Zawieszenie funkcji chrzestnych i świadków bierzmowania w Kościele włoskim
PDF

Słowa kluczowe

chrzestny
świadek bierzmowania
zawieszenie
życie chrześcijańskie
wiara

Jak cytować

Lewandowski, P. (2022). Zawieszenie funkcji chrzestnych i świadków bierzmowania w Kościele włoskim. Teologia I Moralność, 17(2(32), 261–272. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.15

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie bieżącego stanu prac synodu o synodalności oraz analogii, jakie zachodzą między podjętą w jego trakcie refleksją a implementacją dorobku Soboru Watykańskiego II w życie Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych. W związku z tym podjęto analizę tekstów kardynała Ratzingera pisanych w dobie przemian posoborowych. Jednym z tematów centralnych zarówno lat 60. XX wieku, jak i czasów współczesnych jest zagadnienie wolności i demokratyzacji życia Kościoła. Prowadzi to do dyskusji związanych z rozumieniem otwarcia się Kościoła katolickiego na świat poprzez powszechne braterstwo, demokratyzację pojęcia „Ludu Bożego”, stawianego w opozycji do struktury hierarchicznej Kościoła, zmiany związane z rozumieniem hierarchiczności i urzędów w Kościele.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.15
PDF

Bibliografia

Boccardo, Renato. 2020. Sacramenti. La svolta di Spoleto: non ci saranno più i padrini. Dostęp: 12.07.2022. https://www.avveniredicalabria.it/sacramenti-la-svolta-di-spoleto-non-ci-sarannopiu-i-padrini/.

Caruso, Grazianna. 2022. Catania. “Experimentum” sui padrini sospesi, perché e cosa cambia?. Dostęp: 12.03.2022. https://www.vdj.it/diocesi-catania-cause-effetti-experimentum-sui-padrini/.

Chiappetta, Luigi. 1996. Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. II. Roma: Edizioni Dehoniane.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promoulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983); tekst polski: Kodeks prawa kanonicznego. 1984. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań: Pallottinum.

Conferenza Episcopale Italiana. 2003. L’iniziazione cristiana, 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta Nota Pastorale – 8 giugno 2003. Dostęp: 14.07.2022. https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/liniziazione-cristiana-3-orientamenti-per-il-risveglio-della-fede-e-il-completamento-delliniziazione-cristiana-in-etaadulta-nota-pastorale-8-giugno-2003/.

Czaja, Arkadiusz Mirosław. 2017. Geneza i znaczenie posługi chrzestnych w ujęcie liturgiczno-kanonicznym. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 70, (3), 259-277. DOI: http://doi.org/10.21906/rbl.290. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.290

Damiano, Alessandro. 2022. Arcidiocesi di Agrigento: sarà sospeso l’uffi cio di padrino e di madrina nella celebrazione dei sacramenti del battesimo e della confermazione. Dostęp: 07.07.2022. https://www.diocesiag.it/arcidiocesi-di-agrigento-sara-sospeso-lufficio-di-padrino-e-dimadrina-nella-celebrazione-dei-sacramenti-del-battesimo-e-della-confermazione/.

Fabris, Carlo. 2009. L’istituto del padrinato. Dostęp: 08.02.2022. http://www.catechistaduepuntozero.it/wiki/lib/exe/fetch.php?media=l_istituto_del_padrinato.pdf.

Ferro, Alessandro. 2021. Sospese madrine e padrini. La decisione della curia. Dostęp: 31.07.2022. https://www.ilgiornale.it/news/cronache/sospesi-i-padrini-battesimi-e-cresimerafforza-legamemafioso-1982744.html.

Fumagalli, Lino. 2020. Decreto su padrini e madrine. Dostęp: 10.07.2022. http://www.diocesiviterbo.it/wp-content/uploads/2020_Decreto-sui-Padrini.pdf .

Fusco, Michele. 2020. Decreto “ad experimentum” per tre anni. L’abolizione dei padrini e delle padrini nei sacramenti del battesimo e della confermazione. Dostęp: 10.06.2022. http://www.diocesisulmona-valva.it/decreto-ad-experimentum-per-tre-anni-labolizione-dei-padrini-e-dellemadrine-nei-sacramenti-del-battesimo-e-della-confermazione/.

Gristina, Salvatore. 2021. Lettera dell’Arcivescovo ai Presbiteri e ai Diaconi del 22 marzo 2021. Dostęp: 10.04.2022. http://www.diocesi.catania.it/sites/default/files/Lettera%20dell%27Arcivescovo%20ai%20Presbiteri%20e%20ai%20Diaconi%20del%2022%20marzo%202021.pdf .

Guzzi-Heeb, Sandro, 2011. Padrinato. W: Dizionario storico della Svizzera (DSS). Dostęp: 14.07.2022. https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016089/2011-03-15/.

Kantor, Robert. 2011. Świadek bierzmowania w Kodeksie Jana Pawła II. Niektóre uwagi na kanwie kan. 893. Studia Gdańskie, XXIX, 141-153.

Krzywda, Józef. 2011. Sakramenty. W: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, ks. IV: Uświęcające zadanie Kościoła, red. J. Krukowski, 15-83. Poznań: Pallottinum.

Krzywkowska, Justyna. 2015. Kanoniczna pozycja chrzestnych jako duchowych przewodników. W: Wychowanie religijne i moralne, red. Mieczysław Różański i Ryszard Sztychmiler, 41-50. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji.

Mandara, Ernesto. 2022. Decreto di sospensione padrini e madrine nella celebrazione del battesimo e della confermazione. Dostęp: 20.06.2022. http://www.diocesisabina.it/decreto-di-sospensione-padrini-e-madrine-nella-celebrazione-del-battesimo-e-della-comunione/.

Mogavero, Domenico. 2021. Il decreto. Dal 1° gennaio stop a padrini per battesimi e cresime, Dostęp: 10.06.2022. https://www.diocesimazara.eu/wp-content/uploads/decreto-sospensione-padrini.pdf .

Nolè, Francesco. 2021. Diocesi: Cosenza-Bisignano, dal 1° gennaio sospesi ad experimentum per un triennio padrini e madrine per la Cresima. Dostęp: 18.06.2022. https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/15/diocesi-cosenza-bisignano-dal-1-gennaio-sospesi-ad-experimentum-perun-triennio-padrini-e-madrine-per-la-cresima/.

Patti, Manoela. 2017. Battesimi e matrimoni mafi osi. Dostęp: 18.06. 2022. http://cultiemafie.uniroma2.it/battesimi-e-matrimoni-mafiosi/.

Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum. 1926. De patrinis baptismatis. Acta Apostolicae Sedis 18, 43-47.

Suetta, Antonio. 2022. Padrini e Madrine: nuove norme dal 1 giugno riguardo Battesimo e Confermazione. Dostęp: 14.06.2022. https://www.diocesiventimiglia.it/padrini-e-madrine-nuovenorme-dal-1-giugno-riguardo-battesimo-e-confermazione/.

Suetta, Antonio. 2021. Decreto. Orientamenti Pastorali e Norme per il Battesimo dei Bambini affi dati o dati in adozione a persone dello stesso sesso uniti di fatto o civilmente. Dostęp: 14.06.2022. https://www.diocesiventimiglia.it/decreto-rito-e-certificato/.

Trojanowski, Bartosz. 2021, Katolik jako świadek sakramentu chrztu św. Kościół i Prawo 10 (23), 89-105. DOI: https://doi.org/10.18290/kip21101-6. DOI: https://doi.org/10.18290/kip21101-6