Przemiany roli ojca we współczesnej kulturze. Implikacje pedagogiczne

Main Article Content

Monika Lewicka

Abstrakt

Celem artykułu jest refleksja nad przemianami roli ojca w kontekście zachodzących zmian społeczno-kulturowych. Rola ojca wiąże się z określonym zespołem zadań, norm i oczekiwań, które ulegają zmianie. W artykule podjęta została problematyka ojcostwa w tradycyjnym ujęciu, by na jego kanwie zaprezentować współczesne postrzeganie: roli ojca w rozwoju dziecka, wpisanych w rolę funkcji i zadań. Problematyka współczesnego ojcostwa analizowana jest w kategoriach ojcostwa zaangażowanego. Uwaga autorki koncentruje się również na przekazie wartości przez ojca.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Monika Lewicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki

Monika Magdalena Lewicka – dr, adiunkt w Katedrze Badań nad Edukacją Estetyczną na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki rodziny, rodzicielstwa, dziecka i wartości. Autorka artykułów i monografii naukowych poświęconych powyższym zagadnieniom.

Bibliografia

 1. Bieńko M. (2008), Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontrakcie społecznym, w: Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Warszawa, s. 65-70.
 2. Błasiak A., Dybowska E. red. (2010), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Kraków.
 3. Brągiel J., Kawula S. (2007), Więzi społeczne w rodzinie, w: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń, s. 110-115.
 4. Cudak H. (1999), Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa.
 5. Czub M. (2014), Specyfi ka relacji dziecka z ojcem w pierwszych latach życia z perspektywy teorii przywiązania, w: Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, t. 13, nr 3, s. 74-85.
 6. Fromm E. (1994), O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Warszawa.
 7. Giddens A. (2006), Socjologia, tłum. A. Szulżycka. Warszawa.
 8. Kliszek E. (2019), Rodzina wobec zagrożeń. Rodzina wobec szans. Socjopedagogika rodziny. Studium rodziny pełnej, Warszawa.
 9. Lacroix X. (2007) Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie, Poznań.
 10. Michoń P. (2016), Udział ojca w czynnościach związanych z opieką nad dzieckiem – międzynarodowa analiza porównawcza, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 438, Wrocław, s. 64-67.
 11. Opozda D. (2015), Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie – niektóre kwestie w perspektywie metodologicznej, „Paedagogia Christiana” 2/36, s. 183-193.
 12. Pleck J.H. (2010), Paternal involvement: revised conceptualization and theoretical linkages with child out – comes, w: The Role of Father in Child Development, ed. M. Lamb, New York, s. 58-93.
 13. Plopa M. (2005), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków.
 14. Popielski K. (2008), Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin.
 15. Schon L. (2003), Synowie i ojcowie, Gdańsk.
 16. Szlendak T. (2011), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa.
 17. Szyszka M. (2018), Małżeństwo, rodzina, ojcostwo – tendencje przemian, „Roczniki Nauk Społecznych” 10(46), 2(2018), s. 7-27. DOI: 10.18290/rns.2018.46.2-1.
 18. Trzos P.A. (2014), Dziecko w rodzinie jako środowisku społecznego „stawania się”, „Teologia i Moralność”, 1(15), s. 119-130. DOI: 10.14746/TIM.2014.15.1.8.
 19. Wasilewicz M. (2011), Rola ojca w rodzinie, Laboratorium Wychowania, red. W. Korzeniak, z. 1, Pelplin.
 20. Wróblewska-Skrzek J. (2017), Nowe ojcostwo czy kryzys ojcostwa? Przemiany roli mężczyzny w rodzinie, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 18(1), s. 33-40.
 21. Zdun M. (2012), Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec-dziecko, „Horyzonty Wychowania” 21, s. 225-242.
 22. Włodarczyk J., Być tatą. Wyniki badań polskich ojców, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 94. www. Dzieckokrzywdzone.fdn.pl, [dostęp: 10.12.2019].