Problematyka samobójstw w ujęciu Marii Jarosz

Main Article Content

Adam Czabański
Janusz Mariański

Abstrakt

Artykuł opisuje dorobek naukowy Marii Jarosz, która uchodziła za jedną z najważniejszych badaczek problematyki samobójstw w Polsce. Maria Jarosz korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego dokonała unikalnych i wnikliwych analiz zjawiska samobójstw. W swoich badaniach wiązała fenomen samobójstwa ze zjawiskami makrospołecznymi, takimi jak kryzys gospodarczy, bezrobocie, przemiany stylów życia w środowiskach miejskich i wiejskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czabański, A., & Mariański, J. (2019). Problematyka samobójstw w ujęciu Marii Jarosz. Teologia I Moralność, 13(2(24), 225-241. https://doi.org/10.14746/tim.2018.24.2.13
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Adam Czabański, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu

Adam Czabański – doktor habilitowany, socjolog i suicydolog. Wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autor 220 publikacji naukowych, w tym 11 książek.

Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Janusz Mariański – profesor zwyczajny doktor habilitowany, socjolog specjalizujący się w socjologii moralności i socjologii religii. Wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1984 roku aż do przejścia na emeryturę kierownik Katedry Socjologii Moralności w Instytucie Socjologii KUL. Wieloletni członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Autor ponad tysiąca publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu książek.

Bibliografia

 1. Durkheim É. (2006), Samobójstw. Studium z socjologii, tłum. K. Wakar, Warszawa.
 2. Hołyst B. (1968), Samobójstwa w Polsce i w niektórych innych państwach, „Zdrowie Psychiczne” nr 2, s. 22-23.
 3. Hołyst B. (1983), Samobójstwo – przypadek czy konieczność?, Warszawa.
 4. Hołyst B. (2012), Suicydologia, Warszawa.
 5. Hołyst B. (2013), Dynamika i struktura samobójstw w Polsce, w: Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego a samobójstwa, red. B. Hołyst, Warszawa, s. 11-290.
 6. Jarosz M. (1975), Wybrane zagadnienia patologii społecznej, Warszawa.
 7. Jarosz M. (1977), Samobójstwa i ich społeczne determinanty, „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 325-350.
 8. Jarosz M. (1978), Le suicide en Pologne, „Revue d’études comparatives est-quest”, nr 4, s. 65-101.
 9. Jarosz M. (1979), Problemy dezorganizacji rodziny. Determinanty i społeczne skutki, Warszawa.
 10. Jarosz M. (1980), Samoniszczenie. Samobójstwo. Alkoholizm. Narkomania, Wrocław.
 11. Jarosz M. (1985), Suicides in Poland as an Indicator of Social Disintegration, „Social Indicators Research”, nr 4, s. 449-464.
 12. Jarosz M. (1995), Polscy samobójcy i ich cechy społeczno-zawodowe, w: Samobójstwo, red. B. Hołyst i M. Staniaszek, Warszawa–Łódź, s. 9-31.
 13. Jarosz M. (1997), Samobójstwo, Warszawa.
 14. Jarosz M. (1999), Rezygnacja z życia: analiza socjologiczna zjawiska samobójstwa w Polsce, „Ethos”, nr 3, s. 115-126.
 15. Jarosz M. (2002), Samobójstwo, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, red. W. Kwaśniewicz, Warszawa, s. 9-12.
 16. Jarosz M. (2004), Samobójstwo: ucieczka przegranych, Warszawa.
 17. Jarosz M. (2005a), Suicides, tłum. W. Gaignebet, Paris.
 18. Jarosz M. (2005b), Samobójstwa w III Rzeczypospolitej w perspektywie światowej. Analiza socjologiczna, „Suicydologia”, t. I, s. 1-13.
 19. Jarosz M. (2012), Ludzie i instytucje. Samobójstwa jako wskaźnik dezintegracji społecznej, w: Instytucje: konflikty i dysfunkcje, red. M. Jarosz, Warszawa, s. 298-329.
 20. Jarosz M. (2013a), Samobójstwa. Dlaczego teraz?, Warszawa.
 21. Jarosz M. (2013b), Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu, Warszawa.
 22. Jarosz M. (2015a), Samobójstwa w czasach kryzysu, „Suicydologia”, t. VII, s. 5-17.
 23. Jarosz M., Kozak M.W. (2015b), Eksplozja nierówności?, Warszawa.
 24. Jarosz M., Kozak M.W. (2016), Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo, Warszawa.
 25. Jarosz M., Krawczyk J. (1995), Niektóre przejawy patologii społecznej – samobójstwa i przestępczość, w: Prywatyzacja polskiej gospodarki w ujęciu regionalnym. Aspekty społeczno-ekonomiczne, red. M. Jarosz, Warszawa, s. 93-119.
 26. Jarosz M. red. (2010), Polacy równi i równiejsi (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim), Warszawa.
 27. Jarosz M. red. (2005), Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Warszawa.
 28. Jarosz M. red. (2008), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa.