Jaką rodzinę akceptuje Bóg? Biblijna wizja rodziny w świetle stworzenia człowieka

Main Article Content

Janusz Nawrot

Abstrakt

Zakończony w roku 2015 w Rzymie synod, poświęcony tematyce o małżeństwie i rodzinie, ukazuje pierwszorzędną wagę przypomnienia i ugruntowania dotychczasowego nauczania Kościoła na fundamentalny temat małżeństwa i rodziny wobec pojawiających się rozbieżności w interpretowaniu zarówno magisterium Kościoła, jak i biblijnego tekstu natchnionego. Papież Benedykt XVI w swej encyklice Caritas in veritate mówi o konieczności uporządkowania miłości według zasad prawdy (CV 2), ponieważ nigdy nie można rozdzielać miłości i prawdy. Oba pojęcia współistnieją ze sobą, nie tylko się uzupełniając, lecz wpływając decydująco na swą zawartość. Miłość ożywia prawdę, zaś prawda porządkuje miłość, by nie ulec złudnym i zafałszowanym nadziejom lub promocji postaw niemających ani z prawdą, ani z miłością wiele wspólnego. Obie te wartości mają w małżeństwie i rodzinie pierwszorzędne znaczenie dla życia człowieka. Poniższy artykuł przypomina fundamentalne prawdy o tych instytucjach zawarte w tekście natchnionym w kontekście początków ludzkości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Janusz Nawrot, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Janusz Nawrot, kapłan archidiecezji poznańskiej. Urodzony 10.05.1960 r. w Międzychodzie, woj. wielkopolskie. W latach 1979-1985 studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Studia specjalistyczne z dziedziny biblistyki w Instytucie Katolickim w Paryżu (1988-1992). Obecnie profesor nadzwyczajny w Zakładzie Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł w 2013 r.). Autor licznych artykułów i 7 książek naukowych z dziedziny biblistyki.

Bibliografia

 1. Arnold B.T., Genesis, New Cambridge Bible Commentary, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2009.
 2. Arnold B.T., Choi J.H., A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge University Press, New York 2003.
 3. Barth K., Church Dogmatics, t. III/2, T&T Clark, Edinburgh 1960.
 4. Beckman J.C., Williams Hebrew Syntax, Third Edition, University of Toronto Press, Toronto 2007.
 5. Blenkinsopp J., Creation, Un-creation, Re-creation: A Discursive Commentary on Genesis 1-11, T&T Clark, London–New York 2011.
 6. Borchert G.L., John 1-11. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version – New American Commentary 25A, Broadman & Holman Nashville 1996.
 7. Bratsiotis N.P., art. basar, w: Theological Dictionary of the Old Testament, t. II, s. 325-329.
 8. Brown J.K., Genesis in Matthew's Gospel, w: Genesis in the New Testament, red. M. J. J. Menken, S. Moyise, Bloomsbury T & T Clark, London–New York 2012, s. 42-59.
 9. Brueggemann W., Of the Same Flesh and Bone (Gen 2:23a), “Catholic Biblical Quarterly” 32 (1970), s. 532-542.
 10. Christensen D.L., Deuteronomy 21:10-34:12, Word Biblical Commentary 6B, Word Books Publ., Dallas 2002.
 11. Chrostowski W., Samotność w Biblii, w: Samotność chciana i niechciana, red. A. Matusiak, es pe, Kraków 2002, s. 31-52.
 12. Davidson R.M., The Theology of Sexuality in the Beginning: Genesis 1-2, “Andrews University Seminary Studies” 26/1 (1988), s. 5-21.
 13. Fernando A., Deuteronomy: Loving Obedience to a Loving God, Crossway, Wheaton 2012.
 14. Głuszak T., Społeczna misja ludzkości na przykładzie Rdz 1,27-28, „Ateneum Kapłańskie” 100 (2008), s. 42-50.
 15. Hoehner H.W., Ephesians: An Exegetical Commentary, Baker Academic, Grand Rapids 2002.
 16. Jewett P.K., Man as Male and Female: A Study in Sexual Relationships from a Theological Point of View, W.B. Eerdmans, Grand Rapids 1975.
 17. Klupczyński A., Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz (Rdz 1, 27): antropoteologiczne doświadczenie stworzenia, w: Teologiczne odczytywanie stworzenia, red. A. Klupczyński, Colloquia Disputationes 8, Poznań 2008, s. 33-45.
 18. Kozyra J., Jezus Chrystus „Pierwszy we wszystkim” na podstawie Kol 1, 15-20, w: Vobis Episcopus Vobiscum Christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji katowickiej oraz w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. W. Myszor, A. Malina, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, s. 244-254.
 19. Kudasiewicz J., Z dyskusji nad rozwodowymi klauzulami Mateusza (5,31-32; 19,6-9), w: Przybliżyło się królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, s. 283-294.
 20. Kułaczkowski J., Charakter jedności pomiędzy mężczyzną i kobietą w świetle Księgi Rodzaju 2, 24-25, „Seminare” 21 (2005), s. 135-145.
 21. Kułaczkowski J., Prawo małżeńskie w świetle kodeksu Deuteronomium, „Studia Elbląskie” 4 (2002), s. 225-235.
 22. Lawler R.D., Boyle J.M., May W.E., Catholic Sexual Ethics: A Summary, Explanation & Defense, Our Sunday Visitor, Huntington 1985.
 23. Lemański J., Księga Rodzaju, rozdziały 1-11, Nowy Komentarz Biblijny – Stary Testament, t. I/1, Ed. św. Pawła, Częstochowa 2013.
 24. Luttikhuizen G., The Creation of Man and Woman: Interpretations of the Biblical Narratives in Jewish and Christian Traditions, E.J. Brill, Leiden–Boston 2000.
 25. McCabe E.A., Answers to Unresolved Questions: A Closer Look at Eve and Adam in Genesis 2-3, w: Women in the Biblical World: A Survey of Old and New Testament Perspectives, red. E.A. McCabe, University Press of America, Plymouth–Lanham 2009, s. 1-20.
 26. Melick R.R. Jr., Philippians, Collosians, Philemon. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version – New American Commentary 32, Broadman Press, Nashville 1991.
 27. Merrill E.H., Deuteronomy. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version – New American Commentary 4, Broadman & Holman Nashville 1994.
 28. Micherdziński M., O możliwości trynitarnej interpretacji formuły ostanowienia przymierza małżeńskiego Rdz 2, 24, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 54 (2001), s. 231-222.
 29. Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1-13, Nowy Komentarz Biblijny – Nowy Testament, t. I/1, Ed. św. Pawła, Częstochowa 2005.
 30. Pindel R., Aby uwyraźnić zło grzechu. Funkcja cytatu Rdz 2,24 w argumentacji tekstu 1 Kor 6,15-17, Polonia Sacra 10 92006), s. 287-302.
 31. Pretorius M., Justification as It relates to Adam and Christ within the New Covenant, “The Journal of the South African Theological Seminary” 1 (2006), s. 43-64.
 32. Rad von G., Genesis: A Commentary, Westminster Press, Philadelphia 1972.
 33. Rad von G., Old Testament Theology, t. 1, Harper & Row, Publishers, New York, 1962.
 34. Romaniuk K., Jezus i jawnogrzesznica (J 7,53-8,11), “Collectanea Theologica” 59 (1989), s. 5-14.
 35. Salij J., Żebro Adama [Rdz 2, 21-23], „W Drodze” 32/7 (2004), s. 123-127.
 36. Siemieniec T., Miłość Boga ukazana w akcie stwórczym mężczyzny i kobiety [Rdz 2, 18-24], „Kieleckie Studia Teologiczne” 8 (2009), s. 453-454.
 37. Stevens M.E., The Obedience of Trust: Recovering the Law as Gift, w: The Ten Commandments: The Reciprocity of Faithfulness, red. W.P. Brown, Westminster John Knox Press, Louisville 2004, s. 133-145.
 38. Stępień P., Pokonanie samotności „Adama” przez stworzenie kobiety [Rdz 2, 18-25], „Warszawskie Studia Teologiczne” 14 (2001), s. 9-27.
 39. Stuart D.K., Exodus. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version – New American Commentary 2, Broadman & Holman Publ., Nashville 2006.
 40. Wahlis G., art. dābaq, Theological Dictionary of the Old Testament t. III, s. 80-83.
 41. Waltke B.K., O’Connor M.P., An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Eisenbrauns, Winona Lake 1990.
 42. Westermann C., Genesis 1-11: A Commentary, Augsburg Pub. House, Minneapolis 1984.
 43. Witczyk H., Jezus przynosi Ewangelię Samarii (J 4, 1-42), “Verbum Vitae” 5 (2006), s. 115-137.
 44. Wodecki, Aspekty soteriologiczne Przymierza Synajskiego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 48 (1995), s. 1-17.