Attitudes Towards the Regulation of Family Fertility. Reality and Pastoral Guidelines
PDF

Słowa kluczowe

etyczna regulacja poczęć
metody planowania rodziny
Humanae vitae
zadania małżonków
prokreacja
dziecko
odpowiedzialne rodzicielstwo

Jak cytować

Dudziak, U. (2022). Attitudes Towards the Regulation of Family Fertility. Reality and Pastoral Guidelines. Teologia I Moralność, 17(2(32), 273–294. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.16

Abstrakt

Aprobata dla rozpoznawania płodności i sprzeciw wobec jej zakłócania wyrażone zostały w wielu dokumentach Kościoła (Pius XI 1930, Paweł VI 1968, Jan Paweł II 1988, Jan Paweł II 1995). W związku z tym celem artykułu jest odpowiedź na aktualne pytanie: Na ile zasady moralne w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego zostały zinterioryzowane i wdrożone w życie? Odpowiedź na to pytanie jest możliwa dzięki analizie wyników badań ankietowych różnych grup społecznych. Artykuł zachęca małżonków i rodziców, duszpasterzy i wychowawców, polityków i dziennikarzy, nauczycieli akademickich i personel medyczny do stałego podejmowania, a nawet zintensyfikowania działań pomocowych w zakresie poszerzania wiedzy o metodach etycznej regulacji poczęć i wzmacniania postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.16
PDF

Bibliografia

Augustinus Hipponensis. De nuptiis et concupiscentia ad Valerium libri duo, wyd. PL 44, 413-474, CSEL 42. 211-319, Polish edition: Augustyn. 2003. "Małżeństwo i pożądliwość." Translated by Krzysztof Kościelniak. In: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, edited by Augustyn Eckmann, 343-390, Lublin: TN KUL.

Cappella, Anna. 1982. Metoda owulacji Billingsa. Łódź: Kuria Biskupia.

Cappella, Anna. 1985. W zgodzie z naturą. Translated by Ludmiła Grygiel, edited by Luigi Turolla. Torino: BBE.

Cerańska-Goszczyńska, Hanna. 2009. "Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia - reguły interpretacji objawów płodności." In: Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, edited by Michał Troszyński, 71-83. Warszawa: Bonami.

Chazan, Bogdan. 2004. "Opieka zdrowotna prekoncepcyjna." In: Płodność i planowanie rodziny, edited by Zbigniew Szymański, 181-199. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej.

Christenson, Lary and Nordis. 1990. Przyjaźń, miłość, małżeństwo. Translated by Irena Doleżal-Nowicka. Warszawa: PAX.

Dudziak, Urszula. 1992. "Attitudes towards procreation in women who prepare themselvs for marital live." In: Pre - Perinatal psycho-medical, edited by Rudolf Klimek, 279-284. Cracow: DWN DReAM.

Dudziak, Urszula. 2009. Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dudziak, Urszula. 2011. "Naturalne planowanie rodziny w Polsce." In: Wartość i dobro rodziny, edited by Jarosław Jęczeń, Marian Z. Stepulak, 163-177. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dudziak, Urszula. 2013. "Społeczne uwarunkowania postaw wobec macierzyństwa w XX i początkach XXI wieku." Roczniki Nauk o Rodzinie, 5(60), 95-124.

Dyczewski, Leon. 1988. "Los dziecka poczętego." W: W imieniu dziecka poczętego, red. Jerzy Gałkowski, Janusz Gula, 99-127. Rzym-Lublin: Fundacja Jana Pawła II Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut Jana Pawła II.

Family Planning and Population Division of Family Health World Healt Organization. 1995. Natural family planning: what health workers need to know. WHO/MCH/FPP/93.2. Geneva. Accessed 10.05.2022. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63294/WHO_MCH_93.2_Rev.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Fijałkowski, Włodzimierz. 2001. Ekologia rodziny. Ekologiczna odnowa prokreacji. Kraków: Rubikon.

Flynn, Anna. 1988. History, ideology and development of natural family planning (duplicated typescript). Żdżary: Course for teachers of natural family planning. https://doi.org/10.1016/B978-0-407-01720-7.50015-1 DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-407-01720-7.50015-1

Furtak, Karol. 2011. Postawy wobec planowania rodziny osób przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Praca magisterska. Lublin: Archiwum KUL.

Gmitruk, Monika. 2011. Postawy wobec planowania rodziny w świetle badań małżonków. Praca magisterska. Lublin: Archiwum KUL.

John Paul II. 1981. Apostolic Exhortation "Familiaris Consortio" On The Role Of The Christian Family In The Modern World. Accessed: 16.07.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html.

John Paul II. 1988. Post-Synodal Apostolic Exhortation "Christifi deles Laici" On The Vocation And The Mission Of The Lay Faithful In The Church And In The World. Accessed: 16.07.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html.

John Paul II. 1995. Encyclical "Evangelium Vitae" on the Value and Inviolability of Human Life. Accessed: 16.07.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html.

Kinle, Maria. 2009. "Wskazówki co do interpretacji cyklu." In: Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, edited by Michał Troszyński, 84-93. Warszawa: Bonami.

Kraj, Tomasz. 2013. "Różnice pomiędzy Naturalnym Planowaniem Rodziny a antykoncepcją. Aspekt moralny." W: Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Materiały z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji 14 stycznia 2012 roku Kraków-Łagiewniki, edited by Andrzej Muszala, Tomasz Kraj, Patrycja Zielonka Rduch, 107-117. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Lichtarowicz, Alina. 1998. "Ryzyko i hazard medyczny." In: Międzynarodowy Kongres "O godność macierzyństwa". Warszawa 6-7 czerwca 1998, edited by Ewa Kowalewska, 95-113.Warszawa: Human Life International - Europa.

Małolepsza, Ewa. 1987. "Antykoncepcja i sztuczne poronienia oraz sterylizacja jako sposoby kontroli urodzeń." In: Włodzimierz Fijałkowski, Maria Lisiecka-Berkan, Ewa Małolepsza. Miłość, prokreacja, odpowiedzialność, 49-76. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Memoriał Krakowski. Uzasadnienie katolickiej nauki tyczącej podstaw moralnych życia małżeńskiego Kraków 1968 oraz Wprowadzenie do encykliki "Humanae vitae" Kraków 1969, edited by Barbara Sadowska. 2012. Poznań: Bonami.

Metoda Ogino-Knausa. Accessed: 10.02.2022. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ogino-Knausa-metoda;3950215.html.

Model Creighton. Accessed: 10.02.2022. https://www.instytut-rodziny.pl/baza-wiedzy/model-creighton/.

Olczyk, Maciej. 2022. "Naturalna regulacja poczęć wyrazem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Interdyscyplinarna argumentacja o. Karola Meissnera w Memoriale Krakowskim." Teologia i Moralność 16, 2 (30): 65-81. Accessed: 10.02.2022. https://doi.org/10.14746/TIM.2021.30.2.3. DOI: https://doi.org/10.14746/TIM.2021.30.2.3

Paul VI. 1968. Encyclical Letter "Humanae Vitae". On the Regulation of Birth. Accessed: 16.07.2022. https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html.

Pius XI. 1930. Encyclical "Casti Connubii" on Christian Marriage. Accessed: 16.07.2022. https://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html.

Półtawska, Wanda. 1980. "Wpływ postawy antykoncepcyjnej na małżeństwo w świetle kazuistyki Poradni Rodziny." In: Specjalistyczne aspekty problemu antykoncepcji. Ogólnopolska sesja naukowa lekarzy i teologów. Kraków 7-8 II 1976, 128-178. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Pryba, Andrzej. 2002. Planowanie rodziny a więź małżeńska. Olsztyn: Hosianum.

Przygoda, Wiesław. 2008. "Model pastoralny." In: Encyklopedia katolicka, t. 12, edited by Eugeniusz Ziemann, 1487-1489. Lublin: TN KUL.

Rzepka, Kamila. 2019. Metody regulacji poczęć, a więzi małżeńsko-rodzinne. Rozprawa doktorska. Lublin: Archiwum KUL. Accessed: 15.04.2022. https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/678/1/Rzepka_Metody_regulacji_poczec_a_wiezi_malzensko_rodzinne_Studium_empiryczne_z_Duszpasterstwa_Rodzin.pdf.

Stokowski, Franciszek and Wieczorek, Maria. 1983. "Społeczno-demograficzne uwarunkowania przebiegu ciąży według rezultatu ich zakończenia. Zróżnicowanie międzygeneracyjne." Problemy Rodziny 5: 3-17.

Szymanek, Aleksandra. 2011. Motywacja stosowania środków antykoncepcyjnych przez małżonków. Praca licencjacka. Lublin: Archiwum KUL.

The Holy Bible. New International Version. 1984. East Brunswick, New Jersey, USA: International Bible Society.

Wilson, Mercedes, Arzu. 2002. "The Practice of Natural Family Planning versus the Use of Artificial Birth Control: Family, Sexual and Moral Issues." Catholic Social Science Review 7: 185-211. https://doi.org/10.5840/cssr2002718 DOI: https://doi.org/10.5840/cssr2002718

Wojtyła, Karol. 2012. "Wprowadzenie do encykliki Humanae vitae." In: Memoriał Krakowski. Uzasadnienie katolickiej nauki tyczącej podstaw moralnych życia małżeńskiego Kraków 1968 oraz Wprowadzenie do encykliki "Humanae vitae" Kraków 1969, edited by Barbara Sadowska 69-88, Poznań: Bonami.

Wosicki, Paweł. 2007. Lekceważone zagrożenie czyli dlaczego antykoncepcja niszczy małżeństwo. Poznań: Głos dla życia.

Zadroga, Adam. 2011. "Antykoncepcja kontra natura." In: Fructus Spiritus est Caritas: Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, edited by Marcin Wysocki, 1111-1122. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zadykowicz, Tadeusz. 2013. "Antykoncepcja." In: Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, edited by Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, 228-239. Lublin-Rzeszów: Bonus Liber, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.