Ks. prof. dr hab. Alojzy Dróżdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 4. Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 5. Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 6. Ks. dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 7. Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 8. Ks. dr hab. Wiesław Kraiński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 9. Prof. UW dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski
 10. Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 11. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 12. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 13. Ks. dr hab. Andrzej Muszala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 14. Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 15. Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 16. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 17. Ks. prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 18. Ks. prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 19. Ks. dr hab. Jacek Szymański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 20. Ks. prof. KUL dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 21. Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

WYKAZ RECENZENTÓW 17 i 18 (2015)

 1. Ks. dr hab. Antoni Bartoszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 2. Ks. Prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 3. Ks. Prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 4. Ks. Prof. dr hab. Alojzy Dróżdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 5. O. Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 6. Ks. dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 7. O. Prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 8. Ks. Prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 9. Ks. Prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 10. Ks. Prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 11. Ks. Prof. UJPII dr hab. Andrzej Muszala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 12. Ks. Prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 13. Ks. Prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 14. Ks. Prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 15. Ks. Prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 16. Prof. WSNHiD dr hab. Józef Szopiński – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 17. Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

WYKAZ RECENZENTÓW 15 i 16 (2014)

 1. ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. ks. dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 3. ks. prof. dr hab. Alojzy Dróżdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 4. ks. dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 5. prof. UW dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski
 6. Dr hab. Paweł Kulpaka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 7. ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 8. ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 9. ks. dr hab. Andrzej Muszala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 10. ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 11. ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 12. ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 13. ks. prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 14. prof. WSB dr hab. Józef Szopiński - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sącu