Wsparcie rodziny z doświadczeniem zaniedbania jako jednej z form przemocy prenatalnej
PDF

Słowa kluczowe

przemoc prenatalna
zaniedbanie prenatalne
używki
macierzyństwo
ojcostwo

Jak cytować

Lichtenberg-Kokoszka, E., & Gwoździewicz, T. (2023). Wsparcie rodziny z doświadczeniem zaniedbania jako jednej z form przemocy prenatalnej. Teologia I Moralność, 18(2(34), 97–110. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.7

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie możliwości wsparcia rodziny, która dotknięta jest przemocą prenatalną spowodowaną zaniedbaniem. Poprzez analizę samego zjawiska oraz przyczyn i następstw jego występowania dokonano syntezy, która pozwala określić konkretne działania wspierające rodzinę dotkniętą tym problemem. Uzyskana synteza ukazuje przemoc prenatalną jako zjawisko wielopłaszczyznowe, a wsparcie rodziny powinno dokonywać się poprzez stosowanie właściwej semantyki, wspieranie umiejętności dialogu z dzieckiem w okresie prenatalnym, a także konkretne działania instytucjonalne i edukacyjne.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.7
PDF

Bibliografia

Biały, Stanisław. 2018. Hospicjum jako forma opieki perinatalnej w celu zapobiegania zjawisku aborcji. Studia nad Rodziną, XXII, 2 (47), 77-90. DOI: https://doi.org/10.21697/snr.2018.47.2.04

Dangel, Tomasz i Joanna Szymkiewicz-Dangel. 2005. Opieka paliatywna w perinatologii. W: Opieka paliatywna nad dziećmi, red. Tomasz Dangel, 27-30. Warszawa: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Dzierżanowska-Peszko, Joanna. 2012. Wpływ straty dziecka w okresie prenatalnym na funkcjonowanie psychologiczne matek i ojców oraz kolejnych dzieci. W: Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. EmiliaLichtenberg-Kokoszka i Ewa Janiuk, 83-106, Kraków: Impuls.

Eichelberger, Wojciech i Anna Mieszczanek. 2014. Jak wychować szczęśliwe dzieci. Warszawa: Zwierciadło.

Eliot, Lise. 2010. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Media Rodzina.

Filipczuk, Marek. 2016. Być człowiekiem sumienia. Sumienie widziane od strony procesu rozwoju. Studia TheologicaVarsaviensia, 2, 174-194. DOI: https://doi.org/10.21697/stv.2016.54.2.08

Franciszek. 2022. Św. Józef cieśla, Audiencja ogólna, 5.01.2022. L’Osservatore Romano, 2(440), 27-28.

Franciszek. 2023. Młodzi jako protagoniściwalki o godność człowieka. Przesłanie wideo na 9. Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi (8.02.2023). L’Osservatore Romano, 2-3 (450), 33.

Grudzińska, Marta i Agnieszka M. Bień. 2009. Styl życia kobiety ciężarnej. W: Opieka nad ciężarną, red. Agnieszka M. Bień, 183-212. Warszawa: PZWL.

Jagielska, Iwona et al. 2013. Kobieta i narkotyki. Farmacja Współczesna, 6,173-177.

Jakel, Barbara. 2011. Prenatalne korzenie przywiązania w psychoterapii. W: Ciąża czy stan błogosławiony. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski, 93-116. Kraków: Impuls.

Jan Paweł II. 1991. Homilia w czasie Mszy Świętej odprawianej na lotnisku w Masłowie. W: Jan Paweł II. Dzieła zebrane T. IX, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa część I, red. P. Ptasznik, 474-478. Kraków: M.

Janiuk, Ewa. 2014. Prenatalny okres życia człowieka w edukacji przedporodowej. W: Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenderg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Piotr Kierpal, 67-76. Kraków: Impuls.

Kornas-Biela, Dorota. 2012. Zaniedbania prenatalne. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 1 (38), 24 - 33.

Kornas-Biela, Dorota. 2005. Rodzina w kontekście wychowania prenatalnego. Roczniki Teologiczne, LII(10), 35-53.

Kornas-Biela, Dorota. 2006. Rodzina w procesie prokreacji. W: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala i Elżebieta Osewska, 481-539. Radom: Polwen.

Kornas-Biela, Dorota. 2009. Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: KUL.

Kornas-Biela, Dorota. 2010. Ojciec w prenatalnym okresie życia dziecka. W: Ojcostwo dzisiaj, red. Dorota Kornas Biela, 155-170. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Landwójtowicz, Paweł. 2007. Cierpienie samotnego macierzyństwa. W: Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania, red. Alicja Kalus i Dariusz Krok, 27-38. Opole: Uniwersytet Opolski.

Lichtenberg-Kokoszka, Emilia. 2012. Aborcja jako forma przemocy. W: Oblicza przemocy. Od przyczyn do przeciwdziałania, red. Piotr Morciniec, 111-118. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lichtenberg-Kokoszka, Emilia. 2022. Zanim się urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia – zagadnienia wybrane. Kraków: Impuls.

Łyżwa, Weronika et al. 2022. Spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych. W: Płodowy Zespół Alkoholowy. Zagadnienia interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, 17-22. Opole: Uniwersytet Opolski.

Matuszczak-Świgoń, Joanna. 2014. Narracja matki o dziecku w okresie prenatalnym. Psychologia Rozwojowa, 19(1), 33-50. DOI: https://doi.org/10.14746/cis.2020.50.6

Olechnicki, Krzysztof i Paweł Załęcki. 2002. Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.

Rawicka, Iwona. 2022. Pomoc rodzicom w akceptacji kontynuowania ciąży po negatywnej diagnozie prenatalnej. Studia Paradyskie, 32, 167-186. DOI: https://doi.org/10.18276/sp.2022.32-08

Romejko-Wolniewicz, Ewa i Krzysztof Czajkowski. 2020. Otyłość. W: Położnictwo, red. Grzegorz H. Bręborowicz i Krzysztof Czajkowski, 431-437. Warszawa: PZWL.

Sacha, Katarzyna et al. 2022. Płodowy Zespół Alkoholowy. W: Płodowy Zespół Alkoholowy. Zagadnienia interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, 11-15. Opole: Uniwersytet Opolski.

Sochaczewska, Diana et al. 2010. Palenie czynne i bierne w okresie ciąży a wybrane parametry morfologiczne i powikłania okresu noworodkowego. Ginekologia Polska, 81, 687-692.

Spork, Peter. 2011. Drugi kod. Epigenetyka, czyli jak możemy sterować własnymi genotypami. Warszawa: WAB.

Waller, D. Kim, Gary Shaw i Sonja A. Rasmussen. 2007. Pregnancy Obesity as a Risk Factor for Structural Birth Defects. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 161 (8), 745-750. DOI: https://doi.org/10.1001/archpedi.161.8.745

Wojaczek, Maria. 2011. Rozwój więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie życia. W: Ciąża czy stan błogosławiony. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiu i, Jerzy Dzierżanowski, 81-91. Kraków: Impuls.