Duszpasterskie towarzyszenie narzeczonym i młodym małżonkom w Kościele katolickim według najnowszego dokumentu Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia na tle dotychczasowej praktyki duszpasterskiej i dokumentów Magisterium
PDF

Słowa kluczowe

przygotowanie do sakramentu małżeństwa
narzeczeni
duszpasterstwo rodzin
towarzyszenie
droga katechumenalna

Jak cytować

Gałuszka , P., & Dej, M. (2023). Duszpasterskie towarzyszenie narzeczonym i młodym małżonkom w Kościele katolickim według najnowszego dokumentu Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia na tle dotychczasowej praktyki duszpasterskiej i dokumentów Magisterium. Teologia I Moralność, 18(2(34), 181–197. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.12

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest refleksja nad duszpasterskim towarzyszeniem osobom przygotowujących się do zawarcia ślubu w Kościele katolickim proponowanym w najnowszym dokumencie Drogi wtajemniczenia katechumenalnego do życia małżeńskiego z 2023 r. Dokonana ona została na tle dotychczasowych dokumentów Magisterium oraz praktyki duszpasterskiej w zakresie przygotowania do sakramentu małżeństwa na przestrzeni ostatniego stulecia. Dla zrealizowania tak postawionego celu przeprowadzono analizę dokumentów Kościoła powszechnego, a także dokumentów Konferencji Episkopatu Polski odnoszących się do tego zagadnienia, przeanalizowano ponadto wypowiedzi poszczególnych papieży. Sobór Watykański II przyniósł istotną zmianę w spojrzeniu na sakrament małżeństwa. Konsekwencją refleksji soborowej były późniejsze wytyczne dotyczące sposobu przygotowania narzeczonych zawarte w adhortacji Familiaris consortio Jana Pawła II. Najnowszy dokument Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia powstały po publikacji adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka, proponuje zmiany w towarzyszeniu narzeczonym i młodym małżonkom. W myśl założeń tego dokumentu powinno być ono realizowane poprzez drogę wtajemniczenia katechumenalnego, której pierwszym celem jest przybliżenie narzeczonych do Kościoła i rozbudzeniem wiary, a dopiero drugim bezpośrednie przygotowanie do ślubu.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.12
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI. 2007. Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”.

Benedykt XVI. 2011. Przemówienie do Roty Rzymskiej z okazji inauguracji roku sądowego. Dostęp: 27.07.2023. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2011/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20110122_rota-romana.html.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. 2023. Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego. Wskazania dla Kościołów partykularnych. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Franciszek. 2014. Omelia del Santi Padre Francesco, Piazza San Pietro II Domenica di Pasqua o dellaDivina Misericordia. Dostęp: 27.07.2023. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html.

Franciszek. 2016. Posynodalna Adhortacja apostolska „Amoris laetita”.

Franciszek. 2017. Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, poruszające kwestię przygotowania do sakramentu małżeństwa. Dostęp: 27.07.2023. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/rota_21012017.html.

Gałuszka, Paweł. 2017. Karol Wojtyła i Humanae Vitae. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI. Warszawa: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Hildebrand, Dietrich von. 1969. Encyclical Humanae Vtiae: A Sign of Contradiction. Chicago: Franciscian Herald Press.

Hildebrand, Dietrich von. 2021. Istota miłości. Warszawa: Wydawnictwo Fronda.

Jankowiak, Krzysztof. 2023. Wspólnoty nie mogą być zajęciem dodatkowym. Dostęp: 27.07.2023. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2021/Przewodnik-Katolicki-25-2021/Poradnik-duchowy/Wspolnoty-nie-moga-byc-zajeciem-dodatkowym.

Jan Paweł II. 1981. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”.

Jan Paweł II. 1988. Adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie „Christifidelis laici”.

Jan Paweł II. 1994. List do Rodzin „Gratissimam Sane”.

Kodeks prawa kanonicznego. 1983.

Konferencja Episkopatu Polski. 1969. I Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i duszpasterstwa rodzin.

Konferencja Episkopatu Polski. 1975. II Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa.

Konferencja Episkopatu Polski. 1989. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim.

Konferencja Episkopatu Polski. 2003. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin.

Konferencja Episkopatu Polski. 2009. Służyć prawdzie o rodzinie o małżeństwie i rodzinie.

Konferencja Episkopatu Polski. 2019a. Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.

Konferencja Episkopatu Polski. 2019b. Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa.

Papieska Rada ds. Rodziny. 1996. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa.

Paweł VI. 1965. Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”.

Skrzypczak, Robert. 2020. Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Kraków: Wydawnictwo AA.

Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Wojtyła, Karol. 1960. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zyzak, Wojciech. 2008, Co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Księży Misjonarzy.