Selected aspects of perceiving and experiencing birth - study of men participating in hospital childbirth and men with an experience of home childbirth
PDF

Słowa kluczowe

poród domowy
poród szpitalny
samoocena
udział ojca w porodzie
poród rodzinny

Jak cytować

Stępkowska, J., Bogusz, M., & Stępkowska, K. (2022). Selected aspects of perceiving and experiencing birth - study of men participating in hospital childbirth and men with an experience of home childbirth. Teologia I Moralność, 17(2(32), 243–259. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.14

Abstrakt

Uczestniczenie w porodzie swojego dziecka może być dla mężczyzny płaszczyzną redefiniowania własnej tożsamości oraz kształtowania poczucia własnej wartości i samooceny. Celem badania była ocena czy istnieje zależność między miejscem porodu a wybranymi aspektami postrzegania i przeżywania przez mężczyzn uczestnictwa w porodzie swojego dziecka oraz ocena zależności między postrzeganiem przez mężczyzn porodu jako istotnego doświadczenia życiowego i doświadczenia wpływającego na samoocenę. W badaniu wzięło udział 147 mężczyzn w wieku od 18 do 57 lat (M = 34,56; SD = 8,29), którzy mieli doświadczenie uczestniczenia w porodzie swojego dziecka. Przeprowadzone badania miały charakter wstępny. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego; dobór próby nieprobabilistyczny. Badanie było anonimowe. Zastosowano autorski kwestionariusz. Zgromadzone dane przeanalizowano metodami statystyki opisowej z wykorzystaniem testów: Kołmogorowa-Smirnowa, U Manna-Whitney’a oraz analizy korelacji rangowej ρ Spearmana przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics 23. Za poziom istotności uznano próg α = 0,05. Główne wyniki (a) Towarzyszenie przy porodzie swojego dziecka jest istotnym czynnikiem wpływającym w opinii respondentów na samoocenę; (b) im silniejsze jest postrzeganie przez mężczyznę porodu swego dziecka jako ważnego wydarzenia w życiu, tym silniej w opinii respondentów, wydarzenie to wpływa na samoocenę. Przeprowadzone badania wykazują, że uczestniczenie przez mężczyznę wporodzie swego dziecka ma znaczenie dla jego samooceny. Zrealizowane badania, mające charakter wstępny, wskazują na potrzebę pogłębionych badań dotyczących obecności ojca przy porodzie dziecka oraz badań dotyczących wielopłaszczyznowego znaczenia tej obecności.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.14
PDF

Bibliografia

Balaskas, Janet. 1992. Active Birth: The New Approach to Giving Birth Naturally. United States: Harvard Common Press.

Berkau, Agnieszka. 2015. Wpływ wsparcia i obecności partnera na samopoczucie kobiety rodzącej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2(43): 71-75.

Berkau, Agnieszka, Sara Suchowiak and Katarzyna Plagens-Rotman. 2016. Poród z perspektywy ojca dziecka. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 1(46): 18-23.

Bohren, Meghan et al. 2017. Continuous support for women during childbirth. The Cochrane database of systematic reviews, 7(7), CD003766. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6 DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6

Cevik, Esra and Emre Yanikkerem. 2020. The factors affecting self-esteem, depression and body image of pregnant women in a state hospital in Turkey. The Journal of the Pakistan Medical Association, 70 (7): 1159-1164. doi: https://doi.org/10.5455/JPMA.19892 DOI: https://doi.org/10.5455/JPMA.19892

Chapman, Linda L. 1992. Expectant father’s roles during labour and birth. Journal of Obstetric, Gynaecologic and Neonatal Nursing, 21(2): 114-120. doi: https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.1992.tb01729.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.1992.tb01729.x

Chapman, Vicky and Cathy Charles. 2018. The midwife’s labour and birth handbook 4th Edition. Verlag: Wiley-Blackwell.

Chen, Eva Yi-Ju, Enright Robert and Tung Eli Yi-Liang. 2016. The influence of family unions and parenthood transitions on self-development. Journal of family psychology: JFP: journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43), 30(3): 341-352. doi: https://doi.org/10.1037/fam0000154 DOI: https://doi.org/10.1037/fam0000154

Chołuj, Irena. 2017. Urodzić razem i naturalnie. Mszczonów: Fundacja Źródła Życia.

Doroszewska, Antonina. 2016. Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją. Annales I – Philosophy and Sociology, 41(2): 47-59. https://doi.org/10.17951/i.2016.41.2.47 DOI: https://doi.org/10.17951/i.2016.41.2.47

Due, Clemence, Stephanie Chiarolli and Damien W. Riggs. 2017. The impact of pregnancy loss on men’s health and wellbeing: a systematic review. BMC pregnancy and childbirth, 17(1), 380: 1-13. doi: https://doi.org/10.1186/s12884-017-1560-9 DOI: https://doi.org/10.1186/s12884-017-1560-9

Fägerskiöld, Astrid. 2008. A change in life as experienced by first-time fathers. Scandinavian journal of caring sciences, 22(1): 64-71. doi: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00585.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00585.x

Fijałkowski, Włodzimierz. 1987. Narodziny ojca. Jego udział w przygotowaniu do porodu, W: Rodzi się człowiek, red. Włodzimierz Fijałkowski, 162-168. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Fijałkowski, Włodzimierz. 1998. Dar rodzenia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Gierszewska, Małgorzata et al. 2013. Poród domowy – anachronizm czy wybór i potrzeba świadomych kobiet?. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 6(4): 220-224.

Góralewska-Słońska, Anna. 2011. Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki. Problemy Profesjologii, 2: 97-112.

Guzikowski, Wojciech and Dariusz Kudaś. 1999. Porody rodzinne w ocenie ich uczestników. Ginekologia Praktyczna, 7: 18-22.

Hasani, Sonia et al. 2021. The effect of counseling based on health promotion awareness on mental health and self-esteem in women with ectopic pregnancy: a randomized controlled clinical trial. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 34(11): 1687-1694. doi: https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1644314 DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1644314

Howarth, Anne M. and Nicola R .Swain. 2020. Low-cost self-paced interventions increase birth satisfaction in first time fathers. Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives, 24, 100503. doi: https://doi.org/10.1016/j.srhc.2020.100503 DOI: https://doi.org/10.1016/j.srhc.2020.100503

Jenczura, Anna et al. 2016. Postawy partnera podczas porodu rodzinnego. W: Dobrostan a Edukacja, red. Ewa Dybińska and Bożena Zboina, 107-115. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Neuro-Centrum.

Kabakian-Khasholian, Tamar, Amina El-Nemer and Bashour Hyar. 2015. Perceptions about labour companionship at public teaching hospitals in three Arab countries. International Journal of Gynaecol and Obstetrics, 129(3): 223-226. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2014.12.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2014.12.005

Kassner, Elżbieta. 2007. Historia izb porodowych w Polsce. Sukces zawodu położnej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 5: 40-42.

Kuryś, Karolina. 2010. Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Laudański, Tadeusz and Elżbieta Lipecka-Kidawska. 2004. Analiza porodów rodzinnych w świetle 20 lat doświadczeń. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, suplement 1: 15-18.

Li, Hsin-Tzu et al. 2009. A birth education program for expectant fathers in Taiwan: effects on their anxiety. Birth (Berkeley, Calif.), 36(4): 289-296. doi: https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2009.00356.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2009.00356.x

Mazurkiewicz, Barbara, Anna Wietrzyńska and Ewa Dmoch-Gajzlerska. 2014. Decyzja o porodzie rodzinnym: przyczyny, motywy, uwarunkowania. Zdrowie i Dobrostan. Dobrostan i Rodzina, 3: 89-108.

Poole, Kristie L. et al. 2008. Early developmental influences on self-esteem trajectories from adolescence through adulthood: Impact of birth weight and motor skills. Dev Psychopathol, 30(1): 113-123. doi: https://doi.org/10.1017/S0954579417000505 DOI: https://doi.org/10.1017/S0954579417000505

Premberg, Asa, Anna L. Hellström and Marie Berg. 2008. Experiences of the first year as father. Scandinavian journal of caring sciences, 22(1): 56-63. doi: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00584.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00584.x

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists and Royal College of Midwives Joint statement No.2. 2007. Home Births. Summary. London.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. 2018. Dz.U. z 2018 r. poz. 1756.

Sioma-Markowska, Urszula and Ryszard Poręba. 2008. Analiza postaw ojców w porodzie rodzinnym w materiale Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiej Akademii Medycznej. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 1(2): 141-148.

Słoma, Magdalena, Elżbieta Krajewska-Kułak and Katarzyna Krajewska-Ferishah. 2020. Miejsce porodu a percepcja porodu domowego oraz jakości narodzin, Białystok: UM w Białymstoku.

Smolarek, Natalia et al. 2016. Alternatywne sposoby łagodzenia bólu porodowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 1(46): 74-80.

Stadnicka, Grażyna and Agnieszka K. Pawłowska-Muc. 2015. Poród rodzinny w opinii kobiet i ich współmałżonków/partnerów. Roczniki Teologiczne, 62(10): 149-159. doi: https://doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-10 DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-10

Świątkowska-Freud, Małgorzata, Dorota Kawiak and Preis Krzysztof. 2007. Pozytywne aspekty obecności ojca przy porodzie. Ginekologia Polska, 78: 476-478.

Tataj-Puzyna, Urszula. 2011. Kryteria wyboru miejsca i rodzaju porodu przez kobiety w Polsce, w: Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Anna Irzmańska-Hudziak, Joanna Płońska and Marian Z. Stepulak, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Turowska, Anna. 2008. Znaczenie samooceny w funkcjonowaniu społecznym – na przykładzie młodzieży maturalnej. Kultura i Edukacja, 2: 151-162.

Ulman-Włodarz, Izabela et al. 2007. Poród z udziałem ojca wpływ na kształtowanie więzi w rodzinie. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 43(3): 52-56.

van Scheppingen, Manon et al. 2018. Self-esteem and relationship satisfaction during the transition to motherhood. Journal of personality and social psychology, 114(6), 973-991. doi: https://doi.org/10.1037/pspp0000156 DOI: https://doi.org/10.1037/pspp0000156

Wagner, Marsden. 2001. Fish can’t see water: the need to humanize birth. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 75(1): 25-37. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(01)00519-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S0020-7292(01)00519-7

Walewska, Daria et al. 2017. Poród – rodzinne wydarzenie. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(29): 171-181.

Wrześniewska, Marzena and Beata Bąk. 2012. Historia zawodu położnej i kształtowanie się opieki okołoporodowej na świecie i w Polsce. Studia Medyczne, 3: 89-99.