Profilaktyka samobójstw jako wyraz afirmacji życia
PDF

Słowa kluczowe

samobójstwo
profilaktyka samobójstw
afirmacja życia

Jak cytować

Czabański, A. (2023). Profilaktyka samobójstw jako wyraz afirmacji życia. Teologia I Moralność, 18(2(34), 85–96. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.6

Abstrakt

Przedmiotem badań jest zjawisko profilaktyki samobójstw w Polsce. Celem pracy jest pokazanie, że profilaktyka samobójstw jest wyrazem afirmacji życia. W ramach badań dokonano analizy dostępnej literatury naukowej opisującej nowe formy profilaktyki zachowań samobójczych reprezentujące postawę afirmacji życia. Poddane analizie publikacje naukowe dowodzą, że afirmacja życia jest podstawową właściwością ludzi i instytucji działających w systemie profilaktyki samobójstw. Wypracowanie postawy afirmacji życia przyczynia się do zwiększenia skuteczności poszczególnych form profilaktyki samobójstw.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.6
PDF

Bibliografia

Anthony, Mitchel. 1994. Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”.

Bałandynowicz, Andrzej. 2002. Reakcja społeczeństwa wobec problemu suicydalnego jednostki. W: Samobójstwo, red. Brunon Hołyst, Marek Staniaszek, Marzena Binczycka-Anholcer, 74-107. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Bałandynowicz, Andrzej. 2016. Samobójstwo w świadomości społecznej. Suicydologia, VIII, 87-95.

Baran, Anna, et all. 2018. Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.

Baran, Anna. Gmitrowicz, Agnieszka i Pawelec Radosław. 2018. Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla osób wypowiadających się w mediach. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.

Czabański, Adam. 2005. Pakty samobójcze przez Internet – socjologiczna analiza zjawiska. W: Era społeczeństwa informacyjnego – wyzwania, szanse, zagrożenia, red. Janusz Kleban, 115-121. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Zarządzania.

Czabański, Adam. 2016. Doświadczenia pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowych w sprawach dotyczących samobójstw i prób samobójczych. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, XXXII, 14-19.

Czabański, Adam. 2017a. Kuratorzy sądowi w obliczu zachowań samobójczych swoich podopiecznych. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, XXXIV, 53-59.

Czabański, Adam. 2017b. Nauczyciele o metodach postępowania po samobójstwie lub próbie samobójczej ucznia. Suicydologia, IX, 15-22.

Czabański, Adam. 2017c. Udział księży i laikatu w profilaktyce presuicydalnej i postsuicydalnej jako wyraz zaangażowania w ochronę życia ludzkiego. Teologia i Moralność, XXII, 207-219. DOI: https://doi.org/10.14746/tim.2017.22.2.13

Czabański, Adam i Michał Grzesiak. 2014. Ratownicy medyczni o przypadkach samobójstw i prób samobójczych w swojej praktyce zawodowej. W: Percepcja zachowań samobójczych. Między opiniami a doświadczeniami, red. Krzysztof Rosa i Adam Czabański, 99-111. Kraków: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

Czabański, Adam i Klaudia Paruszewska. 2016. Profilaktyka samobójstw w opiniach funkcjonariuszy policji. W: Zapobieganie samobójstwom, red. Adam Czabański i Krzysztof Rosa, 131-140. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi.

Durkheim, Emile. 2006. Samobójstwo. Studium z socjologii, tłum. Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna N Naukowa.

Hołyst, Brunon. 1983. Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Warszawa: PWN.

Hołyst, Brunon. 1991. Przywróceni życiu. Warszawa: PWN.

Hołyst, Brunon. 2012. Suicydologia. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.

Gmitrowicz, Agnieszka i Aleksandra Lewandowska. 2006. Zespół wypalenia wśród terapeutów a zachowania suicydalne pacjentów. Suicydologia, II, 41-46.

Gmitrowicz, Agnieszka, Marta Makara-Studzińska i Anita Młodożeniec. 2015. Ryzyko samobójstwa u młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Gmitrowicz, Agnieszka, Anna Baran i Paweł Kropiwnicki. 2017. Problem monitorowania prób samobójczych i samouszkodzeń w Polsce w kontekście zaleceń WHO. Suicydologia, IX, 23-31.

Jarosz, Maria. 2013. Samobójstwa. Dlaczego teraz?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Renaud, C., 1995. Bereavement after suicide. A model for support. W: The impact of suicide, red. Brian L. Mishara, 52-63. New York: Springer.

Ringel, Erwin. 1987. Gdy życie traci sens. Warszawa: Glob.

Rosa, Krzysztof. 2016. Dlaczego należy zapobiegać samobójstwom? O konsekwencjach zachowań samobójczych. W: Zapobieganie samobójstwom, red. Adam Czabański i Krzysztof Rosa, 65-79. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi.

Touraine, Alaine. 2013. Po kryzysie, tłum. Marcin Frybes. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Zwoliński, Andrzej. 2013. Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny. Kraków: Wydawnictwo WAM