Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. Analiza instrumentu prawnego w wybranych państwach Grupy Wyszehradzkiej
PDF

Słowa kluczowe

współpraca terytorialna
europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
prawo węgierskie
prawo polskie
prawo Republiki Słowackiej

Jak cytować

Jacolik, M. (2023). Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. Analiza instrumentu prawnego w wybranych państwach Grupy Wyszehradzkiej. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 43–54. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.4

Abstrakt

Artykuł obejmuje tematykę współpracy terytorialnej podejmowanej w formie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Celem badawczym jest jego prawna charakterystyka na gruncie przepisów prawa unijnego. Za cel przyjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, jak odnośne ugrupowanie jest uregulowane w Polsce, na Węgrzech i w Republice Słowackiej. W pracy wykorzystano dwie metody badawcze: metodę dogmatycznoprawną oraz prawnoporównawczą. Z przeprowadzonych badań wynika, że uregulowanie EUWT w Polsce, na Węgrzech i w Republice Słowackiej różni się, niemniej występują też elementy analogiczne. Poruszona tematyka jest istotna z punktu widzenia realizacji celów traktatowych przez państwa członkowskie UE, do których należy podejmowanie działań na rzecz rozwoju i spójności. Do tych działań przyczynia się podejmowanie współpracy w formie EUWT.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.4
PDF

Bibliografia

Drab, M.K., Kledzik, P. (2009). Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej nową instytucją polskiego prawa administracyjnego, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. Wrocław: 555–574.

Kuligowski, R. (2012). Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej a współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego. „Białostockie Studia Prawnicze” 12: Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego: 45–55. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2012.12.04

Kusiak-Winter, R. (2009). Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych w Europie, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. Wrocław: 317–325.

Kusiak-Winter, R. (2011). Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec. Studium administracyjnoprawne. Wrocław.

Kusiak-Winter, R. (red.). (2015). Współpraca transgraniczna w administracji publicznej. Wrocław.

Łazutka, P. (2012). Euroregion a Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – analiza prawnoporównawcza. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 270: Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej: 81–91.

Łazutka, P. (2012). Specyfika euroregionów polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski, [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: 402–415.

Miaskowska-Daszkiewicz, K., Mazuryk, M. (2010). Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej – nowe ramy transgranicznej współpracy terytorialnej. „Roczniki Nauk Prawnych” 20(2): 247–261.

Nacewska-Twardowska, A. (2016). Zasady funkcjonowania euroregionów i ich ewolucja, [w:] R. Żelichowski (red.), Współpraca transgraniczna. Euroregiony. Warszawa: 71–83.

Panasiewicz, Z. (1998). Obszary współpracy euroregionalnej na polskich granicach, [w:] K. Żurawski (red.), Panorama euroregionów. Jelenia Góra: 99–331.

Szymański, J. (2011). Podstawowe instrumenty prawne współpracy transgranicznej w ramach Rady Europy. „Białostockie Studia Prawnicze” 9: 90–109. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2011.09.04