Professionalization of non-medical support of women in perinatal period: the significance of the doula profession [Profesjonalizacja niemedycznego wsparcia kobiet w okresie okołoporodowym – wartość zawodu douli]
PDF (English)

Słowa kluczowe

aksjologia zawodu douli
wsparcie porodow
doula
rodzicielstwo
opieka okołoporodowa

Jak cytować

Stępkowska, J. ., Królak, A., & Stępkowska, K. (2021). Professionalization of non-medical support of women in perinatal period: the significance of the doula profession [Profesjonalizacja niemedycznego wsparcia kobiet w okresie okołoporodowym – wartość zawodu douli]. Teologia I Moralność, 16(2(30), 231–245. https://doi.org/10.14746/TIM.2021.30.2.13

Abstrakt

Wprowadzenie:
Doula (gr. „kobieta, która służy”) to osoba przeszkolona do udzielania kobiecie i jej rodzinie wsparcia emocjonalnego, fizycznego i informacyjnego w czasie ciąży,
porodu i połogu.

Cel:
Celem pracy jest próba analizy roli i zadań douli na płaszczyźnie zróżnicowanych potrzeb kobiet rodzących z uwzględnieniem wyników wstępnych badań dotyczących opinii i doświadczeń polskich kobiet na temat wsparcia douli w okresie okołoporodowym.

Metody:
Przeprowadzone badanie miało charakter wstępny. Badaniem ilościowym objęto 526 kobiet z wywiadem położniczym, w wieku od 18 do 50 lat. Próba została podzielona na grupę badaną (kobiety, które kiedykolwiek skorzystały z usług douli) N=62 i grupę kontrolną (kobiety, które nigdy nie korzystały z asysty douli) N=464. Dane zostały zebrane anonimowo, za pomocą autorskiego kwestionariusza w formie badania on-line. Dobór próby celowy. Wyniki poddano analizie statystycznej. Obliczenia
wykonano w programie PQStat (wersja 1.6.6).

Wyniki:
Zawód douli i możliwość skorzystania z jej wsparcia w okresie okołoporodowym nie są szeroko rozpoznawane wśród badanych kobiet w Polsce. Wyniki wskazują na konieczność lepszego wsparcia rodzącej, zwłaszcza w zakresie potrzeb informacyjnych, emocjonalnych oraz wsparcia w zakresie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. W opinii badanych kobiet, które korzystały z asysty douli, jej wsparcie miało korzystny wpływ na przebieg okresu okołoporodowego.

Wnioski:
Wydaje się, że wsparcie douli jako dodatkowa forma opieki na oddziałach położniczych powinna być traktowana bardziej otwarcie. Niezbędna jest również promocja i popularyzacja alternatywnych form wsparcia prenatalnego i poporodowego poprzez kampanie edukacyjne i promocję dedykowanych usług opiekuńczych i wspierających, takich jak usługi douli, w celu zapewnienia lepszej opieki dla kobiet w okresie około porodowym i redukcji czynników stresogennych. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę popularyzowania informacji o istnieniu zawodu douli oraz rozpowszechniania wiedzy o zadaniach i roli douli.

https://doi.org/10.14746/TIM.2021.30.2.13
PDF (English)

Bibliografia

Acquaye, Stephanie N. and Diane L. Spatz. 2021. An Integrative Review: The Role of the Doula in Breastfeeding Initiation and Duration. The Journal of perinatal education, 30 (1), 29-47. https://doi.org/10.1891/J-PE-D-20-00037.

Adams, Crystal. 2021. Pregnancy and birth in the United States during the COVID-19 pandemic: The views of doulas. Birth, 10.1111/birt.12580. 1-7. https://doi.org/10.1111/birt.12580.

Adams, Crystal and Mica Curtin-Bowen. 2021. Countervailing powers in the labor room: The doula-doctor relationship in the United States. Social science & medicine (1982), 285, 114296. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114296.

Adamska-Sala, Iwona and Joanna Pietrusiewicz (ed.). 2018. The report on the monitoring of maternity wards ”Perinatal Care in Poland in the Light of Women’s Experiences”. Warsaw Childbirth with Dignity Foundation. Access: 10.10.2021. https://www.rodzicpoludzku.pl/images/RAPORT_FRpL_2018.pdf.

Akhavan, Sharareh and Ingela Lundgren. 2012. Midwives’ experiences of doula support for immigrant women in Sweden – a qualitative study. Midwifery, 28 (1), 80-85. https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.11.004.

Berg, Marie and Anna Terstad. 2006. Swedish women’s experiences of doula support during childbirth. Midwifery, 22 (4), 330-338. https://doi.org/10.1016/j.midw.2005.09.006.

Byrskog. Ulrica and Rhonda Small and Erica Schytt. 2020. Community-based bilingual doulas for migrant women in labour and birth – findings from a Swedish register-based cohort study. BMC pregnancy & childbirth, 20 (1), 721, 1-12. https://doi.org/10.1186/s12884-020-03412-x.

Central Statistical Office. 2020. Demographic Yearbook of Poland. Warsaw. ISSN 1505-6-716. Access: 10.10.2021. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/14/1/rocznik_demograficzny_2020.pdf.

Chen, Chia-Chi and Jia-Fu Lee. 2020. Effectiveness of the doula program in Northern Taiwan. Tzu chi medical journal, 32 (4), 373-379. https://doi.org/10.4103/tcmj.tcmj_127_19.

Cidro, Jaime et al. 2021. Putting them on a strong spiritual path: Indigenous doulas responding to the needs of Indigenous mothers and communities. International journal for equity in health, 20 (1), 189, 1-11. https://doi.org/10.1186/s12939-021-01521-3.

DeSarro, Allison K. and Rhonda K. Lanning. 2021. Innovation in Practice: Preparing Doulas to Support Cesarean Births. The Journal of perinatal education, 30 (1), 48-56. https://doi.org/10.1891/J-PE-D-20-00011.

Gankanda,Wedisha I. et al. 2021. Prevalence and associated factors of post-traumatic stress disorder (PTSD) among a cohort of Srilankan post-partum mothers: a cross-sectional study. BMC pregnancy & childbirth, 21 (1), 626. https://doi.org/10.1186/s12884-021-04058-z.

Hans, Sydney L. et al. 2018. Randomized Controlled Trial of Doula-Home-Visiting Services: Impact on Maternal and Infant Health. Maternal & child health journal, 22 (Suppl 1), 105-113. https://doi.org/10.1007/s10995-018-2537-7.

Horton, Christan and Susan Hall. 2020. Enhanced Doula Support to Improve Pregnancy Outcomes Among African American Women With Disabilities. The Journal of perinatal education, 29 (4), 188-196. https://doi.org/10.1891/J-PE-D-19-00021.

Lanning, Rhonda K. et al. 2019. Doulas in the Operating Room: An Innovative Approach to Supporting Skin-to-Skin Care During Cesarean Birth. Journal of midwifery & women’s health, 64 (1), 112-117. https://doi.org/10.1111/jmwh.12930.

Ogunwole, S. Michelle et al. 2020. Community-Based Doulas and COVID-19: Addressing Structural and Institutional Barriers to Maternal Health Equity. Perspectives on sexual and reproductive health, 52 (4), 199-204. https://doi.org/10.1363/psrh.12169.

Regulation of the Minister of Labor and Social Policy. 2014. The Classification of Professions and Specialties for the needs of the labor market and the scope of application (Dz.U. 2014, item1145 as amended).

Rivera, Mariel. 2021. Transitions in Black and Latinx Community-Based Doula Work in the US During COVID-19. Frontiers in sociology, 6, 611350, 1-8. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.611350.

Roth, Louise M. et al. 2016. North American Nurses’ and Doulas Views of Each Other. Journal of obstetric, gynecologic & neonatal nursing: JOGNN, 45 (6), 790-800. https://doi.org/10.1016/j.jogn.2016.06.011.

Rousseau, Sofie et al. 2021. Prospective risk from prenatal anxiety to post traumatic stress following childbirth: The mediating effects of acute stress assessed during the postnatal hospital stay and preliminary evidence for moderating effects of doula care. Midwifery,103, 103143. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103143.

Schobinger, Elisabeth et al. 2020. Acute and Posttraumatic Stress Disorder Symptoms in Mothers

and Fathers Following Childbirth: A Prospective Cohort Study. Frontiers in psychiatry, 11, 562054. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.562054.

Schytt, Erica et al. 2021. The community-based bilingual doula – A new actor filling gaps in labour care for migrant women. Findings from a qualitative study of midwives’ and obstetricians’ experiences. Sexual & reproductive healthcare: official journal of the Swedish Association of Midwives, 28, 100614. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100614.

Searcy, Julie Johnson and Angela N. Castañeda. 2021. On the Outside Looking In: A Global Doula Response to COVID-19. Frontiers in sociology, 6, 613978, 1-9. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.613978.

Stevens, Jeni et al. 2011. Midwives’ and doulas’ perspectives of the role of the doula in Australia: a qualitative study. Midwifery, 27 (4), 509-516. https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.04.002.

Ström, Ingrid et al. 2021. Experiences of working as a cultural doula in Sweden: An interview study. European journal of midwifery, 5, 20, 1-5. https://doi.org/10.18332/ejm/137365.

The Vortal of Public Employment Services, The Classification of Occupations and Specialties. Access: 10.10.2021.https://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/532906.

Waller-Wise, Renece. 2018. Fostering Collegial Collaboration Between Labor Nurses and Doulas. Nursing for women’s health, 22 (3), 212-218. https://doi.org/10.1016/j.nwh.2018.03.006.

Williamson, Emma et al. 2021. The birth trauma psychological therapy service: An audit of outcomes. Midwifery, 102, 103099. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103099.

Young, Christina. 2021. Professional ambivalence among care workers: The case of doula practice. Health, 25 (3), 306-321. https://doi.org/10.1177/1363459319886115.