Filozofia wolności Karola Wojtyły

Main Article Content

Krzysztof Stachewicz

Abstrakt

Wolność to wyzwanie dla ludzkiej egzystencji, ale i dla refleksji nad bytem człowieka. Filozofowie, szczególnie w czasach nowożytnych, zbudowali kilka fundamentalnych koncepcji wolności. Karol Wojtyła zaproponował oryginalne jej ujęcie poprzez otwarcie klasycznej teorii wolności na nurty współczesne, szczególnie na fenomenologię akcentującá rolę doświadczenia. Poczucie wolności jest dane w przeżyciu „mogę-nie muszę”. Samostanowienie jawi się jako wyraz wolności. Wojtyła rozwija ten trop”, budując zręby własnego myślenia o wolności człowieka. Koncepcja ta zasługuje na wielokształtne odczytania, także w kontekstach wyzwań niesionych przez obecne czasy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

Krzysztof Stachewicz – prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii i Dialogu WT UAM,  autor ośmiu monografii oraz  około 150 artykułów i rozpraw z zakresu etyki, metaetyki, antropologii filozoficznej, filozofii zła i filozofii mistyki.

Bibliografia

 1. Bremer J. (2013), Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Kraków.
 2. Descartes R. (1958), Medytacje o pierwszej fi lozofi i, transl. by M. and K. Ajdukiewicz, vol. 1. Warsaw.
 3. Galarowicz J. (2005), Blask godności. O etyce Karola Wojtyły i nie tylko, Kęty.
 4. Galarowicz J. (2009), Paradoks egzystencji etycznej. Inspiracje: Ingarden – Wojtyła – Tischner, Kraków.
 5. Galarowicz J. (2014), Karol Wojtyła. Myśl o człowieku, Kraków.
 6. Galarowicz J. (2017), Wprowadzenie do antropologii fi lozofi cznej. Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne, Kęty.
 7. Hegel G.W.F. (1958), Wykłady z fi lozofi i dziejów, transl. by J. Grabowski, A. Landman, Warszawa.
 8. Jan Paweł II (2005), Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków.
 9. Strzyżyński P. (2013), Benjamin Libet’s experiment and its critique between 2000-2012, „Filozofi a Chrześcijańska” 10, s. 83-102.
 10. Szostek A. (1997), Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze, ed. Z.J. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk i in., Lublin, s. 437-438.
 11. Szostek A. (2013), Karola Wojtyły koncepcja wolności, „Filozofi a Chrześcijańska” 10, s. 47.
 12. Wojtyła K. (1979), Poezje i dramaty, Kraków.
 13. Wojtyła K. (1994a), Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin.
 14. Wojtyła K. (1994b), Osobowa struktura samostanowienia, in: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin