Zasada międzynarodowej solidarności w nauczaniu Jana Pawła II do dyplomatów

Main Article Content

Paweł Adam Makowski

Abstrakt

Aktualne wydarzenia na arenie międzynarodowej, eskalacja konfliktów i narastający terroryzm zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu świata. Sytuacja ta wymaga refleksji na temat działań, które pomogą rozwiązać poruszone problemy. Jednym z warunków skuteczności w tym zakresie jest zasada solidarności międzynarodowej, o której traktuje niniejszy artykuł. Nauczanie Jana Pawła II o zasadę solidarności międzynarodowej jest drogowskazem dla dyplomatów i wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu budowanie lepszej przyszłości i świata. Dlatego Jan Paweł II niestrudzenie podkreślał tę prawdę w swoich naukach skierowanych do dyplomatów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Adam Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań

Paweł Adam Makowski jest absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktualnie jest doktorantem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickie- wicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania oscylują wokół zagadnień teologii moralnej i politycznej, etyki oraz stosunków międzynarodowych. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Etycznego, Stowarzyszenia Teologów Moralistów, The European Society of Catholic Theology.

Bibliografia

 1. Jan Paweł II, Budujcie świat bardziej ludzki i sprawiedliwy. Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym w stolicy Meksyku (23 stycznia 1999 r.), „L'Osservatore Romano" 4(1999), s. 21-22.
 2. Jan Paweł II, Dialog i współpraca drogą do rozwoju i pokoju, Do ambasadora Japonii. Przemówienie papieskie do ambasadora Japonii (29 października 2002 r.), „L'Osservatore Romano" 2(2002), s. 39-40.
 3. Jan Paweł II, Drogi rozwoju. Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym w Antananarivo (30 kwietnia 1989 r.), „L'Osservatore Romano" 4(1989), s. 21.
 4. Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2 października 1979 r.), w: Dzieła zebra- ne Jana Pawła II, t. 14, Wyd. M, Kraków 2009, s. 24-34.
 5. Jan Paweł II, Od praw człowieka do praw narodów. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (5 października 1995 r.), w: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. 14, Wyd. M, Kraków 2009, s. 127-135.
 6. Jan Paweł II, Osoba ludzka jest kryterium i miara każdej polityki, także międzynarodowej. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Hiszpanii (2 listopada 1982 r.), w: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. 10, Wyd. M, Kraków 2008, s. 387-388.
 7. Jan Paweł II, Pokój nie jest możliwy bez solidarności i sprawiedliwości (11 stycznia 1986 r.), w: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V, Wyd. M, Kraków 2007, s. 496-505.
 8. Jan Paweł II, Pokój przekracza ludzkie siły. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego (10 stycznia 1987 r.), w: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. 5, Wyd. M, Kraków 2007, s. 506-512.
 9. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis. Encyklika Jana Pawła II, w: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. 1, Wyd. M, Kraków 2006, s. 277-324.
 10. Jan Paweł II, Stolica Apostolska jest głosem, na który czeka ludzkie sumienie. Przemó- wienie do Korpusu Dyplomatycznego (9 stycznia 1995 r.), w: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. 5, Wyd. M, Kraków 2007, s. 572-576.
 11. Jan Paweł II, Wojna i ubóstwo: dwie plagi nękające ludzkość. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego (16 stycznia 1993 r.), w: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. 5, Wyd. M, Kraków 2007, s. 554-562.
 12. Jan Paweł II, Wspólnota międzynarodowa musi stawić czoło problemom ludzkości. Spo- tkanie z Korpusem Dyplomatycznym w Dakarze (21 lutego 1992 r.), „L'Osservatore Romano" 5(1992), s. 13-14.
 13. Jan Paweł II, Zasada międzynarodowej solidarności. Spotkanie z Korpusem Dyploma- tycznym w Lusace (3 maja 1989) r., „L'Osservatore Romano" 4(1989), s. 25.
 14. Zieliński Z., Jan Paweł II Papież, Wyd. Druck s.c., Poznań 2001.
 15. Zwoliński A. (i in.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Wyd. Polwen, Radom 2005.
 16. Nagórny J. (i in.), Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II, Wyd. Polwen, Radom 2005.