Poznać kochając, kochać poznając prawdziwą rzeczywistość
PDF

Słowa kluczowe

doświadcznie
filozofia
mistyka
prawda
rzeczywistość
Krzysztof Stachewicz

Jak cytować

Moreno-Szypowska, J. C. (2023). Poznać kochając, kochać poznając prawdziwą rzeczywistość. Teologia I Moralność, 18(2(34), 313–333. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.20

Abstrakt

Krzysztof Stachewicz, Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki: T. 1. Filozofia doświadczenia mistycznego (ss. 396) i T. 2. Człowiek wobec doświadczenia mistycznego (ss. 245), Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Poznań 2019.

Artykuł poświęcony książce Krzysztofa Stachewicza Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki: T. 1. Filozofia doświadczenia mistycznego i T. 2. Człowiek wobec doświadczenia mistycznego, wnikliwie omawia wieloletnie badania poznańskiego profesora, który jest jednym z niewielu polskich badaczy mistyki z punktu widzenia filozofii. Te dwa terminy – mistyka i filozofia – wydawać się mogą trudne do adekwatnego powiązania, nie mniej jednak od zarania dziejów idą w parze, czego dowodem jest choćby myśl Pitagorasa i jego uczniów. Krzysztof Stachewicz szczegółowo i przystępnie opisuje przebieg dziejów filozofii, głównie zachodniej, lecz nie tylko, skupiając się na tym, jak  przeżyte przez myślicieli doświadczenia mistyczne wpłynęły na ich obraz świata. Czytając tą pracę, wyłania się obraz empirycznego doznania transcendencji, nie zawsze o zabarwieniu konfesyjnym, czasami – ku zaskoczeniu – laickim, które modyfikuje filozoficzną percepcję rzeczywistości. Stachewicz najpierw dokładnie podaje, co rozumie przez omawiane pojęcia: doświadczenie, mistykę oraz filozofię, by uniknąć niejasności, którymi obleczone są w szczególności pierwsze dwa terminy. Rozumiejąc doświadczenie jako drogę do poznania prawdziwej rzeczywistości, zaś mistykę jako nastawienie pełne miłości, a filozofię jako ukochanie prawdy objawiającej się w rzeczywistości, autor śledzi tą kompilację w rozważaniach tak różnych filozofów jak starożytny Platon i XX-wieczny Bernarda Russella. Traktując filozofię w znaczeni szerszym, a więc także włączając w nią literatów, kreśli tok rozmyślań bądź doznań m. in. św. Jana od Krzyża i Georges’a Bataille’a. Nie ograniczając się do najbliższej nam kultury, badacz wyrusza na poszukiwanie tej rzeczywistości w innych kręgach: hinduizmie – skupiając się na Ramakrishnie; do buddyzmu i Buddy; judaizmu w odsłonie Filona z Aleksandrii; oraz islamu z postacią Abu Hamida al-Ghazali. Całość pracy stanowi głębokie studium historii filozofii mistyki, której pionierem w Polsce jest Krzysztof Stachewicz, zaś recenzowana książka – to jedno z pierwszym takich przedsięwzięć na skalę światową.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.20
PDF

Bibliografia

Augustyn. 2002. Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak. Kraków: Znak.

Albert, Karl. 2002. Wprowadzenie do filozoficznej mistyki, tłum. Józef Marzęcki. Kęty: Antyk.

Anonim. 2014. Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem słów hebrajskich i aramejskich, opracowanie i wstęp Anny Kuśmirek. Oficyna Wydawnicza. „Vocatio”. Warszawa: 2014.

Armstrong, Karen. 1995. Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, tłum. Barbara Cendrowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Prima.

Burney Pierre. 1993. Miłość, tłum. Tomicka Małgorzata. Wrocław: Siedmiogród.

Elzenberg, Henryk. 2002. Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Toruń: Znak.

Gogacz, Mieczysław. 1985. Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej UKSW.

Jan od Krzyża. 2014. Dzieła, tłum. Bernard Smyrak. Kraków: Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych.

Jędraszewski, Marek. 2013. Edyta Stein: Wiara jako decyzja. Filozofia Chrześcijańska, 10, 61-73. DOI: https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.04

Katarzyna ze Sieny. 2012. Dialog o Bożej Opatrzności, czyli księga Boskiej Nauki, tłum. Leopold Staff. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.

Kłoczowski, Jan Andrzej. 2001. Drogi człowieka mistycznego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kowalska, Maria Faustyna. 2011. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Kraków, [nr 797].

Miłosz, Czesław. 2000. To. Kraków: Znak.

Pawłowski, Jan Krzysztof. 2007. Dyskurs i asceza. Kształtowanie człowieczeństwa w kontekście mistyki filozoficznej. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec.

Stachewicz, Krzysztof. 2019a. Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki, t. 1: Filozofia doświadczenia mistycznego. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny.

Stachewicz, Krzysztof. 2019b. Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki, t. 2: Człowiek wobec doświadczenia mistycznego. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny.

Stein, Edyta. 1977. Wiedza Krzyża, tłum. Immakulata J. Adamska. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Teresa od Jezusa. 2015. Poezje, tłum. Marta Szafrańska-Brandt. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Tokarski, Fabian. 2007. Mistyka drogą chrześcijanina do Boga. Studia Gdańskie. Dostęp: 03.09.2020. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7c28dcc3-1562-44df-8629-ae0f1db6516d/c/194-204.pdf.

Wittgenstein, Ludwig. 1997. Tractatus logico-philosophicus, tłum. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.