Regulacje wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2023 r. dotyczące możliwości rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych a zasada tajności głosowania
PDF

Słowa kluczowe

zasada tajności głosowania
wybory
nowelizacja

Jak cytować

Wieczorek, J. (2023). Regulacje wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2023 r. dotyczące możliwości rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych a zasada tajności głosowania. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 131–142. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.11

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na związek przepisów wprowadzonych w styczniu 2023 r. z zasadą tajności głosowania. W opracowaniu postawiono tezę, że zmienione regulacje mogą prowadzić do naruszania omawianej zasady. W celu ustalenia potencjalnych zagrożeń spowodowanych nowymi przepisami i ich konsekwencji zestawiono polskie orzecznictwo, stanowisko Komisji Weneckiej oraz konstytucjonalistów z nowym brzmieniem art. 42 Kodeksu wyborczego. Odniesiono się również do wcześniejszych przepisów tego aktu regulujących podobne kwestie oraz opinii organów państwowych na ich temat. W wyniku analizy potwierdzono, że nowe przepisy mogą, w określonych sytuacjach, dawać możliwość naruszania zasady tajności głosowania. Ustalenia dokonane w artykule są istotne, biorąc pod uwagę zbliżające się w 2023 r. wybory parlamentarne oraz znaczenie zasady tajności głosowania w polskim systemie wyborczym.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.11
PDF

Bibliografia

Augustyniak, M. (2018). Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań. Warszawa.

Balicki R. (2021). Wybory i ich znaczenie we współczesnym systemie sprawowania władzy, [w:] R. Balicki (red.), Konstytucja i prawo konstytucyjne. Warszawa.

Banaszak, B. (2012). Komentarz do art. 96, [w:] idem, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Legalis/el.

Chmaj, M. (2018). Zasada tajności głosowania w kodeksie wyborczym. Toruń.

Chmielnicki, P. (2023). Opinia prawna z dnia 11 stycznia 2023 r. (nr druku 2897). Warszawa.

Chybalski, P. (2023). Ocena skutków prawnych regulacji zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2897). Warszawa.

Czarny, P. (2016). Komentarz do art. 96, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. 2: Komentarz do art. 87–243. Legalis/el.

Garlicki, L. (2022). Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa.

Granat, M. (2022). Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami. Warszawa.

Jabłoński, M. (2023). Opinia na temat zgodności uchwalonej w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP, zasadami demokratycznego państwa prawa oraz o ewentualnych konsekwencjach jej niezgodności (druk senacki nr 911). Warszawa.

Jackiewicz, A. (2023). Opinia dotycząca zgodności ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją, standardami demokratycznego państwa prawa, oraz ewentualnych konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911). Warszawa.

Jaworski, S.J., Zbieranek J. (2018). Komentarz do art. 42, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, S.J. Jaworski, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz. Warszawa: 150–181.

Jaworski, S.J., Zbieranek, J. (2018). Komentarz do art. 49, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, S.J. Jaworski, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz. Warszawa: 150–181.

Piotrowski, R. (2023). Opinia w zakresie zgodności ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP i konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911). Warszawa.

Rakowska-Trela, A. (2018). Komentarz do art. 52, [w:] K. Składowski, A. Rakowska-Trela, Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018. Warszawa: 55–71.

Rymarz, F. (2014). Tajność głosowania – uprawnienie czy obowiązek, [w:] P. Hofmański (red.), Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej. LEX/el.

Skotnicki, K. (2021). Państwo prawa a tryb uchwalania w 2020 r. ustaw regulujących wybory Prezydenta RP, [w:] J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego. Legalis/el.

Szymanek, J. (2023). Ocena skutków prawnych regulacji zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2897). Warszawa.

Urbaniak, K. (2023). Ekspertyza w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP zmian w kodeksie wyborczym (druk nr 2897). Warszawa.

Uziębło, P. (2018). Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.

Zaleśny, J. (2023). Opinia prawna z dnia 11 stycznia 2023 r. (nr druku 2897). Warszawa.

Zych, R. (2016). Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym. Toruń. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.01