Moralne aspekty reformy Kurii Rzymskiej w przemówieniach papieża Franciszka do kurialistów w latach 2013-2021
PDF

Słowa kluczowe

Franciszek
Kuria Rzymska
nawrócenie duszpasterskie
nowa ewangelizacja
reforma
zmiana epoki

Jak cytować

Kućko, W. (2022). Moralne aspekty reformy Kurii Rzymskiej w przemówieniach papieża Franciszka do kurialistów w latach 2013-2021. Teologia I Moralność, 17(2(32), 169–188. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.10

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opis wyzwań moralnych związanych z prowadzoną przez papieża Franciszka reformą Kurii Rzymskiej na podstawie analizy dziewięciu jego przemówień do kurialistów rzymskich z lat 2013-2021. Ich owocem była publikacja w 2022 roku Konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium. W tekście przedstawione zostały: wartość wrażliwości etycznej pracownika kurii i potrzeba praktykowania określonych cnót, konieczność walki z różnymi problemami i „chorobami” w pracy kurialnej, a także odpowiedzialność Kurii Rzymskiej za sam Kościół w jego wymiarze ad intra oraz za rzeczywistość ad extra.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.10
PDF

Bibliografia

Acquaviva, Claudio. 2016. Accorgimenti per curare le malattie dell'anima, tłum. Giuliano Raffo. Milano: Paoline.

Benedykt XVI. 2012. Papież liczy na waszą pomoc. Przemówienie do Papieskiej Akademii Kościelnej kształcącej dyplomatów Stolicy Apostolskiej. L'Osservatore Romano, 7-8, 38-39.

Cappello, Hugo H. 2018. El papa Francisco y la reforma de la Curia Romana. Anuario Argentino de Derecho Canónico, 24, 183-200.

Ciprotti, Pio. 20192. Curia. In:Dizionario di teologia morale, red. Francesco Roberti, Pietro Palazzini, 496-497. Proceno: Edizioni Fdif srls.

Codex iuris canonici. Kodeks prawa kanonicznego. 2022. Poznań: Pallottinum.

Corini, Gabriele Maria. 2020. Olotropia. I verbi della familiarità cristiana. L'umano rivelato in un momento che cambia. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Dante Alighieri. 1984. Boska Komedia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Epicoco, Luigi Maria. 2019. Qualcuno a cui guardare. Per una spiritualità della testimonianza. Roma: Città nuova.

Epicoco, Luigi Maria. 2021. La pietra scartata. Quando i dimenticati si salvano. Cinisello Balsamo: San Paolo.

Ferrari, Franco. 2020. Francesco il Papa della riforma. La conversione non può lasciare le cose come stanno. Milano: Paoline.

Franciszek. 2014a. Służba Kościołowi powszechnemu i Kościołom partykularnym. Spotkanie z Kurią Rzymską. L'Osservatore Romano, 2, 14-15.

Franciszek. 2014b. Adhortacja apostolska "Evangeliigaudium" o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Poznań: Pallottinum.

Franciszek. 2015a. Rachunek sumienia. Przemówienie do członków Kurii Rzymskiej. L'Osservatore Romano, 1, 38-42.

Franciszek. 2015b. Encyklika "Laudato si'" poświęcona trosce o wspólny dom. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Franciszek. 2016a. Katalog koniecznych cnót. Przemówienie do Kurii Rzymskiej. L'Osservatore Romano, 1, 31-35.

Franciszek. 2016b. Messaggio del Santo Padre Francesco, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione del XXXVII Meeting per l'amicizia fra i popoli (Rimini, 19-25 agosto 2016). Dostęp: 10.07.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160819_messaggio-meeting-amicizia-popoli.html.

Franciszek. 2017a. Logika reformy. Przemówienie do członków Kurii Rzymskiej. L'Osservatore Romano, 1, 26-36.

Franciszek. 2017b. "Nie" dla nienawiści w imię Boga. Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji w sprawie pokoju w Al-Azhar. L'Osservatore Romano, 5, 5-7.

Franciszek. 2018a. Wiara, która angażuje serce, duszę i ducha. Przemówienie do Kurii Rzymskiej 21 grudnia 2017 r. L'Osservatore Romano, 1, 33-39.

Franciszek. 2018b. Konstytucja apostolska "Veritatisgaudium" o uniwersytetach i wydziałach kościelnych. Zarządzenia wykonawcze Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej "Veritatisgaudium". Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Franciszek. 2019a. Kościół nigdy nie będzie próbował ukryć ani bagatelizować żadnego przypadku nadużyć. Przemówienie do członków Kurii Rzymskiej. L'Osservatore Romano, 1, 32-37.

Franciszek. 2019b. Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do Kurii Rzymskiej z okazji składania życzeń bożonarodzeniowych. Dostęp: 10.07.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html.

Franciszek. 2019c. Senza di Lui non possiamo far nulla. Essere missionari oggi nel mondo. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Franciszek. 2020b. Encyklika "Fratelli tutti" o braterstwie i przyjaźni. Poznań: Pallottinum.

Franciszek. 2020c. Przemówienie do Kurii rzymskiej z okazji życzeń bożonarodzeniowych 2020 r. Dostęp: 10.07.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2020/december/documents/papa-francesco_20201221_curia-romana.html.

Franciszek. 2022a. Konstytucja apostolska "PraedicateEvangelium"o Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie. Dostęp: 10.07.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html.

Franciszek. 2022b. Uczestnictwo, misja i komunia to cechy charakterystyczne Kościoła pokornego. Przemówienie do Kurii Rzymskiej. L'Osservatore Romano, 1, 10-15.

Ghirlanda, Gianfranco. 2022. La Costituzione apostolica "Praedicate Evangelium" sulla Curia Romana. La Civiltà Cattolica, 4123, 41-56.

Jan Paweł II. 1988.Costituzione apostolica "Pastor Bonus" sulla Curia Romana. Città del Vaticano: LEV.

Katechizm Kościoła katolickiego. 2002. Poznań: Pallottinum.

Kobyliński, Andrzej. 2017. Is Pentecostalization the New Reformation? The Causes and Consequences of the Contemporary Pentecostalization of Christianity. Przegląd Religioznawczy - The ReligiousStudiesReview, 4(266), 105-116.

Kodeks kanonów Kościołów Wschodnich. 1990. Lublin: Gaudium.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. 2020. Instrukcja "Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła". Wrocław: TUM.

Kopiec, Maksym Adam. 2020. La missionarietà della Chiesa nell'enciclica "Redemptoris missio" di Giovanni Paolo II di fronte alle voci del Sinodo Amazzonico. Teologia w Polsce, 14(1), 103-142. DOI: 10.31743/twp.2020.14.1.06. https://doi.org/10.31743/twp.2020.14.1.06 DOI: https://doi.org/10.31743/twp.2020.14.1.06

Kućko, Wojciech. 2020a. Braterstwo w nauczaniu papieża Franciszka. CollectaneaTheologica, 90(3), 123-162. DOI: 10.21697/ct.2020.90.3.06. https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.3.06 DOI: https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.3.06

Kućko, Wojciech. 2020b. Wyzwania etyczne "teologii dobrobytu" w świetle nauczania papieża Franciszka. Studia Nauk Teologicznych PAN,15, 53-71. https://doi.org/10.31743/snt.8796 DOI: https://doi.org/10.31743/snt.8796

Maradiaga, RodríguezÓscarAndrés.2022."Praedicate Evangelium". Una nueva curia para un tiempo nuevo. Una conversacion con Fernando Prado. Madrid: Publicaciones Claretinas.

Maria Eugenio di Gesù Bambino. 2009. Voglio vedere Dio, ed. it. a cura dell'Istituto Nostra Signora della Vita. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. Tłum. pol: Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus. 1998. Chcę widzieć Boga, tłum. Walerian Ryszka. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Matteo, Armando. 2021. Convertire Peter Pan. Sul destino della fede in questa società dell'eterna giovinezza. Milano: Àncora.

Montini, Giovanni Battista. 1997. Discorsi e scritti milanesi 1954-1963, t. 3: 1958-1960. Brescia: Istituto Paolo VI.

Nwachukwu, Fortunatus. 2021. Parola abusata. Il "chiacchiericcio" nell'insegnamento di Papa Francesco. b.m.w.

O'Collins, Gerald. 2018. La riforma della Curia Romana: I "collaboratori" apostolici. La Civiltà Cattolica, 4027, 3-17.

Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich. 2022. Dostęp: 10.07.2022. https://www.tutelaminorum.org.

Papieska Rada Iustitia et Pax. 2005. Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność.

Paweł VI. 2001. Adhortacja apostolska "Evangeliinuntiandi" papieża Pawła VI o ewangelizacji w świecie współczesnym. Wrocław: TUM

Penitenzieria Apostolica. 2017. La festa del perdono con Papa Francesco. Sussidio per la confessione e le indulgenze. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.Tłum. pol: Penitencjaria Apostolska. 2019. Święto przebaczenia z papieżem Franciszkiem. Pomoce duszpasterskie dotyczące spowiedzi i odpustów z nauczaniami papieża Franciszka, red. Robert Leżohupski, tłum. Magdalena Jagiełło. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.

Semeraro, Marcello. 2016. La riforma di Papa Francesco. Il Regno, 51(1240), 433-441.

Settore adulti di AC. 2002. Nuovi stili di vita nel tempo della globalizzazione. Roma: Fondazione Apostolicam Actuositatem.

Suhard, Emmanuel. 1947. Essor ou déclin de l'Église, Paris: Impr. de Lahure.

Sztafrowski, Edward. 1990. Kuria Rzymska Jana Pawła II. Prawo Kanoniczne, 33(1-2), 21-81. https://doi.org/10.21697/pk.1990.33.1-2.02 DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1990.33.1-2.02

Tanquerey, Adolphe. 2018. Compendio di teologia ascetica e mistica, trad. rivista di Filippo Trucco e Luigi Giunta. Cinisello Balsamo: San Paolo. Tłum. pol.: Tanquerey, Adolf. 2003. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1-2, tłum. Piotr Mańkowski. Warszawa: Te Deum Wydawnictwo Tradycji Katolickiej.

Tomaszewski, Jarosław. 2015. Ruch Oksfordzki ponad epokami. Przeczucie wiarygodności katolickiej od Newmana po Ratzingera. Christianitas, 60-61, 191-208.

Wojciechowski, Grzegorz. 2017. Struktura i kompetencje Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.Studia Prawnicze KUL, 4, 205-218. https://doi.org/10.31743/sp.300 DOI: https://doi.org/10.31743/sp.300

Viana, Antonio. 2016. Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco. IusCanonicum, 56, 271-299. https://doi.org/10.15581/016.111.271-299 DOI: https://doi.org/10.15581/016.111.271-299